Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o izdaji obveznic družbe Telekom Slovenije, d.d.

10. 6. 2016

Telekom Slovenije obvešča javnost, da je 10. 6. 2016 izdal 5-letne obveznice v nominalni višini 100 milijonov EUR.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, obvešča javnost, da je 10. 6. 2016, v skladu s Predstavitvenim dokumentom za prvo prodajo obveznic družbe Telekom Slovenije, d.d., in na podlagi Sklepa o izdaji obveznic z oznako TLS1 z dne 7. 6. 2016, izdal 5-letne obveznice v nominalni višini 100 milijonov EUR.

Obveznice TLS1 so bile 10. 6. 2016 izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. Telekom Slovenije, d.d., bo pripravil prospekt za organizirano trgovanje z obveznicami na Ljubljanski borzi, d. d., pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev pa bo vložil zahtevo za potrditev prospekta za uvrstitev obveznic v trgovanje na organiziranem trgu. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice TLS1 uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze, d. d..

Za strokovno svetovanje in storitve s področja ZTFI v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je Telekom Slovenije, d.d., pooblastil Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana, ter družbi Alta Invest, d. d., in Alta Skupina (organizatorji izdaje).

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.