Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Dopolnitev dnevnega reda 31. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

10. 4. 2020

V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava Telekoma Slovenije, d.d., objavlja zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 31. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., čistopis dnevnega reda in čistopis obrazložitev sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana (družba), objavlja naslednje sporočilo:

V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava Telekoma Slovenije, d.d., objavlja zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 31. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., čistopis dnevnega reda in čistopis obrazložitev sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.

Družba je od delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 31. skupščine delničarjev. Zahtevo je podal Slovenski državni holding, d.d., v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije. Predlagatelj zahteva, da uprava družbe dopolni dnevni red 31. skupščine delničarjev družbe v okviru 3. točke že objavljenega dnevnega reda, pod katero naj se skupščina seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe in njenih odvisnih družb za poslovno leto 2019 ter s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, kot izhaja iz priložene zahteve z dne 8. 4. 2020, prejete dne 9. 4. 2020.

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda je bila objavljena na spletnih straneh AJPES-a dne 10. 4. 2020.

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev, čistopis dnevnega reda in čistopis obrazložitev sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.