Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 33. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

18. 6. 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Na 33. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v petek, 18. junija 2021, so delničarji potrdili predlog, da se bilančni dobiček, ki za leto 2020 znaša 34.981.050,48 EUR, uporabi tako, da se za izplačilo dividend nameni znesek v višini 29.274.651,00 EUR oz. 4,50 EUR bruto na posamezno delnico, preostali del v višini 5.706.399,48 EUR pa se prenese v naslednje leto. Dividende se 3. 8. 2021 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo na presečni dan 2. 8. 2021 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.

Skupščina delničarjev se je seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2020 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020 ter upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020 podelila razrešnico.

Skupščina delničarjev se je seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja odvisnih družb družbe v letu 2020.

Na skupščini so se delničarji seznanili, da je z dnem 27. 4. 2021 potekel mandat članicama nadzornega sveta, predstavnicama kapitala, Barbari Kürner Čad in mag. Barbari Gorjup. Skupščina je za člana nadzornega sveta, ki predstavljata kapital, izvolila Karlo Pinter in dr. Jurija Toplaka, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, torej 18. 6. 2021.

Delničarji so sprejeli sklep glede plačila članom nadzornega sveta skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Skupščina delničarjev je upravi družbe podelila pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic, pri čemer sklad lastnih delnic skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 5 % osnovnega kapitala oz. 326.773 delnic družbe. Pooblastilo velja 12 mesecev od dneva sprejetja sklepa.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.