Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

​Obvestilo o 30. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

30. 8. 2019

Na 30. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v petek, 30. avgusta 2019, so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta družbe glede uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2018.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Na 30. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v petek, 30. avgusta 2019, so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta družbe glede uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2018. Delničarji so potrdili predlog, da se bilančni dobiček, ki za leto 2018 znaša 38.986.324,96 EUR, uporabi tako, da se za izplačilo dividend nameni znesek v višini 29.274.651,00 EUR oz. 4,50 EUR bruto na posamezno delnico, preostali del v višini 9.711.673,96 EUR pa se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 28. 10. 2019, vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 29. 10. 2019.

Skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018 ter upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 podelila razrešnico.

Na skupščini so se delničarji seznanili s spremembami v nadzornem svetu Telekoma Slovenije. Z 18. 9. 2018 je svet delavcev z mesta članov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih, odpoklical Sama Podgornika, Primoža Pera in Urbana Škrjanca. Za nove člane nadzornega sveta je imenoval Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar. Njihov mandat je začel teči 19. 9. 2018. Izvoljeni so za čas preostale mandatne dobe, ki se izteče 14. 11. 2021. Skupščina se je seznanila tudi z odstopom Ljubomirja Rajšića in Lidije Glavina z mesta članov nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital. Ljubomirju Rajšiću je funkcija prenehala z 18. 6. 2019, Lidiji Glavina pa preneha z dnem skupščine, torej s 30. 8. 2019.

Skupščina je za člana nadzornega sveta, ki predstavljata kapital, izvolila Barbaro Cerovšek Zupančič in Igorja Rozmana, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči s 30. 8. 2019.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.