Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 26. redni seji nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

26. 2. 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 26. redni seji, ki je potekala v sredo, 25. februarja 2015, obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2014.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2014, kljub zaostrenim makroekonomskim razmeram na trgih, na katerih je prisotna, in nižjim prihodkom mobilnih govornih storitev zaradi prehoda na nove, za naročnike ugodnejše pakete, skupaj dosegla 756,5, milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za tri odstotke manj od doseženih v letu 2013. EBITDA je dosegel 170 milijonov evrov oz. 22,5-odstotni delež v čistih prihodkih od prodaje, zaradi enkratnih dogodkov, ki so vplivali na rezultat Skupine Telekom Slovenije, hkrati pa predstavljajo trden temelj za njeno poslovanje v prihodnje, pa je Skupina Telekom Slovenije v letu 2014 dosegla čisti poslovni izid v višini 1,6 milijona evrov.

Enkratni dogodki, ki so v letu 2014 vplivali na rezultat Skupine Telekom Slovenije, so bili:

skupno je bilo v letu 2014 na novo oblikovanih za 43,6 milijonov evrov rezervacij;
Telekom Slovenije je v okviru konsolidacije poslovanja na makedonskem trgu sklenil dogovor s Telekom Austria Group o združitvi operaterjev na navedenem trgu, pri tem pa se je zaključek aktivnosti, ki je bil načrtovan v letu 2014, zaradi zahtevnih postopkov in časa, ki je potreben za pridobitev soglasja s strani makedonskega regulatorja, zamaknil v leto 2015;
Telekom Slovenije je z družbo Simobil podpisal sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, s katerim sta družbi uredili odprta medsebojna razmerja in opredelili pogoje poslovnega sodelovanja v prihodnje. Podpis sporazuma predstavlja pomemben korak k zmanjšanju tveganj iz naslova tožbenih zahtevkov, s čimer se dodatno krepi vrednost družbe za lastnike;
Telekom Slovenije je prodal svoj 50-odstotni delež v družbi Gibtelecom. Družba ocenjuje, da je finančno naložbo v družbi Gibtelecom prodala na njenem vrhuncu, saj bodo nadaljnje spremembe regulacije na ravni Evropske unije in zahtevana nenehna vlaganja v telekomunikacijsko infrastrukturo imele vpliv na prihodnje poslovanje družbe Gibtelecom;
aktivnosti konsolidacije na trgu Bosne in Hercegovine se v letu 2014 niso zaključile.
Skupina Telekom Slovenije za leto 2015 načrtuje 66 milijonov evrov čistega poslovnega izida, 198 milijonov evrov EBITDA ter do 107 milijonov evrov naložb.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.