Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d.d., za leto 2020

26. 4. 2021

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 6. redni seji, ki je potekala v petek, 23. aprila 2021, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d.d., za leto 2020.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 6. redni seji, ki je potekala v petek, 23. aprila 2021, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d.d., za leto 2020.

Pandemija COVID-19 je pospešila digitalizacijo gospodarstva in dodatno izpostavila pomen, ki ga imajo zanesljive, sodobne, hitre in varne komunikacije in komunikacijske rešitve. V Sloveniji je pandemija povzročila množično in hitro transformacijo dela in učenja na daljavo, skladno s tem so se spremenili tudi prometni tokovi in obremenitve našega omrežja. Soočili smo se z velikim porastom obremenitev in količin prometa govornih, podatkovnih in video storitev, in sicer za več kot polovico glede na običajno situacijo, ter beležili velik porast prometa pri dostopu do globalnega interneta omrežij in IPTV. Telekom Slovenije, d.d., ima vpeljan Sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja, certificiran po standardu ISO 22031, skladno s katerim je družba pripravljena in usposobljena zagotavljati ključne storitve in procese tudi v izrednih razmerah. Na okoliščine, v katerih smo se skupaj znašli, smo se sistematično in pravočasno pripravili tako z vidika tehnologije in zagotavljanja varnosti omrežja in storitev kot z vidika zagotavljanja varnosti zaposlenih in naših uporabnikov.

Skupina Telekom Slovenije je v konsolidiranem izkazu poslovnega izida za leto 2020 ločeno izkazala prihodke, odhodke in čisti dobiček poslovnega leta iz ustavljenega poslovanja za družbo Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o. (v nadaljevanju: Planet TV, d.o.o.). Postopek prodaje 100-odstotnega deleža v družbi Planet TV, d.o.o., je bil zaključen 30. septembra 2020. V okviru postavke čistega poslovnega izida ustavljenega poslovanja je tako predstavljen en sam znesek v preglednici izkaza poslovnega izida, ki je vsota poslovnega izida ustavljenega poslovanja po obdavčitvi, ter učinka pripoznane izgube ob merjenju poštene vrednosti družbe in prodaje družbe Planet TV, d.o.o.

Ob razglasitvi pandemije so bili sprejeti številni ukrepi za omilitev negativnih vplivov koronavirusa na prihodkovni, stroškovni in investicijski strani. Negativni vpliv koronavirusa in ukrepov za omilitev na dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) ocenjujemo v višini 9,2 milijona evrov; posledično bi z upoštevanjem te prilagoditve EBITDA znašal 219,1 milijona evrov in bi bil za 3 % višji od načrtovanega.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2020 ustvarila 654,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, prihodki od prodaje so dosegli 647,2 milijona evrov. V letu 2020 so na prihodke vplivali ukrepi, povezani z razglasitvijo dveh valov epidemije na ravni države (zaprtje Telekomovih centrov, ustavitev javnega življenja in omejitev potovanj), in sicer zaradi nižjih prihodkov iz gostovanja uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev in gostovanja tujih uporabnikov v naših mobilnih omrežjih ter nižjih prihodkov odvisnih družb izven telekomunikacijske dejavnosti. Prihodki se zmanjšujejo tudi zaradi optimizacije naročnikov, ki imajo v mesečno naročnino vključeno večje število storitev, ter pričakovanega zniževanja prihodkov klasične fiksne govorne telefonije zaradi nadomeščanja z mobilno in IP-telefonijo. V primerjavi z letom 2019 se povečuje delež novih virov prihodkov na področjih e-zdravja, energetike in zavarovanja. V primerjavi s preteklim letom so se za 55 % povečali prihodki storitve E-commerce. Ob izločitvi negativnih vplivov razglasitve epidemije in upoštevanju dodatnih ukrepov za omilitev negativnih vplivov bi bili poslovni prihodki Skupine Telekom Slovenije višji za 22,9 milijona evrov ter bi presegli načrtovane za 1 %.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v letu 2020 dosegel 42,6 milijona evrov, kar je za 3 % oziroma za 1,4 milijona evrov več kot v preteklem letu. EBITDA je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 209,9 milijona evrov, kar je za 2 % manj kot v letu 2019. Marža EBITDA na ravni skupine predstavlja 32,4-odstotni delež v prihodkih od prodaje. Ob prilagoditvi za ocenjeni vpliv koronavirusa z ukrepi za omilitev negativnih vplivov bi EBITDA znašal 219,1 milijona evrov, kar predstavlja 2 % več kot v letu 2019.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi terjatvami za davek je Skupina Telekom Slovenije leto 2020 zaključila s čistim dobičkom v višini 24,9 milijona evrov. Ob prilagoditvi za ocenjeni negativni vpliv koronavirusa z ukrepi za omilitev negativnih vplivov bi čisti dobiček znašal 32,8 milijona evrov.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je skupaj z upravo družbe pripravil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2020. Skupščini delničarjev, ki bo 18. junija 2021, bo posredovan predlog, da se za izplačilo dividend nameni 26.021.912,00 evrov oz. 4,00 evrov bruto na posamezno delnico. Skupno je bilančni dobiček družbe za leto 2020 znašal 34.981.050,48 evra.

Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d.d., za leto 2020 je objavljeno v PDF formatu za namene razkritja notranje informacije skladno z Uredbo (EU) št. 596/2014 in predstavlja neuradno različico revidiranega Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d.d.

Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d.d., za leto 2020 v zahtevani uradni evropski enotni elektronski obliki (ESEF) skladno z določbo prvega odstavka 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 bo objavljeno v najkrajšem možnem času.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.