Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Napoved poslovanja Skupine Telekom Slovenije za poslovno leto 2023

14. 12. 2022

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 8. redni seji, ki je potekala v sredo, 14. decembra 2022, obravnaval in potrdil Letni poslovni načrt družbe Telekom Slovenije, d.d., in Skupine Telekom Slovenije za poslovno leto 2023 ter obravnaval aktualne aktivnosti družbe.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 8. redni seji, ki je potekala v sredo, 14. decembra 2022, obravnaval in potrdil Letni poslovni načrt družbe Telekom Slovenije, d.d., in Skupine Telekom Slovenije za poslovno leto 2023 ter obravnaval aktualne aktivnosti družbe.

Pričakovanja za leto 2023 zaznamuje izjemno velika negotovost gospodarskega okolja, ki je povezana predvsem z razmerami na energetskih trgih, ki se z nadaljevanjem vojne v Ukrajini in globalnih epidemičnih razmer zaostrujejo in ki vplivajo na poslabšanje gospodarskih obetov. Skupina Telekom Slovenije pričakuje nadaljnje povečevanje negotovosti v mednarodnem okolju, hkrati pa načrtuje rast in razvoj.

V Skupini Telekom Slovenije smo za leto 2023 zastavili ambiciozen poslovni načrt, katerega cilj je obrniti trend zadnjih let in doseči tako rast prihodkov kot rast števila uporabnikov v vseh segmentih ter dodatno okrepiti tržne deleže. Skupina Telekom Slovenije je in želi biti tudi v prihodnje prva izbira uporabnikov, z nenehnim razvojem pa zagotavljati najsodobnejše storitve in odlično uporabniško izkušnjo v vrhunskem omrežju.

Skladno z navedenim načrtujemo, da bomo na ravni Skupine Telekom Slovenije v letu 2023 dosegli rast prihodkov in skupno ustvarili 680,8 milijonov evrov poslovnih prihodkov. Kljub načrtovani rasti, razvojni naravnanosti, nadaljnji stroškovni optimizaciji poslovanja in skrbnemu obvladovanju tveganj, pa bosta na ključne finančne kazalnike v naslednjem letu vplivali predvsem negotovost na trgu cen električne energije in dvig obrestnih mer. Tako načrtujemo, da bomo v primeru, da cena električne energije in pogoji na finančnih trgih ostanejo na ravni, kot se po najboljšem vedenju napovedujejo v času priprave plana, v Skupini Telekom Slovenije dosegli EBITDA v višini 206,2 milijonov evrov in čisti poslovni izid v višini 20,1 milijonov evrov. Po preračunu plana na cene električne energije iz ravni leta 2022 bi glede na načrtovano rast Skupina Telekom Slovenije v naslednjem letu čisti poslovni izid glede na planiranega za leto 2022 presegla za 32 %, EBITDA pa za 6 %.

Za leto 2023 Skupina Telekom Slovenije načrtuje investicije v višini 205,5 milijonov evrov. Načrtovane investicije poleg vlaganj v širitev in nadgradnjo optičnega dostopovnega omrežja ter nadaljnji razvoj in modernizacijo mobilnega omrežja vključujejo tudi investicije v programske pravice in kapitalizacijo najemnin v skladu z MSRP 16. Investicije v tehnologije in omrežje smo v največji možni meri optimizirali, in sicer na način, ki Skupini Telekom Slovenije zagotavlja nadaljnji tehnološki razvoj in vodilno vlogo na telekomunikacijskih trgih, na katerih je skupina prisotna. Poleg tega bo skupina pri svojem poslovanju osredotočena na ustvarjanje trdnih partnerstev, optimizacijo poslovanja, razvoj najsodobnejših IKT-storitev in rešitev ter zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje.

Letni poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za leto 2023 temelji na podatkih in obetih, ki so bili na voljo do decembra 2022, ter ob upoštevanju regulative in napovedi trendov makroekonomskega okolja za regijo, v kateri skupina deluje. Glede na negotovost mednarodnega okolja v trenutku priprave letnega poslovnega načrta ter dejstva, da so tveganja za uresničitev napovedi pretežno negativna in še naprej močno odvisna od poteka vojne v Ukrajini, razmer na energetskih trgih in globalnih epidemičnih razmer, lahko dejanski rezultati in poslovanje v letu 2023 pomembneje odstopajo od načrtovanih. Skladno s tem bo Skupina Telekom Slovenije tekom leta po potrebi napoved poslovanja ustrezno prilagodila.

Letni poslovni načrt za leto 2023 temelji na Strateškem poslovnem načrtu Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2022-2026, uprava družbe pa bo do sredine leta 2023 pripravila posodobljen strateški poslovni načrt za prihodnje triletno obdobje.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju Igorja Gajstra za direktorja družbe TSmedia, d.o.o., in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči 15. decembre 2022.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.