Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v šestih mesecih letošnjega leta

20. 7. 2018

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga

(uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

​Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 13. redni seji, ki je potekala v petek, 20. julija 2018, obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja – junija 2018.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih šestih mesecih letošnjega leta ustvarila 363,0 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za odstotek več od načrtovanih. Čisti prihodki od prodaje so prav tako za odstotek presegli načrtovane in so dosegli 360,0 milijona evrov. Zaradi EU regulative se Skupina Telekom Slovenije sooča z višjimi stroški poslovanja ter nižjimi prihodki na mobilnem segmentu končni trg.

V prvem polletju letošnjega leta je Skupina Telekom Slovenije dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 100,9 milijona evrov, kar je na ravni načrtovanega, v čistih prihodkih od prodaje pa je imel EBITDA 28,0-odstotni delež. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je dosegel 16,8 milijona evrov.

Poslovni odhodki Skupine Telekom Slovenije so znašali 346,1 milijona evrov, kar je na ravni doseženih v enakem obdobju leta 2017.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije prvo polovico letošnjega leta zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 14,5 milijona evrov.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih šestih mesecih letošnjega leta za naložbe namenila 48,5 milijona evrov, in sicer predvsem za modernizacijo, krepitev in razvoj širokopasovnih optičnih omrežij in mobilnega omrežja.

Telekom Slovenije, d.d., ima tudi po izplačilu dividend na voljo ustrezno likvidnostno rezervo, ki zagotavlja visoko stopnjo likvidnosti družbe.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.