Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d.

2. 4. 2020

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 9. redni seji, ki je potekala v sredo, 1. aprila 2020, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2019.

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 9. redni seji, ki je potekala v sredo, 1. aprila 2020, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2019.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2019 veliko pozornosti namenjala digitalizaciji, nadaljnji optimizaciji procesov in sistemov, opolnomočenju zaposlenih ter zagotavljanju odličnosti uporabniške izkušnje. Z načrtnim vlaganjem v zanesljivo, varno in kakovostno infrastrukturo družba Telekom Slovenije, d.d., ohranja položaj vodilnega ponudnika najnaprednejših tehnologij in omrežij naslednjih generacij ter komunikacijskih, varnostnih, informacijskih in multimedijskih storitev. V letu 2019 je družba Telekom Slovenije, d.d., kot prvi slovenski operater svoje omrežje nadgradila s tehnologijo interneta stvari (NB-IoT), ki odpira priložnosti za razvoj inovativnih rešitev z visoko dodano vrednostjo za optimizacijo procesov, upravljanje z viri, zagotavljanje visoke stopnje varnosti, pa tudi višje kakovosti bivanja. Družba je uvajala nove napredne storitve in tehnologije, svojo infrastrukturo, znanje, izkušnje in utečene poslovne procese pa izkoriščala za razvoj celovitih IKT-rešitev in projektov.

 

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2019 dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 205,4 milijona evrov, kar je za 11 % več kot v letu 2018. V čistih prihodkih od prodaje je imel EBITDA na ravni skupine 30,4-odstotni delež, medtem ko je bil ta delež v letu 2018 25,9-odstoten. Prilagojeni EBITDA Skupine Telekom Slovenije v letu 2019 znaša 212,7 milijona evrov, kar je za 2 odstotka več glede na prilagojeno leto 2018. To je v skladu z mediano spremembe prilagojenega EBITDA večjih evropskih operaterjev, ki je med leti 2019 in 2018 prav tako znašala 2 odstotka.

 

V letu 2019 je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 675,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. To je sicer za 6 % manj kot v letu 2018, vendar prihodki v letu 2019 ne vključujejo več prihodkov družbe Blicnet, nekoliko nižji so bili prihodki mednarodnega prometa na veleprodajnem trgu, prihodki mobilnih naročnikov ter prihodki IT blaga in licenc. Družba Telekom Slovenije, d.d., je v primerjavi z letom 2018 za 39 % povečala prihodke od prodaje storitev in blaga prek e-trgovine, prav tako družba povečuje delež prihodkov na področjih e-zdravja, energetike ter finančnih in zavarovalniških storitev. Skupno je Skupina Telekom Slovenije v letu 2019 ustvarila 681,7 milijona evrov poslovnih prihodkov.

 

Na čisti poslovni izid je negativno vplivala odločitev Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice

Skupina Telekom Slovenije bi v letu 2019 brez enkratnih dogodkov dosegla 27,4 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je, če primerjamo prilagojeni čisti poslovni izid, za 13 odstotkov več kot v letu 2018. Z upoštevanjem enkratnih dogodkov je doseženi čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije v letu 2019 dosegel 1,2 milijona evrov, na kar je vplivala predvsem za družbo Telekom Slovenije, d.d., negativna odločitev Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice glede nakupa 34-odstotnega poslovnega deleža v družbi Antenna TV SL in dogodkov povezanih s to odločitvijo.

 

Družba Telekom Slovenije, d.d., v Sloveniji ohranja vodilni tržni delež na trgu mobilne telefonije in fiksnih širokopasovnih storitev, kjer ima na mobilnem segmentu 39,9-odstotni delež, na segmentu fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta 31,0-odstotni tržni delež, v segmentu IPTV pa 47,1-odstotni tržni delež. IPKO je na Kosovu v letu 2019 ohranil vodilni 31,4-odstotni tržni delež uporabnikov fiksnega širokopasovnega dostopa in 43,8-odstotni delež v segmentu mobilne telefonije.

 

Glavnina naložb namenjena širitvi dostopovnega optičnega omrežja, nadaljnji modernizaciji radijskega omrežja in razvoju storitev

V letu 2019 je Skupina Telekom Slovenije za naložbe namenila 167,8 milijona evrov. Načrtovana sredstva so bila višja, vendar je Skupina Telekom Slovenije z optimizacijo nabavnih postopkov in procesov uspela z nižjimi vlaganji uresničiti zastavljene cilje. Glavnina naložb je bila namenjena širitvi dostopovnega optičnega omrežja, nadaljnji modernizaciji radijskega omrežja ter razvoju storitev. V letu 2019 je družba Telekom Slovenije, d.d., možnost priklopa na optično infrastrukturo omogočila prek 44.000 gospodinjstvom, skupno priklop na največje optično omrežje družba omogoča več kot 325.000 slovenskim gospodinjstvom. Družba Telekom Slovenije, d.d., je pripravljena tudi na naslednjo generacijo mobilnih omrežij (5G), ki predstavlja evolucijski korak v razvoju in je temelj digitalne prihodnosti. 5G kot nadgradnja 4G zahteva napredno tehnologijo omrežja, pri tem pa je poleg poznavanja in testiranja opreme izjemno pomembno znanje in izpopolnjevanje strokovnjakov. Družba Telekom Slovenje, d.d., pametno 5G-infrastrukturo načrtuje na način, da bo lahko na njej poleg komunikacijskih storitev omogočila številna navidezna namenska omrežja za posamezne poslovne vertikale, kot so zdravje, energija, transport, tovarne, pametna mesta ipd.

 

Odziv na epidemijo koronavirusa COVID-19

Družba Telekom Slovenije, d.d., je po tem, ko se je koronavirus COVID-19 pričel širiti v Evropi, na podlagi Sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja (SUNP), ki ga ima vzpostavljenega za primer izrednih dogodkov in ki je certificiran po standardu ISO/IEC 22301, pričela s pripravo aktivnosti in sprejemom prvih preventivnih ukrepov. Izredni Varnostni kolegij družbe se je sestal 25. 2. 2020, družba je sprejela Načrt ukrepov in delovanja za primer pandemije, pri tem pa predvidela tudi aktivnosti v primeru aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja. Skladno s SUNP je Telekom Slovenije, d.d., kot del kritične infrastrukture pripravljen in usposobljen za zagotavljanje ključnih storitev in procesov tudi v izrednih razmerah.

 

Priča smo množični hitri transformaciji dela in učenja na daljavo, zaradi česar se družba od obdobja razglašene epidemije sooča z velikim porastom količin prometa govornih, podatkovnih in video storitev, in sicer za več kot polovico glede na običajno situacijo. Beleži tudi velik porast prometa pri dostopu do globalnega interneta omrežij in pri IPTV, kjer je izrazit porast storitve ogled nazaj in videa na zahtevo. Prometne komunikacijske kapacitete omrežij so omejene, tako da trenutna situacija predstavlja velik izziv za IKT stroko, s katerim se družba zaenkrat uspešno spopada. Omrežje Telekoma Slovenije, d.d., uporablja več kot milijon uporabnikov. V situaciji, v kateri smo, je družba delo svojih strokovnjakov prilagodila tako, da čimbolj nemoteno skrbi za nadzor delovanja omrežja, tehnično podporo uporabnikom, posebne potrebe državnih institucij in gospodarstva po večjih kapacitetah ali dodatnih storitvah, pa tudi za kibernetsko varnost, ki je v takšnih okoliščinah izrednega pomena. Strokovnjaki 24 ur na dan pozorno spremljajo vsak element omrežja in ustrezno prilagajajo kapacitete, tako da družba izzive uspešno premaguje, uporabnikom pa zagotavlja nemotene storitve. Družba Telekom Slovenije, d.d., v teh izjemnih okoliščinah, kolikor je to v njeni moči in skladno z zahtevami zakonodaje, zagotavlja nemotene storitve za vse uporabnike omrežij in v največji možni meri obvladuje tveganja.

 

Glede na negotovost trga ter dejstva, da strokovnjaki še ne morejo podati ocene, koliko časa bodo na ravni države v veljavi ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa, Skupina Telekom Slovenije v tem trenutku ne more zanesljivo oceniti, kakšen bo vpliv razmer na njeno poslovanje. Doslej sprejeti ukrepi na ravni države so že v prvih tednih na ravni družbe Telekom Slovenije, d.d., vplivali na čiste prihodke od prodaje na maloprodajnem (predvsem mobilni in fiksni segment ter IT storitve in blago) in veleprodajnem področju (mednarodno področje) ter na prihodke v nekaterih odvisnih družbah skupine zaradi zastoja poslov na trgu.

 

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju Klavdija Godniča za direktorja družbe Soline Pridelava soli, d.o.o., in sicer za drugo mandatno obdobje štirih let s pričetkom 1. 7. 2020. Klavdij Godnič družbo Soline, d.d., vodi od 1. 7. 2012.

 

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.