Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sklic 30. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

24. 7. 2019

Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicuje 30. skupščino delničarjev, ki bo 30. 8. 2019 ob 14. uri v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicuje 30. skupščino delničarjev, ki bo 30. 8. 2019 ob 14. uri v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

Sklic z dnevnim redom, obrazložitev predlogov sklepov in informacije o pravicah delničarjev objavljamo v povezavah na datoteke, razen letnega poročila za poslovno leto 2018, ki je objavljeno na spletnih straneh družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/informacije-o-poslovanju/financna-porocila.

Zgoraj navedeni dokumenti s prilogami ter prijavnica za udeležbo in pooblastilo za udeležbo (za pravno in fizično osebo) so objavljeni na spletnih straneh družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev za obdobje najmanj 5 let. Vsa gradiva so delničarjem tudi na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 11. ure od dneva objave tega sklica na spletnih straneh AJPES-a do vključno dneva skupščine.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.