Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Upravljanje

Upravljanje družbe Telekom Slovenije, d.d. temelji na zakonskih določilih, internih aktih in pravilnikih.

Posodobljena Politika upravljanja družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejeta 13. februarja 2020, predstavlja okvir upravljanja družbe, ki ga oblikujeta in sprejmeta nadzorni svet in uprava družbe v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb. S tem se znotraj zakonskih in statutarnih določb zavezujeta in javno razkrivata, na kakšen način bosta nadzirala in vodila družbo. Politika upravljanja med drugim opredeljuje skupine deležnikov ter strategijo komuniciranja in sodelovanja z njimi, politiko povezav med družbo in njenimi odvisnimi družbami, zavezo ugotavljanju nasprotja interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta in uprave, sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani organov vodenja in nadzora družbe, vlogo komisij nadzornega sveta ter varovanje interesov zaposlenih. Nadzorni svet in uprava družbe bosta politiko upravljanja posodabljala z aktualnimi usmeritvami na področju korporativnega upravljanja, zavezujočimi predpisi in dobro prakso.

Predhodni različici politike upravljanja družbe sta na voljo tukaj (sprejeta 13. decembra 2011) in tukaj (sprejeta 22. februarja 2017).

Telekom Slovenije v največji možni meri spoštuje tudi Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga - opredelitev Telekoma Slovenije do priporočil in pričakovanj je objavljena tukaj.

V Telekomu Slovenije v skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah ter s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države podajamo Izjavo o upravljanju, ki je sestavni del revidiranega Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za posamezno poslovno leto in vključuje tudi Izjavo o skladnosti s kodeksi upravljanja. Izjava o upravljanju za poslovno leto 2022 je dostopna tukaj.

V Telekomu Slovenije smo usmerjeni k doseganju zastavljenih poslovnih ciljev v nenehno spreminjajočemu se poslovnem okolju, pri čemer si vodstvo in zaposleni želimo čim bolj približati uresničitvi poslovne vizije in razvoja podjetja. Vse operativne poslovne odločitve za doseganje teh ciljev izvajamo v okviru strategije podjetja. Novembra 2023 je nadzorni svet družbe sprejel Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2024-2028. Povzetek dokumenta je objavljen tukaj.

V skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb Ljubljanske borze, d. d., in Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države Slovenskega državnega holdinga, d. d., je nadzorni svet 13. februarja 2024 sprejel Politiko zagotavljanja raznolikosti organov vodenja in nadzora družb v Skupini Telekom Slovenije, ki predstavlja posodobljeno verzijo Politike, ki je bila sprejeta 22. junija 2020.

Sprejeta je Strategija komuniciranja, kjer so opredeljene komunikacijske usmeritve, izvajanje strategije, ključni partnerji, govorci in komunikacijski ton, varovanje informacij ter spremljanje učinkovitosti. Družba ima sprejeto tudi Politiko komuniciranja z delničarji.

Organizacijska shema družbe je na voljo tukaj.

Skupščina delničarjev

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) je skupščina delničarjev organ družbe, na kateri delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe.

Sklicevanje skupščine in druge zadeve, ki so pomembne za njeno izvedbo, so urejene s Statutom družbe Telekom Slovenije, d.d., v skladu z veljavno zakonodajo.

Skupščina delničarjev je 16. junija 2023 na posvetovalnem glasovanju odobrila Politiko prejemkov organov vodenja v Telekomu Slovenije, d.d., in Skupini Telekom Slovenije.(izid glasovanja).

Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d, za leto 2022 je na voljo tukaj.

Nadzorni svet

Način dela, sklicevanje sej in druge zadeve, ki so pomembne za delo nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., so določeni v Statutu družbe in v Poslovniku o delu nadzornega sveta.

Nadzorni svet je skladno s priporočilom v točki 6.5.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države pripravil in sprejel Kompetenčni profil za člane nadzornega sveta z vidika optimalne velikosti in sestave nadzornega sveta.

V skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb vsi člani nadzornega sveta podpišejo posebno izjavo, s katero se opredelijo do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti iz priloge B tega kodeksa, navedejo, da se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije, ali odvisne, če jih ne, izrecno navedejo, da so strokovno usposobljeni za delo v nadzornem svetu ter da imajo za tako delo dovolj izkušenj in znanja. Aktualne podpisane izjave za leto 2023 so objavljene tukaj.

Uprava

Način dela, sklicevanje sej in druge zadeve, ki so pomembne za delo uprave družbe Telekom Slovenije, d.d., so določeni v Statutu družbe in v Poslovniku o delu uprave.