Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 34. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

16. 6. 2022

Delničarji so podprli predlog, da se za izplačilo dividend nameni 29.243.889,00 EUR oziroma 4,50 EUR bruto na posamezno delnico, preostali del v višini 15.961.065,29 EUR pa se prenese v naslednje leto.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Na 34. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v četrtek, 16. junija 2022, so delničarji potrdili nasprotni predlog delničarjev glede uporabe bilančnega dobička, ki za leto 2021 znaša 45.204.954,29 EUR. Delničarji so podprli predlog, da se za izplačilo dividend nameni 29.243.889,00 EUR oziroma 4,50 EUR bruto na posamezno delnico, preostali del v višini 15.961.065,29 EUR pa se prenese v naslednje leto. Dividende se 2. 8. 2022 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 1. 8. 2022 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.

Skupščina delničarjev se je seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2021 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021 ter upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021 podelila razrešnico.

Skupščina delničarjev se je seznanila s Poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021 ter s prejemki članov organov vodenja treh največjih odvisnih družb družbe v letu 2021. Ob tem pa skupščina ni sprejela posvetovalnega sklepa o politiki prejemkov. Politika prejemkov, ki v Telekomu Slovenije, d.d., velja, je sicer skladna z zakonodajo, družba pa bo dodatno preučila priporočila Slovenskega državnega holdinga, d.d., , ki so bila objavljena 16. 3. 2022, ter prilagojeno politiko prejemkov predložila v posvetovalno glasovanje delničarjem na naslednji redni skupščini delničarjev družbe.

Na skupščini so se delničarji seznanili, da je Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., na seji 21. 10. 2021 za člane nadzornega sveta, predstavnike zaposlenih, imenoval Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar, in sicer za štiriletni mandat, ki je začel teči 15. 11. 2021. Prav tako so se delničarji seznanili, da je Jana Žižek Kuhar 11. 5. 2022 podala odstopno izjavo z mesta članice nadzornega sveta, in sicer z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih. Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., je na seji 2. 6. 2022 za nadomestnega člana, predstavnika zaposlenih, v nadzornem svetu družbe izvolil Roka Pleterška. Njegov mandat traja do izteka mandata predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu, to je do 14. 11. 2025.

Skupščina delničarjev je potrdila spremembe Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., in se seznanila s poročilom o pridobivanju lastnih delnic, pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine delničarjev z dne 18. 6. 2021. Delničarji upravi družbe niso podelili pooblastila za nadaljnje pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.