Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Na ravni Skupine Telekom Slovenije je dobiček iz poslovanja (EBIT) v devetih mesecih letošnjega leta dosegel 51,1 milijona evrov, kar je za 8 % več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 6. redni seji, ki je potekala v sredo, 9. novembra 2022, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do septembra 2022.

Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 485,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, skupno pa 490,3 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je na ravni enakega obdobja leta 2021. Skupina Telekom Slovenije dosega višje prihodke na veleprodajnem trgu ter rast na področju finančnih storitev, eZdravja in zavarovanj, povečuje pa tudi število priključkov mobilne telefonije na Kosovu, kjer je IPKO ustvaril za 7,0 milijona evrov oz. za 13 % višje poslovne prihodke kot v enakem obdobju lani. S tem, ko je Telekom Slovenije, d.d., s 1. januarjem 2022 prenehal s trženjem električne energije končnim uporabnikom, se to odraža v njegovih prihodkih, prav tako se skladno s trendi v panogi znižuje število klasičnih priključkov govorne telefonije.

Na ravni Skupine Telekom Slovenije je dobiček iz poslovanja (EBIT) v devetih mesecih letošnjega leta dosegel 51,1 milijona evrov, kar je za 8 % več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 174,8 milijona evrov. V primeru cene energentov na ravni leta 2021 bi bil EBITDA višji za 3 % glede na primerljivo obdobje 2021. EBITDA marža na ravni skupine predstavlja 36,0-odstotni delež v prihodkih od prodaje.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije v devetih mesecih leta 2022 ustvarila čisti dobiček v višini 39,0 milijona evrov, kar je za 3,1 milijona evrov oz. za 9 % več kot v enakem obdobju leta 2021.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju mag. Vesne Prodnik za članico nadzornega sveta odvisne družbe GVO, d.o.o. Vesna Prodnik bo štiriletni mandat v nadzornem svetu GVO, d.o.o., nastopila z dnem 14. november 2022, ko nastopi tudi štiriletni mandat članice uprave Telekoma Slovenije, d.d.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d.
(https://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/informacije-o-poslovanju/financna-porocila), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.