Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obvestilo o 26. skupščini delničarjev družbe Telekom Slovenije

15. 5. 2015

Na 26. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v petek, 15. maja 2015, so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta družbe glede uporabe bilančnega dobička za leto 2014.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Na 26. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v petek, 15. maja 2015, so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta družbe glede uporabe bilančnega dobička za leto 2014. Delničarji so potrdili predlog, da se za izplačilo dividend nameni celotni bilančni dobiček v višini 65.054.780,00 evrov oz. 10 evrov bruto na posamezno delnico. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe, vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer v roku 90 dni po sprejemu sklepa na skupščini.

Delničarji so se seznanili s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2014 ter upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014 podelili razrešnico. Delničarji so se seznanili tudi s Pravili o drugih pravicah člana uprave.

Za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto 2015 je skupščina imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.