Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Na 27. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v petek, 13. maja 2016, so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta družbe glede uporabe bilančnega dobička za leto 2015.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

 

Na 27. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v petek, 13. maja 2016, so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta družbe glede uporabe bilančnega dobička za leto 2015. Delničarji so potrdili predlog, da se bilančni dobiček, ki za leto 2015 znaša 42.253.947,72 EUR, uporabi tako, da se za izplačilo dividend nameni znesek v višini 32.527.390,00 EUR oz. 5 EUR bruto na posamezno delnico, preostali del v višini 9.726.557,72 EUR pa se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer v roku 90 dni po sprejemu sklepa na skupščini.

Delničarji so se seznanili s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2015 ter upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015 podelili razrešnico.

Skladno s predlogom uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto 2016 je skupščina imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.

Skupščina se je seznanila z odstopom Mateja Goloba Matzeleta s funkcije člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, z dnem imenovanja nadomestnega člana nadzornega sveta na skupščini Telekoma Slovenije, d.d. Delničarji so za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, na nasprotni predlog, ki ga je podal Slovenski državni holding, d.d., izvolili Dimitrija Marjanoviča, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 13. 5. 2016.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.