Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Na 36. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v petek, 16. junija 2023, so se delničarji seznanili z letnim poročilom za poslovno leto 2022 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022 ter upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022 podelili razrešnico.


Skupščina delničarjev ni sprejela sklepa glede uporabe bilančnega dobička, ki za leto 2022 znaša 40.292.646,55 EUR.

Skupščina delničarjev se je seznanila s Poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2022 in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja treh največjih odvisnih družb za leto 2022.

Skupščina se je seznanila in potrdila Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Telekom Slovenije, d.d., in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Telekom Slovenije.

Skupščina je za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovna leta 2023, 2024 in 2025 imenovala revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.