Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je od Višjega sodišča v Ljubljani dne 8. 1. 2015 prejel sodbo in sklep, opr. št. I Cpg 1407/2012, izdana dne 3. 12. 2014 v gospodarskem sporu tožeče stranke SKY NET, d.o.o., zoper Telekom Slovenije, d.d. (prej Mobitel, d.d.), zaradi plačila po modificiranem zahtevku 25.959.896,34 EUR s pripadki.

Prav tako je sodišče odločilo o pritožbah tožeče stranke in tožene stranke zoper delno in vmesno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VIII Pg 890/2007-88, z dne 19. 4. 2012 in o pritožbi tožeče stranke zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VIII Pg 890/2007, z dne 19. 4. 2012.

​Višje sodišče v Ljubljani je s predmetno sodbo:

Zavrnilo pritožbo tožeče stranke zoper točko I. izreka prvostopenjske sodbe, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek, da mora tožena stranka plačati tožeči stranki. znesek 9.363.951,25 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi in
Zavrglo pritožbo tožeče stranke zoper točko II. izreka, s katero je sodišče prve stopnje ugodilo tožbenemu zahtevku tožeče stranke in razsodilo, da je tožbeni zahtevek, na podlagi katerega je tožena stranka dolžna plačati tožeči stranki znesek 16.595.944,09 EUR, po podlagi utemeljen, ker tožeča stranka ni imela pravnega interesa ter
Ugodilo pritožbi tožene stranke zoper točko II. izreka prvostopenjske sodbe in je v celoti zavrnilo zahtevek tožeče stranke za plačilo 16.595.944,09 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi. V tem delu je odločitev sodišča postala pravnomočna.
Višje sodišče v Ljubljani je odločitev o pritožbenih stroških pridržalo za končno odločbo. Ker sodišče prve stopnje še ni odločalo o podrednem tožbenem zahtevku, ki se nanaša na izpolnitev pogodbe (posredovanje naročila za gradnjo 414 baznih postaj in za pripravo dokumentacije za 434 baznih postaj), bo o tem odločalo v ponovnem postopku.

Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom zavrnilo pritožbo tožeče stranke zoper sklep prvostopenjskega sodišča o zavrnitvi predloga za izdajo začasne odredbe.