Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

52. redna seja nadzornega sveta Telekoma Slovenije

21. 3. 2017

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 52. redni seji, ki je potekala v ponedeljek, 20. marca 2017, opravil preveritev in potrdil letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2016.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 52. redni seji, ki je potekala v ponedeljek, 20. marca 2017, opravil preveritev in potrdil letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2016.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na seji skupaj z upravo družbe za skupščino delničarjev pripravil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016, po katerem dividenda za leto 2016 znaša 5,00 EUR bruto na delnico.

Zaradi izteka mandata petim članom nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, je nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., štiri največje delničarje družbe pozval k posredovanju predlogov kandidatov za člane nadzornega sveta. Na podlagi prejetih predlogov s strani delničarjev ter po opravljenih postopkih evidentiranja, nominacije in vrednotenja kandidatov, ki jih je vodila nominacijska komisija nadzornega sveta, je nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., skupščini delničarjev za člane nadzornega sveta s pričetkom mandata 27. 4. 2017 predlagal pet kandidatov. Postopki izbire kandidatov so potekali skladno z najboljšimi praksami in najvišjimi standardi na področju korporativnega upravljanja ter so pri tem sledili Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Kodeksu upravljanja javnih delniških družb.

Podroben opis postopkov za izbiro kandidatov za člane nadzornega sveta in predstavitve kandidatov so predstavljene v gradivu za skupščino delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.