Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sklic 28. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije

21. 3. 2017

Uprava Telekoma Slovenije na podlagi 36. člena Statuta družbe sklicuje 28. skupščino delničarjev, ki bo 21. 4. 2017 ob 15.30 v Multimedijski dvorani na sedežu družbe

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicuje 28. skupščino delničarjev, ki bo 21. 4. 2017 ob 15.30 v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

Sklic z dnevnim redom, obrazložitev predlogov sklepov in informacije o pravicah delničarjev objavljamo v pripetih datotekah (na seonet.ljse.si), razen letnega poročila za poslovno leto 2016, ki je objavljeno na spletnih straneh družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/informacije-o-poslovanju/financna-porocila.

Zgoraj navedeni dokumenti s prilogami ter prijavnica za udeležbo in pooblastilo za udeležbo (za pravno in fizično osebo) so objavljeni na spletnih straneh družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev za obdobje najmanj 5 let. Vsa gradiva so delničarjem tudi na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave tega sklica na spletnih straneh AJPES-a do vključno dneva skupščine.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.