Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Sklic z dnevnim redom, obrazložitev predlogov sklepov in informacije o pravicah delničarjev objavljamo v pripetih datotekah.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Telekom Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova ulica 15 (v nadaljevanju: družba), skladno z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in skladno s 36. členom Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., na podlagi dne 14. 7. 2022 prejete zahteve delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., in na podlagi svojega sklepa z dne 19. 7. 2022, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine, sklicuje 35. skupščino delničarjev družbe, ki bo 9. 9. 2022 ob 12.00 v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

Sklic z dnevnim redom, obrazložitev predlogov sklepov in informacije o pravicah delničarjev objavljamo v pripetih datotekah.

Zgoraj navedeni dokumenti s prilogami ter prijavnica za udeležbo in pooblastilo za udeležbo (za pravno in fizično osebo) so objavljeni na spletnih straneh družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev za obdobje najmanj 5 let.

Vsa gradiva so delničarjem tudi na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova ulica 15, Ljubljana, in sicer vsak delovni dan od 9. do 11. ure od dneva objave tega sklica na spletnih straneh AJPES-a do vključno dneva skupščine. Delničarje vljudno prosimo, da se za obisk predhodno najavijo skladno s sklicem.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.


Pripeti dokumenti:
Sklic 35. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije
Gradivo za 35. Skupščino delničarjev Telekoma Slovenije
Informacije o pravicah delničarjev