Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

V navedenem obdobju je Telekom Slovenije, d.d., s podpisom sporazumov o ureditvi medsebojnih razmerij uredil odprta medsebojna razmerja z družbami, ki so imele proti Telekomu Slovenije, d.d., večje tožbene zahtevke.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je Skupina Telekom Slovenije v obdobju od 1. januarja 2012 do 28. februarja 2017 višino vloženih tožbenih zahtevkov proti družbam v skupini zmanjšala za 473 milijonov evrov.

V navedenem obdobju je Telekom Slovenije, d.d., s podpisom sporazumov o ureditvi medsebojnih razmerij uredil odprta medsebojna razmerja z družbami, ki so imele proti Telekomu Slovenije, d.d., večje tožbene zahtevke. Tako je Telekom Slovenije, d.d., medsebojna razmerja, na podlagi katerih družbe druga do druge nimajo nobenih obveznosti iz navedenega naslova, uredil z družbo Simobil, d.d., ki je Telekom Slovenije, d.d., tožila zaradi plačila 286,4 milijona evrov, Odvetniško družbo Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p. d.o.o., ki je Telekom Slovenije, d.d., tožila zaradi plačila 5,1 milijona evrov, družbo Akton, d.o.o., ki je Telekom Slovenije, d.d,. tožila zaradi plačila v skupni višini vseh tožb za 13 milijonov evrov ter družbo Telemach d.o.o., ki je imela proti Telekomu Slovenije, d.d., odprte še tožbene zahtevke v skupni višini 87,4 milijona evrov. Skladno s sklenjenimi dogovori podrobnosti podpisanih sporazumov Telekom Slovenije, d.d., sicer ne bo razkrival.

Na 31. december 2011 so bile proti družbam Skupine Telekom Slovenije vložene tožbe v skupnem znesku 649,9 milijona evrov, na 31. december 2016 pa v višini 264,4 milijona evrov. Po tem, ko je Telekom Slovenije, d.d., 27. februarja 2017 podpisal sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij z družbo Telemach d.o.o., se je višina vloženih tožbenih zahtevkov proti družbam v Skupini Telekom Slovenije še dodatno zmanjšala in je na 28. februar 2017 znašala 176,9 milijona evrov. Sklenjeni sporazum je imel vpliv na poslovne rezultate leta 2016, ki jih je Telekom Slovenije, d.d., objavil 23. februarja 2017.

Preostale tožbe so v različnih fazah postopkov, pri čemer je bil najvišji tožbeni zahtevek družbe T-2, d.o.o., v višini 129,5 milijona evrov že pravnomočno zavrnjen, v letu 2016 pa je bila pravnomočno zavrnjena tudi zahteva družbe T-2 d.o.o. za obnovo postopka. Družba T-2, d.o.o., je zoper pravnomočno sodbo Višjega sodišča v Ljubljani sicer vložila revizijo, o kateri Vrhovno sodišče RS še ni odločilo.

Prav tako je bil pravnomočno zavrnjen tudi primarni tožbeni zahtevek družbe SKY NET v višini 25,9 milijona evrov, Okrožno sodišče v Ljubljani pa bo v ponovnem postopku odločalo še o podrednem zahtevku, tj. izpolnitvi pogodbe. Pri tem je Okrožno sodišče s sklepom drugi tožbeni zahtevek družbe SKY NET za izpolnitev pogodbe, ocenjen na višino 7 milijonov evrov pridružilo k prvi pravdni zadevi.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.