Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 29. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

11. 5. 2018

Na 29. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v petek, 11. maja 2018, so delničarji podprli nasprotni predlog delničarjev glede uporabe bilančnega dobička, ki za leto 2017 znaša 115.366.425,12 EUR.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Na 29. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v petek, 11. maja 2018, so delničarji podprli nasprotni predlog delničarjev glede uporabe bilančnega dobička, ki za leto 2017 znaša 115.366.425,12 EUR. Delničarji so potrdili predlog, da se za izplačilo dividend nameni znesek v višini 93.028.335,40 EUR oz. 14,30 EUR bruto na posamezno delnico, preostali del v višini 22.338.089,72 EUR pa se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 9. 7. 2018, vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 10. 7. 2018. Uprava in nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., sta skladno z dividendno politiko družbe delničarjem sicer predlagala izplačilo dividende v višini 6,30 EUR bruto na delnico.

Skupščina je sprejela Poslovnik o delu skupščine.

Delničarji so se seznanili s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017 ter upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017 podelili razrešnico.

Skupščina se je seznanila s spremembami v nadzornem svetu družbe, in sicer je z dnem 22. 1. 2018 prenehal mandat članu nadzornega sveta, predstavniku zaposlenih, Deanu Žigonu. Z dnem 14. 2. 2018 je bil s strani predstavnikov zaposlenih izvoljen nadomestni član nadzornega sveta Urban Škrjanc, ki mu je mandat začel teči z dnem izvolitve, izteče pa se mu z dnem 14. 11. 2021.

Skupščina se je seznanila s Poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.