Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije

16. 2. 2018

Telekom Slovenije javnost obvešča, da je od Upravnega sodišča RS prejel sodbo v upravnem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper toženo stranko Javno agencijo RS za varstvo konkurence zaradi odprave odločbe AVK, opr. št. 306-23/2013-151 z dne 2. 2. 2015.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je od Upravnega sodišča RS prejel sodbo, izdano dne 9. 1. 2018, v upravnem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper toženo stranko Javno agencijo RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: AVK), zaradi odprave odločbe AVK, opr. št. 306-23/2013-151 z dne 2. 2. 2015.

Upravno sodišče RS je s predmetno sodbo razsodilo, da se tožbi tožeče stranke delno ugodi, in sicer v delu, v katerem se Telekomu Slovenije očita zlorabo prevladujočega položaja na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom v RS, s čimer naj bi v obdobju od 1. 7. 2005 do 22. 9. 2008 alternativnim operaterjem zagotavljanje svoje veleprodajne storitve širokopasovnega dostopa z bitnim tokom pogojeval s sprejemom dodatnih obveznosti, to je obveznosti zakupa telefonskega priključka s strani končnega uporabnika ali operaterja, ki glede na trgovinske običaje in glede na lastno prakso niso bile potrebne. V tem delu se odločba AVK št. 306-23/2013-151 z dne 2. 2. 2015 odpravi, zadeva pa vrne istemu organu v ponovni postopek. V ostalem delu je Upravno sodišče RS tožbo tožeče stranke zavrnilo.

 

Telekom Slovenije, d.d., bo sodbo Upravnega sodišča RS proučil ter se na podlagi tega odločil glede nadaljnjih ukrepov.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.