Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Objava Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2017

5. 4. 2018

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 9. redni seji, ki je potekala v sredo, 4. aprila 2018, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2017.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 9. redni seji, ki je potekala v sredo, 4. aprila 2018, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2017.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2017 ustvarila 726,0 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za dober odstotek več od načrtovanih in za 2 % več kot v letu 2016. Čisti prihodki od prodaje na ravni Skupine Telekom Slovenije so v letu 2017 dosegli 716,2 milijona evrov, kar je za 14,4 milijona evrov več od doseženih v letu 2016. Družba Telekom Slovenije, d.d., je dosegla 645,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 1 % oz. za 5,7 milijona evrov več kot v letu 2016. Ob tem je družba Telekom Slovenije, d.d., prihodke IT-storitev v letu 2017 povečala za 18 %. Družba Telekom Slovenije, d.d., je, v primerjavi z letom 2016, za 5 % povečala tudi število širokopasovnih priključkov, Ipko je na Kosovu število širokopasovnih priključkov povečal za 7 %, Blicnet v Bosni in Hercegovini pa za 5 %. Skupno je Skupina Telekom Slovenije v letu 2017, v primerjavi z letom prej, število širokopasovnih priključkov povečala za 6 %.

Zaradi plačilne nesposobnosti predvsem na medoperaterskem trgu je Skupina Telekom Slovenije v preteklosti slabila relativno visok znesek terjatev, zaradi dodatnega oblikovanja rezervacij v višini 30,3 milijona evrov, ki so bile potrebne zaradi nadaljnjih aktivnosti glede zmanjševanja izpostavljenosti do tožbenih zahtevkov in nadaljnjega kadrovskega prestrukturiranja, pa je Skupina Telekom Slovenije v letu 2017 ustvarila 9,0 milijona evrov čistega poslovnega izida in EBITDA v višini 168,7 milijona evrov. Brez navedenih izrednih vplivov bi Skupina Telekom Slovenije v letu 2017 poslovala skladno z načrtom.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je skupaj z upravo družbe pripravil tudi predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2017. Skupščini delničarjev, ki bo 11. maja 2018, bo posredovan predlog, da se izplačilo dividend nameni 40.984.511,40 EUR oz. 6,30 EUR bruto na posamezno delnico, preostali del bilančnega dobička v višini 74.381.913,72 EUR pa se prenese v naslednje leto. Skupno je bilančni dobiček družbe za leto 2017 znašal 115.366.425,12 EUR.

V letu 2017 je Skupina Telekom Slovenije za naložbe namenila 158,9 milijonov evrov, od tega 144,4 milijonov evrov v Sloveniji. Največji delež naložb je bil namenjen širitvi dostopovnega optičnega omrežja, ki predstavlja temelj za širitev fiksne ponudbe naprednih komunikacijskih rešitev in pridobivanje novih naročnikov, pa tudi nadaljnji krepitvi radijskega omrežja.

Letno poročilo je objavljeno v prilogi obvestila.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.