Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 31. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

5. 6. 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Na 31. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v petek, 5. junija 2020, so delničarji podprli nasprotni predlog delničarjev glede uporabe bilančnega dobička, ki za leto 2019 znaša 30.164.545,48 EUR. Delničarji so potrdili predlog, da se za izplačilo dividend nameni znesek v višini 22.769.173,00 EUR oz. 3,50 EUR bruto na posamezno delnico. Preostali del v višini 7.395.372,48 EUR se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 18. 6. 2020 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 19. 6. 2020.

Skupščina delničarjev se je seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2019 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019 ter upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019 podelila razrešnico.

Skupščina delničarjev se je seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja odvisnih družb družbe. Prav tako se je skupščina seznanila s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe.

Na skupščini so se delničarji seznanili, da je z dnem 13. 5. 2020 potekel mandat Dimitriju Marjanoviću, članu nadzornega sveta, predstavniku kapitala. Skupščina je za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvolila Aleša Šabedra, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči s 5. 6. 2020.

Skupščina delničarjev je za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 imenovala revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers (PwC), d.o.o. Skupščina delničarjev je skladno s priporočili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države določila plačila članom nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije.

Skupščina delničarjev je podala soglasje k nameravani sklenitvi poravnave, na podlagi katere se dokončno uredijo vsa medsebojna vprašanja in zahtevki, ki izhajajo iz sodnega postopka, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, v katerem družba uveljavlja odškodninski zahtevek zoper njene bivše člane uprave. Na tej osnovi zavarovalnica, pri kateri je zavarovana odškodninska odgovornost bivših članov uprave, družbi plača znesek v višini 2,8 mio EUR. Z izpolnitvijo te obveznosti zavarovalnice so urejena vsa medsebojna razmerja med pravdnimi strankami.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.