Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o uspešnem zaključku pogajanj o sklenitvi pogodbe za nakup 100 % delnic družbe ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d.

28. 3. 2022

Pogodba o nakupu delnic bo predvidoma sklenjena danes, v ponedeljek, 28. 3. 2022. Pogodba bo sklenjena pod več odložnimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred zaključkom transakcije. Pričakuje se, da bo do zaključka transakcije prišlo v obdobju naslednjih 6 mesecev.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje, Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje obvestilo:


Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), je v petek, dne 25. 3. 2022, prejel obvestilo, da je upravni odbor družbe DBA Group S.p.A. podal soglasje k prodaji 100 % delnic družbe ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d. S tem se je uspešno zaključil postopek pogajanj Telekoma Slovenije z družbama DBA informacijske tehnologije, d.o.o., in DBA Group S.p.A. o nakupu 2.040.275 delnic družbe ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d. (v nadaljevanju: ACTUAL), ki predstavljajo 100-odstotni delež družbe ACTUAL.

Pogodba o nakupu delnic bo predvidoma sklenjena danes, v ponedeljek, 28. 3. 2022. Pogodba bo sklenjena pod več odložnimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred zaključkom transakcije. Pričakuje se, da bo do zaključka transakcije prišlo v obdobju naslednjih 6 mesecev.

Kupnina za kupljene delnice bo določena in izračunana na podlagi dogovorjene formule, upoštevaje celotno vrednost družbe ACTUAL (po stanju na 31. 12. 2021), ocenjeno vrednost njene zadolženosti, ocenjeno vrednost denarnih sredstev in ocenjeno vrednost razlike med obratnim kapitalom in ocenjeno vrednostjo planiranega obratnega kapitala, vse po stanju na datum zaključka transakcije, in bo predmet prilagoditve po mehanizmu prilagoditve, ki bo opravljen v roku 60 dni od datuma zaključka transakcije.

Dogovorjena celotna vrednost družbe ACTUAL (po stanju na 31. 12. 2021) znaša 30.000.000 EUR. Ob upoštevanju formule za izračun kupnine iz predhodnega odstavka bi znesek kupnine za 100 % delnic družbe ACTUAL, če bi bil zaključek transakcije opravljen dne 31. 12. 2021, znašal 20.627.000 EUR.

Navedeni nakup je skladen s sprejetim strateškim poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije in predstavlja pomemben mejnik pri uresničevanju zastavljene strategije. Telekom Slovenije bo na ta način okrepil svoj položaj na slovenskem IKT-trgu in s pomembnimi sinergijami ustvaril temelje za nadaljnji razvoj.

Telekom Slovenije bo o podpisu zgoraj omenjene pogodbe zainteresirano javnost obvestil z naknadnim obvestilom preko sistema SEOnet. Razen zgoraj navedenega Telekom Slovenije v zvezi s predmetnim postopkom do zaključka transakcije ne bo razkrival ali komentiral drugih podrobnosti.

Objava bo na voljo tudi na spletni strani družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 28. 3. 2022
Uprava Telekoma Slovenije, d.d.