Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel sklep Agencije RS za varstvo konkurence o ustavitvi postopka

3. 5. 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je 3. 5. 2021 s strani Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: AVK) prejel sklep, s katerim je AVK postopek ugotavljanja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmk-1) in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU; prej 82. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti) ustavila.

AVK je postopek ugotavljanja kršitev uvedla 19. 3. 2009, in sicer zoper družbo Mobitel, d.d., postopek pa nadaljevala zoper Telekom Slovenije, d.d., kot pravnega naslednika družbe. AVK je postopek uvedla na podlagi prijave družbe Tušmobil, d.o.o. (sedaj Telemach, d.o.o.) zaradi očitka zlorabe prevladujočega položaja na maloprodajnem trgu mobilne telefonije z vodenjem cenovne politike posrednega ali neposrednega določanja nepoštenih prodajnih cen v paketu Itak Džabest. 13. 2. 2012 je AVK izdala odločbo, s katero je odločila, da je Telekom Slovenije, d.d., kršil 9. čl. ZPOmk-1 in 102. čl. PDEU s tem, ko je od novembra 2008 do julija 2010 ponujal maloprodajni paket Itak Džabest po nepoštenih prodajnih cenah, saj so bili prirastni prihodki nižji od prirastnih stroškov. Zoper odločbo je Telekom Slovenije, d.d., vložil tožbo na Vrhovno sodišče RS, ki je 26. 11. 2013 tožbi ugodilo, odločbo AVK odpravilo ter zadevo vrnilo AVK v ponovni postopek z navodilom, naj v ponovnem postopku izvede in se opredeli do dokazov Telekoma Slovenije, d.d., ter presodi, ali je v obravnavani zadevi res izkazana zadostna stopnja škodljivosti za konkurenco.

AVK je na tej osnovi 22. 4. 2021 izdala sklep o ustavitvi postopka z obrazložitvijo, da v ponovljenem postopku ni uspela pridobiti dokazov o obstoju predatorske izključevalne strategije Telekoma Slovenije, d.d.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.