Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v devetih mesecih leta 2020

5. 11. 2020

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 7. redni seji, ki je potekala v sredo, 4. novembra 2020, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do septembra 2020.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 7. redni seji, ki je potekala v sredo, 4. novembra 2020, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do septembra 2020.

Skupina Telekom Slovenije je v svojih računovodskih izkazih na 30. september 2020 ločeno prikazala sredstva in rezultate dveh odvisnih družb v postopku prodaje. Od prerazvrstitve dalje se učinki za prerazvrščena sredstva obravnavajo kot ustavljeno poslovanje. 3. novembra 2020 je bil sicer postopek prodaje 100-odstotnega deleža v kosovski družbi IPKO Telecommunications LLC ustavljen, tako da družba ostaja del Skupine Telekom Slovenije. Telekom Slovenije, d.d., ustavitev prodajnega postopka obravnava kot nepopravljalni dogodek po poročevalskem obdobju.

Glede na potek prodajnega postopka za prodajo 100-odstotnega deleža v družbi IPKO Telecommunications LLC (družba Telekom Slovenije, d.d., je v tretjem četrtletju leta 2020 pridobila zavezujoče ponudbe) je Skupina Telekom Slovenije v konsolidiranem izkazu poslovnega izida na 30. september 2020 ločeno izkazala prihodke, odhodke in čisti poslovni izid iz ustavljenega poslovanja za družbi Planet TV d.o.o. in IPKO Telecommunications LLC, in sicer v skupnem znesku postavke čisti poslovni izid iz ustavljenega poslovanja. Skladno z mednarodnim standardom računovodskega poročanja MSRP 5 so bili namreč izpolnjeni pogoji za prerazvrstitev sredstev in obveznosti odvisne družbe IPKO Telecommunications LLC. Postopek prodaje 100-odstotnega deleža v družbi Planet TV d.o.o. je bil zaključen 30. septembra 2020. Skupina Telekom Slovenije je tako zaradi materialnega vpliva na računovodske izkaze skupine ločeno izkazala prihodke, odhodke in čisti poslovni izid iz ustavljenega poslovanja za družbo IPKO Telecommunications LLC ter v čistem poslovnem izidu ustavljenega poslovanja tudi izgubo ob merjenju poštene vrednosti in prodaje družbe Planet TV d.o.o. Prilagojeno je tudi primerjalno obdobje januar – september 2019.

Primerjava ključnih finančnih kazalnikov poslovanja Skupine Telekom Slovenije s poslovanjem Planet TV d.o.o. in IPKO Telecommunications LLC v devetih mesecih leta 2020 glede na načrtovane

V nadaljevanju je navedena primerjava ključnih finančnih kazalnikov poslovanja Skupine Telekom Slovenije z vključenim poslovanjem Planet TV d.o.o. in IPKO Telecommunications LLC v devetih mesecih letošnjega leta glede na predhodno objavljene ključne cilje Skupine Telekom Slovenije za leto 2020:

V devetih mesecih letošnjega leta je Skupina Telekom Slovenije skupno ustvarila 495,5 milijona evrov poslovnih prihodkov. V tem obdobju sta na prihodke vplivali tako globalna pandemija kot razglašena epidemija COVID-19 na ravni države in ukrepi, ki so iz tega izhajali, in sicer zaradi zaprtja prodajnih mest, nižjih prihodkov iz naslova gostovanja uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev, zaradi izrazitega padca mednarodnega govornega prometa in gostovanja tujih uporabnikov v naših mobilnih omrežjih ter zastoja ali nižjega obsega poslov družb v skupini. Poslovni prihodki so tako skupno za 3 % nižji od načrtovanih, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta pa so se v družbi Telekom Slovenije, d.d., za 59 % povečali prihodki na področju E-commerca.
Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 162,2 milijona evrov, kar je za 2 % več od načrtovanega za to obdobje.
Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije devetmesečje leta 2020 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 27,4 milijona evrov, kar je za 6,5 milijona evrov oz. za 31 % več od načrtovanega.
Poslovanje družbe Telekom Slovenije, d.d., v devetih mesecih leta 2020

Družba Telekom Slovenije, d.d., je v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 448,6 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 2 % manj kot v enakem obdobju lanskega leta, EBITDA v višini 139,8 milijona evrov, kar je za en odstotek več kot v enakem obdobju lanskega leta, dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 37,1 milijona evrov, kar je za 13 % več kot v enakem obdobju lanskega leta, in čisti poslovni izid v višini 28,2 milijona evrov.

Ključni finančni kazalniki Skupine Telekom Slovenije brez Planet TV d.o.o. in IPKO Telecommunications LLC v devetih mesecih leta 2020

Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih leta 2020 brez družb Planet TV d.o.o. in IPKO Telecommunications LLC dosegla naslednje rezultate:

Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 440,0 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, skupno pa 450,5 milijona evrov poslovnih prihodkov. Poslovni prihodki so bili za 2 % nižji kot v enakem obdobju lanskega leta.
Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 144,6 milijona evrov, kar je za odstotek manj kot v enakem obdobju lanskega leta. EBITDA marža predstavlja 32,9-odstotni delež v čistih prihodkih od prodaje, kar je za 3 % več kot v enakem obdobju lanskega leta.
Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v obdobju od januarja do septembra 2020 dosegel 40,1 milijona evrov, kar je za 7 % oz. za 2,8 milijona evrov več kot v enakem obdobju lanskega leta.
Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije devetmesečje leta 2020 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 36,8 milijona evrov, kar je za 18 % več kot v enakem obdobju lanskega leta.
Vpliv razglašene pandemije ter dveh epidemij in ukrepov, ki iz tega izhajajo, na poslovanje v letu 2020

Pandemija in razglasitev epidemije v marcu in oktobru na ravni države ter ukrepi, ki iz tega izhajajo, v letu 2020 vplivajo na poslovanje družb v Skupini Telekom Slovenije, in sicer predvsem zaradi zaprtja prodajnih mest, nižjih prihodkov iz naslova gostovanja uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev, zaradi izrazitega padca mednarodnega govornega prometa in gostovanja tujih uporabnikov v naših mobilnih omrežjih ter zastoja ali nižjega obsega poslov. Takoj ob razglasitvi pandemije in uvedbi prvih ukrepov ob prvem valu epidemije na ravni države je Skupina Telekom Slovenije sprejela ustrezne ukrepe in pričela z njihovim uresničevanjem z namenom dodatne optimizacije poslovanja ter omilitve vplivov na poslovanje.

V trenutku priprave poročila o poslovanju v devetih mesecih letošnjega leta je pandemija še vedno razglašena, drugič je razglašena tudi epidemija na ravni države, prav tako so ponovno zaprta naša prodajna mesta. Skladno s tem smo ponovno pregledali predpostavke plana Skupine Telekom Slovenije za leto 2020. Po devetih mesecih poslovanja v letu 2020 ocenjujemo, da bodo pandemija ter ukrepi na ravni države ob prvem in drugem valu razglašene epidemije, ob upoštevanju vseh v skupini sprejetih ukrepov, imeli negativen vpliv na čiste prihodke od prodaje Skupine Telekom Slovenije (brez Planet TV in IPKO) v višini približno 3 % glede na planirane za leto 2020, na EBITDA Skupine Telekom Slovenije (brez Planet TV in IPKO) pa v višini približno 4 % glede na planiran EBITDA za leto 2020. Na ravni Skupine Telekom Slovenije (brez Planet TV in IPKO) bodo v letu 2020 nižje od načrtovanih tudi investicije, in sicer za približno 5 %.

Ne glede na izzive, s katerimi se soočamo v letošnjem letu, Skupina Telekom Slovenije ostaja finančno stabilna, ob tem pa glede na razmere na trgu svoje poslovne aktivnosti prilagaja spremenjenim okoliščinam ter skrbno spremlja in ocenjuje tveganja na področju dobavnih verig, kreditnega tveganja, delovanja sistemov in dobičkonosnosti posameznih storitev ter sprejema ustrezne ukrepe.

Uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije lahko že uporabljajo prvo 5G omrežje Slovenije

Po tem, ko je Telekom Slovenije, d.d., kot vodilni in najnaprednejši slovenski ponudnik IKT-storitev in rešitev konec julija 2020 v obstoječem frekvenčnem spektru 2600 MHz vzpostavil nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G), lahko njegovi uporabniki mobilnih storitev od 5. oktobra 2020 tehnologijo 5G tudi uporabljajo. V ta namen je uporabnikom na voljo mobilni paket Naj 5G, ki poleg neomejenih klicev in sporočil vključuje tudi 300 GB prenosa podatkov s hitrostmi do 450 Mbit/s v smeri do uporabnika in do 100 Mbit/s v smeri od uporabnika, s čimer najhitrejše omrežje postaja še hitrejše. Uporabniki z ustreznim mobitelom si lahko storitve 5G vklopijo tudi na kateremkoli drugem mobilnem paketu, in sicer tako, da pošljejo SMS s ključno besedo 5G na 1918. Telekom Slovenije, d.d., načrtuje, da bo do konca leta s 5G v obstoječem frekvenčnem pasu pokril 33 % prebivalstva, kar je rezultat premišljenega, postopnega in predvsem pravočasnega investiranja v razvoj novih tehnologij. V primerjavi z obstoječimi mobilnimi omrežji 5G prinaša veliko večje hitrosti prenosa podatkov v obeh smereh (od in do uporabnika) in veliko krajši odzivni čas z izjemno nizko zakasnitvijo (latenco) nekaj milisekund. Ob tem pa tudi hkratno učinkovito povezovanje velikega števila naprav (več kot milijon), kar omogoča razvoj pametne industrije in pametnih mest, preko možnosti rezinjenja (slicing) omrežja pa tudi uvedbo številnih navideznih namenskih (»kampus«) omrežij, kar bo gospodarstvu omogočilo nadaljnjo digitalizacijo. Telekom Slovenije, d.d., javno mobilno omrežje pete generacije načrtuje v obliki »kampus« omrežij, pri katerih se znotraj ene fizične infrastrukture omogoči virtualna namenska omrežja za vertikale, kot so energetika, transport, logistika, industrija, pametna mesta, zdravstvo, zaščita in reševanje (javna varnost) in podobno.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.