Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

NEO

Pametni dom

Splošni varnostni ukrepi

 • Uporabnik je sam odgovoren, da ima zagotovljeno neprekinjeno električno napajanje in da ima za prenos podatkov vzpostavljen ustrezen protokol. Navedeno velja za delovanje senzorja, komunikatorja oz. NEO Smartboxa in pametnega mobitela, na katerem je nameščena aplikacija NEO.
 • V primeru neupoštevanja postopkov za varno delo lahko pride do poškodb opreme, kar lahko povzroči težke telesne poškodbe in/ali smrt.
 • Med namestitvijo opreme ter vzdrževanjem in servisiranjem opreme priporočamo uporabo ustreznih zaščitnih rokavic, zaščitnih očal ali zaščitnih oblačil.
 • Dosledno upoštevajte vse postopke.
 • V primeru neupoštevanja priloženih navodil za opremo lahko pride do nepopravljive škode na opremi, kar lahko povzroči materialno škodo, telesne poškodbe in/ali smrt.
 • Pred začetkom uporabe opreme je pomembno, da pregledate vse indikatorje za nevarnost in previdnost.
 • Če se oprema uporablja na način, ki ga ne predpisuje proizvajalec oz. prodajalec, je potrebna še večja previdnost. V nasprotnem primeru se lahko poslabša zagotovljena zaščita opreme, kar lahko poslabša delovanje.
 • Zavedajte se potencialnih nevarnosti, uporabljajte osebno zaščitno opremo in
 • natančno preverite delovno območje glede orodja in predmetov, ki so lahko ostali v notranjosti opreme.
 • PREVIDNOST: električna napetost lahko povzroči udar, opekline ali smrt.
 • Pred vizualnimi pregledi, preverjanji ali rednimi vzdrževalnimi deli na napravi ali povezanih tokokrogih izolirajte oz. odklopite vse nevarne tokokroge pod napetostjo in vire električnega napajanja.
 • Če pred odstranjevanjem napajalnih povezav opreme ne odklopite od električnega napajanja, lahko pridete v stik z nevarnimi napetostmi, kar lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt.
 • Vsa priporočena oprema, ki mora biti ozemljena, mora imeti zagotovljeno zanesljivo ozemljitveno pot za varnostne namene, zaščito pred elektromagnetnimi motnjami in za pravilno delovanje naprave.
 • Ozemljitvene točke opreme morajo biti medsebojno povezane in priključene na glavno ozemljitev sistema za primarno napajanje.
 • Vse ozemljitvene povezave morajo biti čim krajše.
 • Med delovanjem naprave mora biti ozemljitveni priključek vedno ozemljen.
 • Baterij po možnosti ne shranjujte v pogojih, ki ne ustrezajo priporočilom proizvajalca.
 • V navodilih za uporabo opreme je lahko priporočenih več korakov za varno in zanesljivo delovanje, vendar je treba uporabiti varnostne ukrepe v povezavi z veljavnimi varnostnimi predpisi v vašem okolju.
 • Namestitev je treba izvesti v skladu z navodili.
 • Končni uporabnik je odgovoren za namestitev, upravljanje in uporabo opreme v skladu z navodili.
 • V izogib možnosti telesnih poškodb zaradi nevarnosti požara zagotovite, da je enota nameščena na varnem mestu in/ali v ustreznem ohišju.
 • Če je enota poškodovana, je ne namestite. Preverite, ali ima enota očitne poškodbe, kot so npr. razpoke v ohišju.
 • Pred izvajanjem električnih povezav odklopite električno napajanje, pred priključitvijo napetosti na napravo pa zagotovite ustrezno ozemljitev.
 • PREVIDNOST: Na napravo ne priključite večje električne napetosti, kot je določena najvišja vrednost za napravo.
 • Pred priključitvijo napetosti si oglejte nalepke na napravi in/ali priročnik(e). V primeru neupoštevanja navodil lahko pride do materialne škode, telesnih poškodb in/ali smrti.
 • Oprema ne vsebuje nobenih delov, ki jih lahko uporabnik servisira sam. Dela na tej opremi lahko izvaja samo strokovno usposobljeno osebje.
 • Bodite pozorni pri delu okoli opreme, ko je le-ta pod napetostjo.
 • Med rokovanjem, preverjanjem ali nastavitvijo opreme bodite pozorni in upoštevajte vse varnostne predpise.
 • Pred servisiranjem opreme vedno odklopite napajalno napetost in odstranite vse napetostne vhode.
 • Napetost je lahko prisotna v napravi tudi po odklopu opreme. Zato morajo biti vzdrževalci dobro seznanjeni z nevarnostmi, ki so povezane z električno opremo.
 • Če poskušate odpraviti težave na opremi s postopki, ki jih ne priporoča proizvajalec, lahko pride do telesnih poškodb in materialne škode.
 • Po potrebi in za preprečitev električnega udara je treba pred zamenjavo varovalk in/ali baterij odklopiti električno napetost. Varovalke oz. baterije zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom, kot ga priporoča proizvajalec.
 • PREVIDNOST: Če je nova baterija nepravilno vstavljena, lahko eksplodira.
 • Baterije namestite v skladu z nacionalnimi in lokalnimi predpisi.
 • Pri delu s poškodovanimi baterijami ali baterijami, ki puščajo, bodite izjemno previdni – baterij ne razstavljajte, sežigajte, prebadajte, drobite ali kratko vežite. Če se dotaknete elektrolita, izperite izpostavljeno kožo z milom in vodo. Če pride elektrolit v stik z očesom, oko 15 minut izpirajte z vodo. Če pride do vdihavanja elektrolita, pojdite na svež zrak ter nadzirajte vdihavanje in kroženje zraka. V vsakem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
 • Zagotovite, da so pogoji delovanja (električne vrednosti in pogoji okolja) znotraj specifikacij, ki so navedene v navodilih za uporabo opreme. Če ne upoštevate tega navodila, lahko pride do nenavadnega delovanja opreme, poškodbe opreme in/ali telesnih poškodb.
 • Opreme ne uporabljajte z odstranjenimi varnostnimi ščitniki ali pokrovi, ki so bili nameščeni za preprečitev naključnega stika.
 • PREVIDNOST: Med postopki spreminjanja strojno-programske opreme upoštevajte možnost prekinitve komunikacije.

Ne najdete, kar ste iskali?

Pišite nam

Pišite nam in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Pokličite nas

TEHNIČNA POMOČ

080 1000

Obiščite nas

Oglasite se v kateri izmed naših poslovalnic