Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 12. redni seji, ki je potekala v sredo, 26. aprila 2023, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2022.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 12. redni seji, ki je potekala v sredo, 26. aprila 2023, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2022.

V letu 2022 je na globalnih trgih prihajalo do pomanjkanja ter predvsem občutnega dviga cen energentov, surovin, polprevodnikov in opreme, na zaostrene razmere pa se je Skupina Telekom Slovenije ustrezno odzivala, kar se odraža tudi v doseženih rezultatih poslovanja.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2022 ustvarila 652,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je odstotek več kot v predhodnem delu, in 659,0 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je prav tako odstotek več kot v predhodnem letu in na ravni načrtovanega. Družba Telekom Slovenije, d.d., je za 5 % povečala prihodke na veleprodajnem trgu, povečuje tudi prihodke na področju finančnih storitev, eZdravja, zavarovanj in v IKT-segmentu. Avtenta, ki s svojimi rešitvami podpira digitalizacijo podjetij, je v letu 2022 ustvarila za 22 % več prihodkov od prodaje kot leto pred tem. Za 7 % so bili višji tudi prihodki od prodaje družbe GVO, ki je okrepila svojo prisotnost na trgu ter povečala prihodke na področju upravljanja in vzdrževanja odprtih širokopasovnih omrežij. IPKO je ustvaril 79,0 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 11 % več kot v letu 2021; prihodki mobilnih storitev so bili višji za 16 %.

V letu 2022 je Skupina Telekom Slovenije ustvarila za 2 % višji dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA), kot je bilo načrtovano. EBITDA na ravni Skupine Telekom Slovenije je dosegel 216,5 milijona evrov. Če bi cene energentov ostale na ravni leta 2021, bi bil dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo na ravni leta 2021. V čistih prihodkih od prodaje je imel EBITDA 33,2-odstotni delež. Po obračunu davka iz dobička z odloženimi terjatvami za davek je Skupina Telekom Slovenije leto 2022 zaključila s čistim dobičkom v višini 37,5 milijona evrov, kar je na ravni leta 2021, in za 35 % več od načrtovanega. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v letu 2022 dosegel 50,4 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja, prilagojen za stroške elektrike, bi bil v letu 2022 glede na leto 2021 višji za 7 %.

Z namenom zagotavljanja najsodobnejših storitev in celovitih IKT-rešitev skupina skrbi za stalen razvoj omrežja in najsodobnejših tehnologij ter ustvarjanje najboljše uporabniške izkušnje na vseh točkah stika. V letu 2022 je bilo na ravni Skupine Telekom Slovenije za investicije namenjenih 167,8 milijona evrov, od tega dobri dve tretjini za razvoj omrežja ter rešitev za zasebne in poslovne uporabnike. V Sloveniji je bil priklop na dostopovno optično omrežje omogočen dodatnim 30.909 gospodinjstvom, tako da Telekom Slovenije, d.d., skupno priklop na lastno optično omrežje omogoča že več kot 442.000 slovenskim gospodinjstvom. Telekom Slovenije, d.d., z mobilnim omrežjem 5G pokriva več kot 40 % prebivalstva, z omrežjem LTE/4G pa več kot 97 % prebivalstva. Zmogljivo dostopovno optično omrežje Telekoma Slovenije, d.d., uporabljajo vsi večji domači operaterji, v svojem mobilnem omrežju Telekom Slovenije, d.d., omogoča nacionalno gostovanje.

Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2022
Uprava je skupaj z nadzornim svetom družbe pripravila predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2022. Skupščini delničarjev družbe, ki bo 16. junija 2023, bo posredovan predlog, da bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 40.292.646,55 evrov, ostane nerazporejen, kar odstopa od uveljavljene dividendne politike v preteklosti.

Razlog za takšen predlog je koriščenje pomoči za blažitev visokih cen električne energije skladno z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). Zakon določa, da družbe niso upravičene do pomoči, če v letu 2023 ali za leto 2023 izplačujejo dobiček. Takšno izplačilo bi torej družbi Telekom Slovenije, d.d., povzročilo obvezo vračila pomoči v trenutno ocenjeni višini 3,8 milijona evrov. Delničarji imajo pravico na skupščini predlagati in sprejeti tudi drugačne predloge uporabe bilančnega dobička.

Glede na predlagano neizplačilo dividend v letu 2023 si bosta uprava in nadzorni svet prizadevala, da se ob upoštevanju poslovnih in finančnih okoliščin skupščini delničarjev v letu 2024 predlaga, da se izplača celotni razpoložljivi bilančni dobiček leta 2022, kar bi predstavljalo dividendo v višini približno 6 evrov na delnico.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.