Internet + MMS E-pošta Navodila za uporabo
Možnost klicanja (glasovni klic) meni Telefon
Dostop do pisanja sporoèil meni Sporoèila > ikona za novo sporoèilo
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Jezik in vnos > Zaslonska tipkovnica > Tipkovnica Samsung > Pametno tipkanje > Predvidevanje besedila
Blokiranje dohodnih sporoèil meni Sporoèila > Veè > Nastavitve > Blokiranje številk in sporoèil
Vpis številke SMS centra meni Sporoèila > Nastavitve > Veè nastavitev > Besedilna sporoèila > Center za sporoèila
Kako do spleta meni Internet ali Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vkljuèite Naèin letenja.
Izklop mobilnih podatkov meni Nastavitve > Povezave > Poraba podatkov > Mobilni podatki
Zaklep naprave kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep naprave kratek pritisk na tipko za vklop/izklop in nato podrsajte po zaslonu.
Izbira jezika meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške podatke
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O tabliènem raèunalniku > Informacije o programski opremi > 7-krat kliknite na Številko gradnje.
Roèna izbria operaterja meni Nastavitve > Povezave > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije > Upravitelj aplikacij
Obraèanje zaslona na osnovnem zaslonu potegnite zavesico. > Vrtenje zaslona
Kje je vložišèe za SIM na desnem robu tablice