Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 15. redni seji nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije

24. 4. 2014

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d. d., je na svoji 15. redni seji, ki je potekala v sredo, 23. aprila, obravnaval letno poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije v letu 2013.

Nadzorni svet in uprava Telekoma Slovenije, d.d., sta potrdila informacijski memorandum, ki sodi med ključne dokumente v procesu privatizacije družbe.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d. d., je na svoji 15. redni seji, ki je potekala v sredo, 23. aprila, obravnaval letno poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije v letu 2013. Skupina Telekom Slovenije je v letu 2013 ustvarila 799,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 3,9 milijona evrov več kot v letu 2012. Dobiček iz poslovanja je dosegel 71,7 milijona evrov, kar za 12 % presega doseženega v letu 2012. Čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije je v letu 2013 dosegel 52,6 milijona evrov, kar je za 18 % oziroma za 8 milijonov evrov več kot v letu 2012. EBITDA je dosegel 238,1 milijona evrov in ima 30,6-odstotni delež v čistih prihodkih od prodaje, neto finančni dolg Skupine Telekom Slovenije na dan 31. 12. 2013 pa znaša 341,5 milijona evrov in je za odstotek nižji kot konec leta 2012. V letu 2013 se je skupno število mobilnih uporabnikov v skupini povečalo za 5 %, število širokopasovnih priključkov se je povečalo za en odstotek, število fiksnih govornih priključkov pa zmanjšalo za tri odstotke.
Skupina Telekom Slovenije je v letu 2013 zaključila z izgradnjo regionalnega optičnega omrežja Telekoma Slovenije, ki predstavlja glavni potencial za rast prihodkov na področju mednarodnih veleprodajnih storitev v prihodnje. Za leto 2014 je načrtovanih 63 milijonov evrov čistega poslovnega izida, do 212 milijonov evrov EBITDA ter do 137 milijonov evrov naložb.

Nadzorni svet in uprava družbe skupščini Telekoma Slovenije, d.d., predlagata, da se za dividende nameni del bilančnega dobička za leto 2013 v skupni višini 21.663.241,74 evrov oz. 3,33 evrov bruto na delnico, preostali del v višini 43.391.538,26 evrov pa se prenese v naslednje leto.

Nadzorni svet in uprava Telekoma Slovenije, d.d., sta potrdila informacijski memorandum, ki sodi med ključne dokumente v procesu privatizacije družbe.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju zaključil postopek imenovanja članice uprave – delavske direktorice. Nadzorni svet je za 4-letni mandat za članico uprave – delavsko direktorico imenoval Vesno Lednik, ki mandat nastopi z dnem imenovanja.

Nadzorni svet se je seznanil z odstopom člana nadzornega sveta, Martina Goriška, predstavnika zaposlenih.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.