Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Objava zgoščenega medletnega računovodskega poročila

23. 12. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja Zgoščeno medletno računovodsko poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d. ga je obravnaval na 10. redni seji, ki je potekala v petek, 20. decembra 2013.

​S 1. 1. 2013 je bila spremenjena računovodska usmeritev merjenja po pripoznavanju, in sicer iz modela prevrednotenja na model nabavne vrednosti za kabelsko kanalizacijo. K navedeni spremembi je vodilo dejstvo, da večina evropskih telekomunikacijskih operaterjev telekomunikacijska sredstva vrednoti po modelu nabavne vrednosti. Tako bo možna boljša primerljivost z računovodskimi izkazi drugih podjetij, ki opravljajo enako ali podobno dejavnost.

Revidirani računovodski izkazi za obdobje januar – junij 2013 zaradi spremenjene računovodske usmeritve izkazujejo nižja opredmetena osnovna sredstva v višini 32,5 mio EUR, nižji kapital in rezerve v višini 27,6 mio EUR in nižje obveznosti za odložene davke v višini 4,9 mio EUR. Revidirani čisti dobiček za obdobje januar – junij 2013 je za 864 tisoč EUR višji kot v nerevidiranem poročilu, ki je bil objavljen na Seonetu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev dne 29. 8. 2013.

V revidiranih izkazih Telekoma Slovenije, d.d., in Skupine Telekom Slovenije je poleg navedene spremembe upoštevana še prerazvrstitev dela dolgoročnih terjatev v višini 5,3 mio EUR iz postavke druge finančne naložbe na ostala dolgoročna sredstva, brez vpliva na bilančno vsoto. V izkazih Telekoma Slovenije, d.d., so upoštevani tudi popravki pripojitve dela dejavnosti TS media, d.o.o., k Telekomu Slovenije, d.d., v višini 0, 7 mio EUR kot povečanje naložb v odvisne družbe ter povečanje zadržanega poslovnega izida v isti višini, ki pa na skupinske izkaze nima vpliva.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d. d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Zgoščeno medletno računovodsko poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d.

 

Uprava Telekoma Slovenije