Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 28. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

21. 4. 2017

Na 28. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v petek, 21. aprila 2017, so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta družbe glede uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2016

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe  (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Na 28. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v petek, 21. aprila 2017, so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta družbe glede uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2016. Delničarji so potrdili predlog, da se bilančni dobiček, ki za leto 2016 znaša 32.834.996,07 EUR, uporabi tako, da se za izplačilo dividend nameni znesek v višini 32.527.390,00 EUR oz. 5 EUR bruto na posamezno delnico, preostali del v višini 307.606,07 EUR pa se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 19. 7. 2017,  vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 20. 7. 2017.

Delničarji so se seznanili s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016 ter upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016 podelili razrešnico.

Za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovna leta 2017, 2018 in 2019 je skupščina imenovala revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o.

Skupščina se je seznanila, da bo z dnem 27. 4. 2017 potekel mandat naslednjim članom nadzornega sveta družbe: Borutu Jamniku, mag. Adolfu Zupanu, dr. Marku Hočevarju, mag. Tomažu Berločniku in mag. Bernardi Babič. Delničarji so za nove člane nadzornega sveta, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 27. 4. 2017, imenovali Bernardo Babič, Barbaro Gorjup, Barbaro Kürner Čad, Ljubomira Rajšića in Lidijo Glavina.

Skupščina se je seznanila s spremembo Pravil o drugih pravicah člana uprave ter spremenila 19. člen Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., tako da se četrti odstavek odslej glasi: »Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave. Za slednjega pogoje in merila skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.«

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.