Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021

21. 4. 2022

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 18. redni seji, ki je potekala v sredo, 20. aprila 2022, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 18. redni seji, ki je potekala v sredo, 20. aprila 2022, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021.

Tudi v letu 2021 je na način življenja, potrebe uporabnikov komunikacijskih storitev in poslovanje Skupine Telekom Slovenije vplivala pandemija covida-19. Kljub temu je Skupina Telekom Slovenije vseskozi skrbela za razvoj, zagotavljala nemoteno poslovanje ter nemoteno in varno delovanje storitev. Z ustrezno organizacijo dela je bilo zaposlenim zagotovljeno varno delovno okolje, s prilagoditvijo procesov pa smo vseskozi optimizirali poslovanje. Skladno s sistemom upravljanja neprekinjenega poslovanja, ki ga ima Telekom Slovenije, d.d., certificiranega po standardu ISO 22301, je Telekom Slovenije, d.d., usposobljen za zagotavljanje ključnih storitev in procesov tudi v izrednih okoliščinah.

Ne glede na izzive, ki jih je prinesla pandemija covida-19, je Skupina Telekom Slovenije finančno stabilna. Tako je Skupina Telekom Slovenije v letu 2021 ustvarila 653,6 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je skladno z načrtom in na ravni predhodnega leta. Prihodki od prodaje so dosegli 648,2 milijona evrov, čeprav je bil mednarodni govorni promet in promet od gostovanja tujih uporabnikov nižji kot v obdobju pred pandemijo. Višje prihodke kot v letu 2020 je v letu 2021 ustvarila družba IPKO Telecommunications LLC.

Na ravni Skupine Telekom Slovenije je dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) dosegel 220,8 milijona evrov, kar je za 5 % več od načrtovanega, in za 5 % več kot v letu 2020. V čistih prihodkih od prodaje je imel EBITDA na ravni skupine 34-odstotni delež. Po obračunu davka iz dobička z odloženimi terjatvami za davek je Skupina Telekom Slovenije leto 2021 zaključila s čistim dobičkom v višini 37,9 milijona evrov, kar je za 23 % več od načrtovanega, in za 52 % več kot v letu 2020. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v letu 2021 dosegel 51,7 milijona evrov, kar je za 21 % več kot v letu 2020.

Skupina Telekom Slovenije nenehno uvaja novosti, razvija najsodobnejše IKT-rešitve ter rešitve pametnih mest in skupnosti, je pomemben del industrije 4.0, osredotoča se na področja javne varnosti in zdravstva. V letu 2021 je bilo na ravni Skupine Telekom Slovenije za naložbe skupno namenjenih 208,2 milijona evrov. Telekom Slovenije, d.d., ima največje in najsodobnejše omrežje: z omrežjem LTE/4G je družba konec leta 2021 pokrivala 96,8 % prebivalstva, z LTE-A/4G+ več kot 84 % prebivalstva, s 5G pa prek 38,8 % prebivalstva. Ob tem je družba v letu 2021 aktivno nadgrajevala in širila tudi dostopovno optično omrežje; priklop nanj je omogočila dodatnim 42.150 gospodinjstvom. Skupno Telekom Slovenije, d.d., možnost priklopa na optično omrežje omogoča že več kot 411.000 oziroma več kot polovici slovenskih gospodinjstev.

V letu 2021 je Telekom Slovenije, d.d., na javni dražbi za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom pridobil radiofrekvenčni spekter v 700 MHz FDD pasu, 700 MHz SDL pasu, 1500 MHz pasu, 2100 MHz pasu, 3600 MHz pasu in 26 GHz pasu, kar družbi omogoča nadaljevanje načrtovanega razvoja. Na ta način Telekom Slovenije, d.d., tako zasebnim uporabnikom in podjetjem kot operaterjem, ki gostujejo v njegovem omrežju, tudi v prihodnje zagotavlja najnaprednejše storitve in rešitve z najboljšo uporabniško izkušnjo.

Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2021
Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je skupaj z upravo družbe pripravil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2021. Skupščini delničarjev, ki bo 16. junija 2022, bo posredovan predlog, da se za izplačilo dividend nameni 22.745.247,00 evrov oz. 3,50 evrov bruto na posamezno delnico, kar je skladno z dividendno politiko družbe. Skupno je bilančni dobiček družbe za leto 2021 znašal 45.204.954,29 evra.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.