Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Dopolnitev dnevnega reda 28. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

29. 3. 2017

V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 uprava Telekoma Slovenije, d.d., objavlja zahtevo za dopolnitev dnevnega reda in uvrstitev dodatne točke na dnevni red 28. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., čistopis dnevnega reda in čistopis obrazložitev sklepov k posameznim točkam dnevnega reda

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 uprava Telekoma Slovenije, d.d., objavlja zahtevo za dopolnitev dnevnega reda in uvrstitev dodatne točke na dnevni red 28. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., čistopis dnevnega reda in čistopis obrazložitev sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.

 

Družba je od delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev in uvrstitev dodatne točke na dnevni red 28. skupščine delničarjev. Zahtevo je podal Slovenski državni holding, d.d., v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije. Predlagatelj zahteva, da uprava družbe dopolni dnevni red 28. skupščine delničarjev družbe z novo, 9. točko, pod katero skupščina odloča o predlogu sklepa za spremembe in dopolnitve statuta družbe, kot izhaja iz priložene zahteve z dne 27. 3. 2017, prejete dne 28. 3. 2017.

 

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda je bila objavljena na spletnih straneh AJPES-a dne 29. 3. 2017.

 

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev, čistopis dnevnega reda in čistopis obrazložitev sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot ostalo gradivo za skupščino delničarjev ter na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.