Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Sklic 27. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

12. 4. 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicuje 27. skupščino delničarjev, ki bo 13. 5. 2016 ob 14. uri v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

 

Sklic z dnevnim redom, obrazložitev predlogov sklepov in informacije o pravicah delničarjev objavljamo v pripetih datotekah, razen letnega poročila za poslovno leto 2015, ki je objavljeno na spletnih straneh družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/informacije-o-poslovanju/financna-porocila.

 

Zgoraj navedeni dokumenti s prilogami ter prijavnica za udeležbo in pooblastilo za udeležbo (za pravno in fizično osebo) so objavljeni na spletnih straneh družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev za obdobje najmanj 5 let. Vsa gradiva so delničarjem tudi na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave tega sklica na spletnih straneh AJPES-a do vključno dneva skupščine.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.