Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Politika zasebnosti

Veljavnost od 1. 7. 2023 (novi naročniki) oz. od 10. 8. 2023 (obstoječi naročniki)

Splošno

V tej politiki zasebnosti Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), naročnikom, uporabnikom storitev, kupcem in drugim, s katerimi vstopa oziroma je v pogodbenem razmerju (v nadaljevanju za vse: uporabniki), zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju Splošna uredba).

Določene informacije in podrobnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov v sklopu posameznega pogodbenega razmerja so lahko navedene tudi v pogodbi, splošnih pogojih uporabe (v nadaljevanju: splošni pogoji), posebnih pogojih (v nadaljevanju: PP) in v prodajni ponudbi za posamezno pogodbeno razmerje oziroma za posamezno storitev.

Ta politika zasebnosti se smiselno uporablja tudi za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so pravne osebe oziroma poslovni subjekti.

Informacije o upravljavcu

V kolikor v dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje, ni določeno drugače, je upravljavec osebnih podatkov Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, www.telekom.si, info@telekom.si. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Telekoma Slovenije, d.d., je dosegljiva pisno na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, oziroma prek elektronske pošte: dpo@telekom.si.

Splošno

Telekom Slovenije o posameznikih zbira podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, izpolnjevanje zakonskih obveznosti, zagotavljanje in izvajanje storitev oziroma za dosego drugih zakonitih namenov in mu jih posredujejo posamezniki ali jih Telekom Slovenije pridobi iz drugih virov ali nastanejo pri zagotavljanju in uporabi storitev. Telekom Slovenije lahko pri svojem poslovanju z naročniki, uporabniki in drugimi strankami obdeluje tudi druge osebne podatke, ki mu jih v okviru poslovanja le-ti posredujejo.

Telekom Slovenije pridobiva podatke o naročnikih/uporabnikih neposredno od posameznikov ali iz drugih virov v skladu s pogoji, kot jih določajo veljavni predpisi, morebitna pogodba, ta Politika zasebnosti in morebitni splošni pogoji oziroma PP.

Podatki, ki se nanašajo na stranke Telekoma Slovenije, so poslovna skrivnost Telekoma Slovenije.

Zaradi točnosti in ažurnosti obdelovanih osebnih podatkov lahko Telekom Slovenije preveri resničnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino naročnika/uporabnika, na katerega se nanašajo.

Telekom Slovenije sme z namenom preverjanja verodostojnosti podatkov, ki jih Telekomu Slovenije posreduje naročnik oziroma uporabnik (npr. navedenih v pogodbi o sklenitvi NR, posredovanih v sklopu naročila oziroma uporabe storitev ali blaga, …) , od kateregakoli organa, institucije, delodajalca, banke ali drugega upravljavca osebnih podatkov pridobiti oziroma preverjati resničnost le-teh.

Podlage za obdelavo in nameni

Pogodba

Telekom Slovenije podatke uporablja za sklepanje pogodb in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz pogodbenih razmerij z uporabniki. Namen obdelave osebnih podatkov je razviden tudi iz pogodbe in drugih dokumentov, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje. Telekom Slovenije bo pri obdelavi osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbe obdeloval le tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ter izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Telekom Slovenije pri zagotavljanju posameznih storitev osebne podatke obdeluje za namene, opredeljene v pogodbah in pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo Telekom Slovenije glede na potrebe ustrezno posodobil to politiko ali spremenil obstoječe pogodbe ali pogoje oziroma sklenil ali sprejel nove pogoje.

Telekom Slovenije lahko podatke uporabnika uporablja tudi za namene morebitnega uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, ki izhajajo neposredno iz razmerja med posameznikom in Telekomom Slovenije.

Zakon

Poleg obdelave osebnih podatkov, potrebnih za sklepanje in izvajanje pogodbe, Telekom Slovenije obdeluje osebne podatke tudi v primerih, določenih z zakonom.

Osebni podatki oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih Telekom Slovenije obdeluje na podlagi zakonov, so opredeljeni v pogodbah in pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo Telekom Slovenije glede na potrebe in v skladu z zakoni ustrezno posodobil to politiko ali spremenil obstoječe pogodbe ali pogoje oziroma sklenil ali sprejel nove pogoje.

Soglasja

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo Telekom Slovenije obdeloval osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi soglasja Telekom Slovenije skrbno presodi, katere podatke potrebuje za posamezni namen, in uporabi le tiste, ki so potrebni za dosego namena. Pri obdelavi osebnih podatkov Telekom Slovenije le-te skrbno varuje in zagotavlja ustrezne aktivnosti varovanja podatkov.

S podajo soglasja se uporabnik strinja, da lahko Telekom Slovenije obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih ima o uporabniku in ki so navedeni/e v soglasju. To lahko vključuje podatke, ki jih uporabnik Telekomu Slovenije poda ob sklepanju in izvajanju pogodbenih razmerij (npr., vendar ne izključno: podatki iz vlog, pogodb, vprašalnikov, anket in drugih dokumentov, vključno s podatki o naročenih/želenih storitvah, napravah), podatke o nakupih blaga in uporabi storitev Telekoma Slovenije (npr., vendar ne izključno: podatki o uporabljenih oziroma zaračunanih storitvah, vključno s količino in vrsto le-teh, podatki o uporabi spletnih mest in aplikacij Telekoma Slovenije) ter prometne in lokacijske podatke ( npr., vendar ne izključno: podatki o zvezah in s tem povezani lokacijski podatki, podatki o lokacijah naprav).

Osebno prilagojene ponudbe vsebujejo tako splošne ponudbe Telekoma Slovenije, ki jih Telekom Slovenije uporabnikom posreduje, ko presodi, da bi lahko bile zanimive za posameznega uporabnika, pa tudi ponudbe, oblikovane posebej za posameznega uporabnika. Podatke bo Telekom Slovenije obdeloval tako za avtomatizirano določanje o tem, ali je za uporabnika posamezna ponudba zanimiva kot tudi za oblikovanje profilov (npr. glede na demografske, sociografske in vedenjske podatke ter druge kriterije in obravnave, kot so spol, starost, kraj bivanja, pogostost uporabe storitev, način in čas uporabe storitev, spletnih mest in aplikacij, pretekle nakupne navade, lokacija ali spletna identifikacija), na podlagi katerih bo uporabniku posredoval ponudbe.

Na podlagi soglasja lahko Telekom Slovenije informacije in ponudbe uporabniku posreduje prek vseh v soglasju navedenih komunikacijskih kanalov, za katere ima podatke v sklopu pogodbenega razmerja, kjer je soglasje podano.

Pri obdelavi podatkov za razvoj storitev ter neposredno trženje blaga in storitev poslovnih uporabnikov in partnerjev Telekoma Slovenije osebne podatke uporabnikov obdeluje le Telekom Slovenije in s strani Telekoma Slovenije pooblaščene osebe.

V kolikor je stranka podala soglasje za obdelavo podatkov za posamezen namen in ga ni preklicala, lahko Telekom Slovenije v obsegu, skladnem s prepisi, obdeluje osebne podatke za ta namen še dve leti po preteku pogodbenega razmerja, za katerega je bilo soglasje podano.

Telekom Slovenije lahko pridobiva podatke in soglasja tudi od posameznikov, ki niso naročniki temveč so uporabniki storitev Telekoma Slovenije, ter jih obdeluje v skladu s temi soglasji. V kolikor naročnik omogoči uporabo storitev drugi osebi, jo je s tem pooblastil za podajo soglasij v sklopu storitve katere uporabo ji je omogočil.

Preklic soglasij

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, osebno z oddajo pisne vloge na prodajanih mestih Telekoma Slovenije, z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@telekom.si ali s klicem na telefonsko številko 080 8000.

V primerih, ko se soglasja zbirajo prek elektronskih komunikacijskih storitev ali prek informacijskih storitev (npr. sporočila SMS, aplikacije) in kjer je to primerno, je možno soglasje preklicati tudi prek teh komunikacijskih kanalov.

V primeru preklica soglasja Telekom Slovenije preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Telekom Slovenije obdeluje osebne podatke uporabnikov tudi za zakonite poslovne interese družbe ali tretjih oseb, za namene, opredeljene v tej politiki ali v pogodbi oziroma pogojih ali drugih dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

V primeru obdelave osebnih podatkov uporabnikov na podlagi zakonitega interesa, Telekom Slovenije pri tem upošteva morebitne potencialne učinke, ki jih ima lahko takšna obdelava za uporabnike (tako pozitivne kot negativne) in kakšne so pravice uporabnikov, povezane s predvideno obdelavo. Pri tem zakoniti interes Telekoma Slovenije samodejno ne prevlada nad interesi, temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov. Telekom Slovenije ne obdeluje podatkov v primerih, kjer interesi uporabnika, zlasti kadar je le-ta otrok, prevladajo nad interesi Telekoma Slovenije, če za obdelavo nima soglasja uporabnika ali mu tega ne nalagajo predpisi oziroma ni to dovoljeno na podlagi zakona.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa Telekom Slovenije obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, skladno s podanim soglasjem, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

Telekom Slovenije obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega interesa v skladu s to politiko v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju. Dodatni primeri obdelave na podlagi zakonitega interesa so lahko navedeni tudi v pogodbah, pogojih oziroma drugih dokumentih za posamezno pogodbeno razmerje.

Preprečevanje zlorab

Telekom Slovenije si v okviru skrbi za uporabnike in zagotavljanja nemotenega poslovanja prizadeva za preprečevanje zlorab ter zagotavljanje varnosti, celovitosti in neprekinjenega delovanja omrežij in storitev Telekoma Slovenije. Pri sklepanju pogodbenih razmerij in nakupu blaga oziroma storitev ter pri izvajanju pogodbenih razmerij in uporabi storitev Telekom Slovenije izvaja postopke in ukrepe, s katerimi preprečuje zlorabe in zagotavlja varnost svojih storitev, omrežja in poslovanja. Kjer je to nujno potrebno za preprečevanje zlorab, lahko obdelava za ta namen vključuje tudi posredovanje podatkov partnerjem Telekoma Slovenije. Pri obdelavi za zgoraj navedene namene Telekom Slovenije obdeluje podatke o uporabnikih in podatke o uporabi storitev družbe vključno s prometnimi in lokacijskimi podatki. Zakoniti interes Telekoma Slovenije za preprečevanje zlorab praviloma vedno prevlada nad interesi in temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov. Na podlagi obdelave lahko Telekom Slovenije sprejme ukrepe za preprečevanje zlorab, ki lahko vključujejo preprečitev ali omejitev dostopa do storitev in omrežij Telekoma Slovenije, omejitev pravic iz pogodbenih razmerij, prekinitev pogodbenega razmerja, dejavnosti potrebne za identifikacijo uporabnikov oziroma kršiteljev, sprožitev ustreznih civilnih, inšpekcijskih ali kazenskih postopkov za preprečitev ali omejitev zlorab in druge ukrepe, dopustne s predpisi.

Analize za trženje

Pravna podlaga za neposredno trženje je lahko v skladu s Splošno uredbo tudi zakoniti interes. Telekom Slovenije na podlagi zakonitega interesa za namene neposrednega trženja obdeluje podatke za segmentacijo in profiliranje uporabnikov. Telekom Slovenije pri tem obdeluje podatke o uporabniku ter uporabi storitev družbe, njenih spletnih mest in aplikacij, družbenih omrežij in Programa zvestobe. Telekom Slovenije pri tem ne obdeluje prometnih podatkov, ki vključujejo podatke o zvezah, ali lokacijskih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika. Obdelava podatkov ne vpliva na pravice uporabnikov iz pogodbenih razmerij.

Ker Telekom Slovenije zagotavlja širok nabor storitev, ki so predmet regulacije in različnih predpisov, je obdelava osebnih podatkov za neposredno trženje na podlagi zakonitega interesa lahko dodatno opredeljena tudi v pogodbah, pogojih oziroma drugih dokumentih za posamezne storitve.

Anketiranje

Povratne informacije uporabnikov so potrebne in v veliko pomoč pri zagotavljanju kakovostnih storitev v skladu s potrebami uporabnikov. Telekom Slovenije si želi pridobiti kar najbolj relevantne informacije uporabnikov o zadovoljstvu s storitvami in ponudbo družbe. Občasno in ob stikih z uporabniki lahko tako Telekom Slovenije uporabnikom pošlje vabilo k izpolnitvi anketnega vprašalnika oziroma k podaji povratnih informacij in mnenj o storitvah in ponudbi Telekoma Slovenije. Pri tem Telekom Slovenije obdeluje kontaktne podatke uporabnika (telefonska številka, elektronska pošta) in podatke o stiku. Podaja anket je prostovoljna, (ne)izpolnitev anketnega vprašalnika pa nima vpliva na pravice uporabnikov.

Obvladovanje tveganj

Pri poslovanju z uporabniki Telekom Slovenije ravna z vso potrebno skrbnostjo, kar vključuje tudi obvladovanje tveganj. Za obvladovanje tveganj lahko Telekom Slovenije spremlja izvajanje pogodbenih razmerij, ki jih ima z uporabniki, v tem okviru obdeluje podatke o uporabniku in uporabi storitev Telekoma Slovenije ter na podlagi teh podatkov uporabnike segmentira oziroma profilira. Telekom Slovenije lahko pri obvladovanju tveganj obdeluje tudi podatke, ki jih pridobi iz javnih evidenc in drugih virov (npr. SISBON, bonitetne agencije ipd). Telekom Slovenije pri tem ne bo obdeloval prometnih podatkov, ki vključujejo podatke o zvezah, ali lokacijskih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika. V primeru, da poslovanje s posameznim uporabnikom predstavlja tveganje za Telekom Slovenije, lahko Telekom Slovenije sprejme ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja, ki lahko vključujejo med drugim tudi omejitev dostopa do storitev. Prav tako so določene ponudbe Telekoma Slovenije lahko na voljo le uporabnikom, ki izpolnjujejo v ponudbi določene pogoje, ki lahko vključujejo ustrezno stopnjo tveganja.

Analize

Telekom Slovenije stremi k neprestanemu prilagajanju in izboljševanju svojih storitev in ponudbe. Zato ima zakoniti interes, da spremlja izvajanje pogodbenih razmerij in analizira uporabo storitev svojih uporabnikov, in sicer za načrtovanje ter razvoj storitev in aplikacij, oceno trga ter merjenje uspešnosti prodaje, marketinških aktivnosti, aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje in kakovosti storitev. Telekom Slovenije pri tem obdeluje podatke o uporabniku, o uporabi storitev družbe, njenih spletnih mest in aplikacij, družbenih omrežij in Programa zvestobe, uporablja pa tudi ustrezne zaščitne ukrepe, ki lahko vključujejo tudi anonimizacijo oziroma psevdoanonimizacijo. Telekom Slovenije pri tem ne obdeluje prometnih podatkov, ki vključujejo podatke o zvezah, ali lokacijskih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika ali če podatki pred tem niso anonimizirani. Obdelava podatkov za analize ne vpliva na pravice uporabnikov, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij.

Pridobivanje soglasij

Pri zagotavljanju blaga in storitev želi Telekom Slovenije uporabnikom zagotoviti relevantne informacije in osebne podatke obdelovati kar najbolj skladno z željami in pričakovanji uporabnikov. Tako ima Telekom Slovenije pri izvajanju pogodbenih razmerij z uporabniki zakoniti interes za njihovo nagovarjanje k podaji soglasij. Pri tem Telekom Slovenije obdeluje telefonsko/e številko/e, naslov/e elektronske pošte, ime, priimek in poštni naslov, uporabniško ime, identifikator TV-vmesnika/aplikacije in podatke o soglasjih, ki jih uporablja za nagovarjanje uporabnikov k podaji soglasij.

Podatki na omrežnih napravah

Pri namestitvi omrežnih naprav za širokopasovne storitve se na napravah nastavijo in shranijo nastavitve, ki ustrezajo potrebam uporabnika. V primeru servisnega posega, pri katerem je potrebno ponastaviti nastavitve ali zamenjati napravo, ali če je potrebna pomoč pri nastavljanju naprav, je možno zagotoviti kakovostno in hitro storitev le, če Telekom Slovenije hrani te nastavitve. Pri tem se obdelujejo podatki iz omrežnih naprav (nastavitve omrežja uporabnika, in sicer: DHCP server, LAN IP modema, DHCP MAC-IP rezervacije, PortForwarding, DMZ nastavitve, podatki o napravah uporabnika in njihovih medsebojnih povezavah - fizični MAC naslov, dodeljen IP-naslov in ime naprave). Telekom Slovenije podatke uporablja za zagotavljanje podpore in pomoči uporabnikom ter pri servisnih posegih na omrežnih napravah.

Pravni zahtevki

Telekom Slovenije lahko podatke uporabnika obdeluje tudi za namene morebitnega uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, ki lahko izhajajo iz razmerij med Telekomom Slovenije in tretjimi osebami. Telekom Slovenije pri tem preveri potreben obseg in nabor obdelave podatkov in ga omeji na nujno potrebne za dosego namena ter uporabi ustrezne zaščitne ukrepe, ki lahko vključujejo tudi anonimizacijo oziroma psevdoanonimizacijo.

Možnost ugovora

Uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za zgoraj navedene namene. Telekom Slovenije bo v tem primeru, kolikor je to možno, razlogi in interesi Telekoma Slovenije pa ne prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, prenehal z obdelavo podatkov v te namene. Ugovor lahko uporabnik poda na način, da na Telekom Slovenije posreduje zahtevo v pisni obliki, in sicer na e-naslov: info@telekom.si ali Stran 5 od 8 poštni naslov: Telekom Slovenije, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, ali pa zahtevo v pisni obliki odda na prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

Vrste podatkov

Vrste oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih obdeluje Telekom Slovenije, so odvisne od posamezne storitve ter so navedene ali opisane v pogodbi oziroma pogojih uporabe posamezne storitve. Telekom Slovenije lahko osebne podatke pridobi od uporabnika neposredno ali posredno preko uporabnikove uporabe posamezne storitve. Telekom Slovenije lahko osebne podatke pridobi tudi od tretjih oseb ter v tem primeru pridobi in obdeluje iste vrste oziroma kategorije osebnih podatkov, kot če jih pridobi neposredno od uporabnika. Telekomu Slovenije lahko uporabnikove osebne podatke posreduje tretja oseba, ki s Telekom Slovenije vstopa ali želi vstopiti v pogodbeno razmerje (npr. uporabnikov delodajalec ali druga oseba, ki je uporabnik Telekoma Slovenije, pogodbeni partnerji, ki posameznike navedejo kot kontaktne osebe ipd.). V tem primeru je tretja oseba dolžna zagotoviti ustrezno dovoljenje za posredovanje osebnih podatkov Telekomu Slovenije ter uporabnika o tem obvestiti oziroma s tem seznaniti.

Telekom Slovenije lahko z namenom preverjanja pravilnosti podatkov in pridobitve pravilnih podatkov tudi sam pridobi podatke s strani tretjih oseb. V teh primerih Telekom Slovenije pridobiva iste vrste podatkov, kot mu jih je ali bi mu jih moral ob sklepanju pogodbenega razmerja že posredovati uporabnik (npr. nov/pravilen naslov ob sklepanju naročniškega razmerja ipd.).

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so Telekom Slovenije, dobavitelji Telekoma Slovenije, pogodbeni partnerji Telekoma Slovenije in državni organi.

Preden Telekom Slovenije dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, Telekom Slovenije preveri, ali le-ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani dobaviteljev in poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja Telekom Slovenije. Dobavitelji in poslovni partnerji Telekoma Slovenije imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za dobavo blaga oziroma izvajanje storitve.

Telekom Slovenije sme podatke naročnikov/uporabnikov posredovati pogodbenim partnerjem, katerim je Telekom Slovenije odstopil svojo terjatev, ki jo ima do naročnika/uporabnika.

Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od Telekoma Slovenije v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Soupravljavci osebnih podatkov

Določene storitve Telekom Slovenije prodaja ali zagotavlja v sodelovanju s partnerji, ki prav tako vstopajo v pogodbeno razmerje s stranko in so v teh primerih prav tako upravljavci podatkov ter imajo svoje lastne pogoje obdelave osebnih podatkov, vključno s pogoji iznosa v tretje države. V teh primerih, poslovni partner za svojo obdelavo sam neposredno odgovarja uporabnikom (in za to obdelavo s strani pogodbenega partnerja ne odgovarja Telekom Slovenije).

Iznos v tretje države

Telekom Slovenije praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so dobavitelji oziroma pogodbeni partnerji Telekoma Slovenije iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev Telekomu Slovenije ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, Telekom Slovenije to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pri določenih storitvah se osebni podatki uporabnikov zaradi same narave in uporabe storitve lahko posredujejo v tretje države (npr. klici, komunikacija z uporabniki v tretjih državah, mobilno gostovanje v tretjih državah, uporaba spletnih storitev iz tretjih držav ipd.).

Roki hrambe

Splošno

Telekom Slovenije osebne podatke hrani in obdeluje za čas veljave pogodbenih razmerij, do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti, poravnave ali zastaranja vseh terjatev ali za čas, za katerega je uporabnik podal soglasje (velja v primeru, če je rok hrambe daljši od prej navedenih). Posamezne storitve imajo lahko za posamezne vrste podatkov določene krajše roke hrambe (npr. prometni podatki).

Za vsa poslovna razmerja velja, da mora Telekom Slovenije v skladu z davčnimi in finančnimi predpisi, ter zakonodajo in standardi, ki urejajo računovodenje, vodenje poslovnih knjig in hrambo dokumentacije, hraniti račune in podporno dokumentacijo ter podatke še deset let od zaključka leta, na katerega se poslovni dogodek nanaša oziroma za čas določen s pravili o hrambi dokumentacije (kar je dalj). Tako Telekom Slovenije račune in z njimi povezane obračunske podatke ter podatke in dokumente o uporabnikih hrani še največ deset let od preteka leta, na katerega se nanaša račun oziroma od prekinitve pogodbenega razmerja za čas določen s pravili o hrambi dokumentacije (kar je dalj). V primeru, da Telekom Slovenije osebne podatke anonimizira tako, da jih ni več možno povezati z določeno osebo, jih lahko hrani in obdeluje brez omejitve roka hrambe in namenov obdelave.

V primeru prejema zahteve za izbris ali omejitev obdelave bo Telekom Slovenije zahtevo izvršil tako, da bo obdelavo podatkov omejil samo na namene, določene z zakonom oziroma za morebitno uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Elektronske komunikacije

Skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah se hranijo podatki glede spremljanja in nadzora porabe podatkovnih storitev ter glede klica v sili, 3 leta glede zahtev pristojnih organov za dostop do osebnih podatkov ter glede sledenja zlonamernih ali nadležnih klicev, 10 let glede posredovanja prometnih in lokacijskih podatkov v primerih varovanja življenja in telesa in 30 let glede zakonitega prestrezanja komunikacij.

Razen v primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja posameznika bo Telekom Slovenije, v 6 mesecih po prekinitvi in zaključku vseh pogodbenih razmerij oziroma poravnavi vseh obveznosti za naročnike/uporabnike elektronskih komunikacijskih storitev omejil obdelavo podatkov o naročnikih/uporabnikih elektronskih komunikacijskih storitev na namene določene s predpisi in za morebitno uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Plačilne storitve

Skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je Telekom Slovenije dolžan hraniti podatke o poslovnem razmerju in posameznih transakcijah še 10 let od zaključka poslovnega razmerja oz. posamezne transakcije.

Socialno-varstvene storitve

Skladno z Zakonom o socialnem varstvu se podatki o socialno-varstvenih storitvah hranijo 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja, po tem pa se arhivirajo.

Obdelava podatkov poslovnih subjektov

Splošno

Podatke poslovnih oseb (poslovnih naročnikov/uporabnikov, poslovnih partnerjev in potencialnih poslovnih partnerjev), to je podatke oseb, ki niso potrošniki, lahko Telekom Slovenije obdeluje v največjem možnem obsegu in za vse namene (vključno z neposrednim trženjem), ki jih dovoljuje zakonodaja.

V primeru, da se poslovna oseba ne opredeli za namene trženja storitev Telekoma Slovenije ali proti njim, lahko Telekom Slovenije njegove javno objavljene podatke in morebitne kontaktne naslove elektronske pošte ter kontaktne telefonske številke, ki jih pridobi od poslovne osebe, ter podatke o uporabi storitev, uporabi za pošiljanje osebno prilagojenih obvestil, vključno z neposrednim trženjem, preko sporočil SMS in MMS, pošte in elektronske pošte ter neposrednih klicev.

Poslovna oseba lahko kadarkoli pisno zahteva, da Telekom Slovenije trajno ali začasno preneha uporabljati podatke za namen neposrednega trženja. Telekom Slovenije je dolžan v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečiti uporabo podatkov za namen neposrednega trženja.

Podatki poslovnih oseb lahko vsebujejo tudi osebne podatke, ki jih poslovne osebe posredujejo ali objavijo (npr. kot kontaktne podatke). V tem primeru Telekom Slovenije pri nagovarjanju poslovnih oseb lahko obdeluje tudi osebne podatke.

Telekom Slovenije lahko podatke in soglasja pridobiva tudi od posameznikov, ki uporabljajo storitve iz naročniških razmerij, za katere imajo naročniško razmerje sklenjeno poslovni subjekti.

Viri

Podatke lahko Telekom Slovenije pridobi od poslovnih oseb, posameznikov, iz javnih objav poslovnih osebe ali iz objav v javnih zbirkah podatkov.

Zakoniti interes

Telekoma Slovenije ima interes za obveščanje poslovnih oseb, vključno z neposrednim trženjem potencialno zanimivih storitev Telekoma Slovenije, o storitvah in dogodkih Telekoma Slovenije. Prav tako pa imajo same poslovne osebe interes po prejemanju obvestil o storitvah, ki lahko izboljšajo njihovo poslovanje. V primerih, kjer poslovne osebe posredujejo osebne podatke kot kontaktne podatke Telekomu Slovenije ali jih javno objavijo in ne izrazijo nasprotovanja uporabi teh podatkov za kontaktiranje ali obveščanje, jih lahko Telekom Slovenije uporabi za obveščanje, vključno z neposrednim trženjem.

Obdobje hrambe

Podatke poslovnih oseb Telekom Slovenije hrani v skladu s pravili hrambe podatkov določenimi v tej Politiki zasebnosti ter morebitni pogodbi, splošnih pogojih in PP. Kontaktne podatke potencialnih poslovnih partnerjev hrani do preklica oziroma za čas izvajanja posamezne kontaktne kampanje, če so podatki pridobljeni iz javno dostopnih virov

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih Telekom Slovenije o uporabniku obdeluje,
popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje Telekom Slovenije, niso pravilni,
izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da Telekom Slovenije preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov,
Poleg tega lahko uporabniki:
ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali Telekomu Slovenije.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da na Telekom Slovenije posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer na e-naslov: dpo@telekom.si ali poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, ali jo v pisni obliki oddajo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko uporabniki Telekomu Slovenije sporočijo pisno ali pa s podpisom novega dokumenta za pogodbeno razmerje, v katerem se navedejo popravljeni podatki.

Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Telekom Slovenije bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

V primeru, da uporabnik meni, da Telekom Slovenije pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri Telekomu Slovenije. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Pooblaščenec za Stran 8 od 8 varstvo osebnih podatkov, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov dpo@telekom.si ali jo v pisni obliki odda na prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

Telekom Slovenije pri sklepanju pogodbenih razmerij z uporabniki zahteva le podatke, ki jih lahko zahteva v skladu s predpisi ali pa tiste podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe. Zahtevani podatki so navedeni v pogodbi ali pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru, da uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih Telekom Slovenije ne more pridobiti, lahko Telekom Slovenije zavrne sklenitev pogodbe ali od pogodbe odstopi. Uporabniki lahko Telekomu Slovenije posredujejo tudi druge, dodatne podatke.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Za neprekinjeno zagotavljanje elektronskih komunikacijskih in drugih storitev ter za njihovo varno zagotavljanje, kar vključuje tudi varnostne ukrepe za varovanje osebnih podatkov posameznikov, Telekom Slovenije pri obdelavi osebnih podatkov v skladu s to politiko vrši tudi obdelavo podatkov z avtomatiziranim odločanjem oziroma profiliranjem.

Končne določbe

Poleg te politike zasebnosti obdelavo podatkov v okviru posameznega pogodbenega razmerja urejajo tudi pogodba in pogoji, ki dodatno urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

Ta politika zasebnosti je oblikovana v skladu s Splošno uredbo in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

V primeru, da so posamezna pogodba ali pogoji, ki urejajo poslovno razmerje, v nasprotju s to politiko, se podatki uporabljajo v obsegu določenem v pogodbi oziroma pogojih in v katerem je to dopustno v skladu s predpisi.

Ta politika zasebnosti prične veljati 1. 7. 2023 za naročnike/uporabnike, ki sklenejo NR po tem datumu (novi naročniki). Za obstoječe naročnike/uporabnike ta politika velja od 10. 8. 2023. S tem dnem preneha veljati Politika zasebnosti, z dne 27.3.2019.

Ta politika zasebnosti se objavi in je dostopna na spletnih straneh družbe in na prodajnih mestih Telekoma Slovenije.