Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

​​Obvestilo o sprejetju sklepa o izdaji obveznic družbe Telekom Slovenije, d.d.

8. 6. 2016

Telekom Slovenije je sprejel sklep o izdaji obveznic z oznako TLS1, na podlagi katerega bo izdal 5-letne obveznice.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, javnost obvešča, da je na podlagi odziva vlagateljev dne 7. 6. 2016 sprejel sklep o izdaji obveznic z oznako TLS1, na podlagi katerega bo izdal 5-letne obveznice v nominalni višini 100 milijonov EUR.

Vpis obveznic v prvi prodaji je za skoraj 70 % presegel nameravano in končno višino izdaje, kar kaže na veliko zaupanje domačih in tujih investitorjev v Telekom Slovenije, d.d., in njegovo strategijo razvoja. Z izdajo obveznic je Telekom Slovenije, d.d., zaključil z načrtovanim zadolževanjem za leto 2016, s katerim je bistveno izboljšal strukturo virov financiranja in pomembno znižal s tem povezana tveganja. Telekom Slovenije, d.d., bo finančna sredstva, pridobljena z izdajo obveznic, namenil za financiranje investicij. V letu 2016 bo Skupina Telekom Slovenije za investicije namenila do 156 milijonov EUR, kar je za 38 % več kot v predhodnem letu.

Obveznice so bile ponujene v Sloveniji in v ostalih državah članicah EU, in sicer skladno z relevantno zakonodajo na podlagi izjem od objave prospekta za ponudbo vrednostnih papirjev.

Najpomembnejše značilnosti nove izdaje obveznic Telekoma Slovenije, d.d., oznako TLS1, so:

skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je 100 milijonov EUR, celotna izdaja obsega 100.000 apoenov po 1.000,00 EUR;
nominalna vrednost glavnice obveznic dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznic dne 10. 6. 2021. Obresti iz obveznic tečejo od dne 10. 6. 2016 dalje in se plačujejo za nazaj 10. 6. vsakega leta, začenši z 10. 6. 2017;
nespremenljiva kuponska obrestna mera obveznic znaša 1,95 % letno;
za obveznosti, ki izhajajo iz obveznic, Telekom Slovenije, d.d., jamči imetnikom oziroma upravičencem z vsem svojim premoženjem. Obveznosti Telekoma Slovenije, d.d., iz obveznic so neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in so glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne (pari passu) med seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim družbe. Vsi pogoji obveznic so vpisani v centralni register KDD ter bodo v celoti objavljeni v prospektu za organizirano trgovanje z obveznicami.

Za strokovno svetovanje in storitve s področja ZTFI v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je Telekom Slovenije, d.d., pooblastil Novo Ljubljansko banko d.d., ter družbi ALTA Invest, d.d., in ALTA Skupina d.d. (organizatorji izdaje).

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.