Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Uspešna prva prodaja komercialnih zapisov družbe Telekom Slovenije, d.d.

11. 3. 2014

Telekom Slovenije, d.d., je 10. marca 2014 uspešno zaključil s prvo prodajo 9-mesečnih komercialnih zapisov z oznako TSK01 v skupni nominalni vrednosti 50.000.000,00 EUR in z obrestno mero 3 % letno.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je 10. marca 2014 uspešno zaključil s prvo prodajo 9-mesečnih komercialnih zapisov z oznako TSK01 v skupni nominalni vrednosti 50.000.000,00 EUR in z obrestno mero 3 % letno. Namen izdaje komercialnih zapisov je tekoče kratkoročno financiranje poslovanja družbe.

Investitorji so prvo prodajo komercialnih zapisov Telekoma Slovenije odlično sprejeli, saj je izkazani interes znatno presegel predvideno skupno nominalno vrednost celotne izdaje 50.000.000,00 EUR. Takšen odziv predstavlja potrditev, da Telekom Slovenije, d.d., med investitorji in finančno javnostjo uživa veliko zaupanje.

Celotna prva izdaja komercialnih zapisov z oznako TSK01, ki obsega 50.000 apoenov po 1.000,00 EUR v skupni nominalni vrednosti 50.000.000,00 EUR, je bila dne 10. 3. 2014 vplačana s strani 69 investitorjev.

Komercialni zapisi bodo izdani v nematerializirani obliki in bodo vpisani v centralni register pri KDD z oznako TSK01in ISIN kodo SI0032500827. Po vpisu v KDD bo družba vložila zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na segmentu Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi.

Komercialni zapisi se izdajo v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, kakor jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju.

Vse storitve, organizacijo in izvedbo prve prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD, uvrstitve komercialnih zapisov na organizirani trg ter izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov ob njihovi dospelosti za Telekom Slovenije, d.d., opravlja Nova Ljubljanska banka, d.d.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.