Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Program zvestobe VALÚ KLUB

Veljavnost: od 26. 1. 2023

Družba Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: nosilni partner) je gospodarska družba, ki je v okviru svojih dejavnosti vzpostavila Program zvestobe VALÚ KLUB (v nadaljevanju: VALÚ KLUB) v skladu s Splošnimi pogoji Programa zvestobe VALÚ KLUB (v nadaljevanju: pogoji VALÚ KLUBA) in z njim upravlja.

Kazalo vsebine

 1. Opredelitve pojmov
 2. Splošni pogoji
 3. Članstvo v VALÚ KLUBU
 4. Račun VALÚ KLUB
 5. Mobilna aplikacija VALÚ
 6. Ugodnosti
 7. VALÚ točka
 8. Pritožbe in reklamacije
 9. Prenehanje članstva v VALÚ KLUBU
 10. Trajna ali začasna omejitev pravice uporabe računa VALÚ KLUB oz. odpoved članstva v VALÚ KLUBU
 11. Zasebnost in obdelava ter posredovanje osebnih podatkov
 12. Spremembe podatkov članov
 13. Ugovori
 14. Vsebine in storitve partnerjev
 15. Skrb za člana
 16. Splošna priporočila članu
 17. Pridržki in opozorila za uporabo
 18. VALÚ KLUB in partner Telekom Slovenije
 19. Končne določbe

1. Opredelitve pojmov

 1. Bonus VALÚ točka je dodatna točka VALÚ, dodeljena članu VALÚ KLUBA na podlagi izvedenih promocijskih aktivnosti partnerja oz. nosilnega partnerja
 2. Član VALÚ KLUBA (v nadaljevanju: član) je posameznik – fizična oseba, samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost – ki se je včlanil v VALÚ KLUB in potrdil seznanjenost s pogoji VALÚ KLUBA.
 3. Drugi pogodbeni pogoji so pogoji, ki predstavljajo specifično odločitev partnerja glede vključitve ponudbe v VALÚ KLUB oz. morebitne izjeme ali omejitve pri pridobivanju ali unovčevanju točk pri posameznem partnerju.
 4. Izjemna ponudba VALÚ KLUBA na spletnem mestu www.valu.si in v mobilni aplikaciji VALÚ predstavlja posebno prodajno mesto z izjemno ponudbo za člane, kjer lahko unovčijo svoje VALÚ točke.
 5. Mobilna aplikacija VALÚ je aplikacija, ki deluje na pametnih telefonih in tablicah in omogoča včlanitev v VALÚ KLUB, pregled in upravljanje podatkov ter soglasij, pregled nakupov in stanja točk ter identifikacijo ob nakupu blaga/storitev. Mobilna aplikacija VALÚ je za člana identifikacijsko sredstvo. Član ob vsakokratnem nakupu blaga/storitev predloži mobilno aplikacijo VALÚ, s čimer pri partnerju pridobiva in unovčuje točke VALÚ ter koristi druge ugodnosti.
 6. Nosilni partner je družba, ki je vzpostavila VALÚ KLUB in z njim upravlja. Telekom Slovenije, d. d., v VALÚ KLUBU nastopa v vlogi nosilnega in premium partnerja.
 7. Partner je ponudnik blaga/storitev v VALÚ KLUBU, ki članom omogoča pridobivanje in unovčevanje točk VALÚ ter druge dodatne ugodnosti.
 8. Partnerjevo blago/storitve označuje blago/storitve, ki jih partner ponuja svojim strankam v količinah, omejenih za gospodinjsko rabo. Če partner v svojih drugih pogodbenih pogojih ne določa drugače, velja, da je v VALÚ KLUB vključeno vse blago/storitve, ki jih partner ponuja na svojih prodajnih mestih. Nakup blaga/storitev prinaša članom ugodnosti po pravilih, ki jih določajo ti pogoji in drugi pogodbeni pogoji partnerja.
 9. Pregled stanja je povzetek skupnega števila VALÚ točk, ki jih je član zbral in unovčil v določenem časovnem obdobju.
 10. Premium partner je ponudnik blaga/storitev v VALÚ KLUBU, ki članom omogoča pridobivanje in unovčevanje VALÚ točk ter koriščenje drugih dodatnih ugodnosti. Premium partner pred prvo transakcijo od člana pridobi soglasje za posredovanje podatkov premium partnerju in morebitna dodatna soglasja. Premium partner hrani in uporablja podatke o članu in podatke o transakcijah v skladu s svojimi lastnimi pravili za obdelavo podatkov. Kjer ni posebej navedeno, veljajo za premium partnerja ista določila kot za ostale partnerje.
 11. Prijavitelj je posameznik – fizična oseba, samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost – ki izrazi namero po včlanitvi v VALÚ KLUB.
 12. Prodajno mesto je enota partnerja, kjer se izvaja VALÚ KLUB.
 13. Program zvestobe VALÚ KLUB (v nadaljevanju: VALÚ KLUB) je program zvestobe, ki članom omogoča pridobivanje in unovčevanje VALÚ točk ter koriščenje drugih dodatnih ugodnosti ob nakupu blaga/storitev na prodajnih mestih partnerja/nosilnega partnerja.
 14. Račun VALÚ KLUB je račun člana, ki je namenjen beleženju in obračunavanju pridobljenih in unovčenih VALÚ točk, uporabi storitev in upravljanju z nastavitvami VALÚ KLUBAter možnosti koriščenja drugih ugodnosti.
 15. Registracija računa VALÚ pomeni v sistemu nosilnega partnerja kreiran račun za prijavitelja.
 16. Spletno mesto VALÚ KLUBA je www.valu.si/valu-klub. V sklopu Moj VALÚ lahko člani pregledujejo in urejajo svoje podatke. V spletno mesto VALÚ KLUB se član prijavi z uporabniškim imenom in geslom računa VALÚ.
 17. VALÚ točka je enota, ki jo pridobi član pri nakupu blaga/storitev partnerja.

2. Splošni pogoji

 1. Pogoji VALÚ KLUBA določajo pravila delovanja VALÚ KLUBA za pridobivanje in unovčevanje VALÚ točk ter koriščenje drugih ugodnosti, ki jih ponujajo partnerji.
 2. Pogoji VALÚ KLUBA so objavljeni na spletnem mestu VALÚ (www.valu.si/valu-klub), v mobilni aplikaciji in na spletnih straneh posameznih partnerjev.
 3. Nosilni partner si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve pogojev VALÚ KLUBA. Člani programa bodo o vseh spremembah pogojev VALÚ KLUBA obveščeni na spletnem mestu VALÚ in v mobilni aplikaciji VALÚ, prav tako tudi z neposrednim e-sporočilom, poslanim na enaslov, ki ga je član navedel pri kreiranju računa VALÚ. Če nosilni partner ne razpolaga z e-naslovom člana, ga o spremembah obvesti s pisnim obvestilom po navadni pošti oz. prek sporočila SMS. Spremembe pogojev VALÚ KLUBA zavezujejo člane po preteku tridesetih (30) dni od dneva objave spremembe ter pošiljanja e-sporočila, dopisa oz. sporočila SMS. Spremembe in dopolnitve se štejejo za sprejete, če član še naprej sodeluje v VALÚ KLUBU. V primeru, da se član s spremembami in dopolnitvami teh pogojev ne strinja, lahko izstopi iz VALÚ KLUBA v skladu s temi pogoji.
 4. Partner lahko za člane določi tudi druge pogodbene pogoje, ki izhajajo iz pogojev VALÚ KLUBA ter jih dopolnjujejo. Namen drugih pogodbenih pogojev je podrobnejše definiranje pravil pridobivanja in unovčevanja VALÚ točk ter koriščenje drugih ugodnosti pri partnerju (npr. posebne ugodnosti, ki jih partner določi ob izvedbi posameznih promocijskih aktivnosti). Posebni splošni pogoji oz. drugi pogodbeni pogoji so članu dostopni na prodajnih mestih in spletnem mestu partnerja.

3. Članstvo v VALÚ KLUBU

 1. Član lahko postane vsak posameznik − fizična oseba, samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost − ki je dopolnil 16 let. Član ne more postati pravna oseba.
 2. Član je lahko državljan Republike Slovenije, državljan države članice EU ali tretjih držav pod pogojem, da ima v Republiki Sloveniji delujočo mobilno številko (MSISDN) kateregakoli ponudnika mobilnih storitev, ki se lahko registrira v pametni denarnici VALÚ. Glede na storitve, ki so dostopne v pametni denarnici VALÚ so možne omejitve pri registraciji MSISDN številk ponudnikov mobilnih storitev s sedežem v državah, ki niso članice EU.
 3. Članstvo v VALÚ KLUBU je brezplačno.
 4. Član pri partnerjih pridobiva in unovčuje VALÚ točke ter koristi druge ugodnosti.
 5. Prijavitelj lahko postane član tako, da v mobilni aplikaciji VALÚ (potem ko se je že identificiral z naslednjimi podatki: ime in priimek, rojstni datum, spol, naslov prebivališča, e- naslov, mobilna številka) izbere VALÚ KLUB in se strinja s pogoji VALÚ KLUBA. Nosilni partner si pridržuje pravico, da prijavitelju v skladu s točko 4.8 zavrne članstvo v VALÚ KLUBU.
 6. Pridobivanje oziroma uporaba točk pri posameznem partnerju je lahko pogojena s posredovanjem podatkov o članu partnerju, ki lahko te podatke nadalje uporablja v skladu s svojimi pogoji. Član bo pred prvo transakcijo z VALÚ točkami pri partnerju o tem obveščen.
 7. Nosilni partner si pridržuje pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo ukine delovanje VALÚ KLUBA ali ga nadomesti z drugim programom zvestobe.

4. Račun VALÚ KLUB

Prvi korak – kreiranje računa VALÚ

 1. Prijavitelj se registrira v mobilni aplikaciji VALÚ, kamor vnese e-naslov in mobilno številko (MSISDN) in ju potrdi. Mobilna številka predstavlja osnovni identifikator člana.
 2. Naročniki in uporabniki storitev Telekoma Slovenije, d.d. se lahko v VALÚ KLUB včlanijo tudi brez uporabe mobilne aplikacije VALÚ (več o tem v poglavju 18).

Drugi korak – včlanitev v VALÚ KLUB in kreiranje računa VALÚ KLUB

 1. Ko prijavitelj ustvari račun VALÚ, v mobilni aplikaciji VALÚ izbere VALÚ KLUB, vnese osebne podatke (ime in priimek, rojstni datum, spol, naslov prebivališča, enaslov, mobilna številka) in potrdi, da sprejema te pogoje in se hkrati strinja z včlanitvijo v VALÚ KLUB.
 2. Ob uspešni registraciji v VALÚ KLUB se članu dodeli račun VALÚ KLUB, ki beleži in obračunava pridobljene in unovčene VALÚ točke ter druge ugodnosti partnerja.
 3. Račun VALÚ KLUB je vezan na mobilno številko, ki jo član vnese in potrdi ob registraciji v VALÚ.
 4. Član lahko kadarkoli preveri število pridobljenih in unovčenih VALÚ točk ter druge ugodnosti na računu VALÚ KLUB. Aktualno stanje in zgodovino lahko član kadarkoli preveri na spletnem mestu VALÚ in v mobilni aplikaciji VALÚ.
 5. Podatki, s katerimi se član včlani v VALÚ KLUB, morajo biti resnični, točni in popolni.
 6. Nosilni partner lahko zavrne članstvo, če ugotovi, da je prijavitelj ravnal v nasprotju s temi pogoji oziroma v nasprotju z veljavnimi predpisi, zlasti pa v naslednjih primerih:
  • če prijavitelj posreduje nepopolne oziroma neresnične podatke;
  • če obstaja dvom o verodostojnosti identitete prijavitelja oziroma o njegovi pravni ali poslovni sposobnosti, o njegovi poslovni dejavnosti oziroma pooblastilu ali o njegovi plačilni sposobnosti;
  • če je prijavitelj, sodeloval pri zlorabi oziroma kršitvi pravil oziroma ima namen zlorabiti VALÚ KLUB ali če prikriva ali je prikrival zlorabo VALÚ KLUBA s strani tretje osebe.

5. Mobilna aplikacija VALÚ

 1. Član se identificira prek mobilne aplikacije VALÚ.
 2. Mobilno aplikacijo VALÚ lahko uporablja le član, na katerega se mobilna aplikacija VALÚ nanaša.
 3. Član se ob vsakokratnem nakupu partnerjevega blaga/storitev identificira z mobilno aplikacijo VALÚ za namen pridobivanja in koriščenja VALÚ točk ter koriščenja drugih ugodnosti.
 4. Mobilno aplikacijo VALÚ je mogoče uporabljati le na pametnih telefonih in tablicah z operacijskima sistemoma Android in iOS.
 5. Stroške sporočil SMS/MMS, ki jih s strani VALÚ KLUBA prejme član, nosi nosilni partner oz. partner. Sporočila SMS/MMS, ki jih pošlje član, plača član skladno s cenikom mobilnega operaterja, pri katerem je naročnik.
 6. V primeru, da je naprava, na kateri ima član mobilno aplikacijo VALÚ, izgubljena, ukradena ali uporabljena s strani druge osebe brez soglasja člana ali da jo uporablja druga oseba, mora član o tem nemudoma obvestiti nosilnega partnerja. Nosilni partner do posredovanega obvestila s strani člana ne odgovarja za morebitne zlorabe mobilne aplikacije VALÚ s strani tretjih oseb.
 7. Član je odgovoren za skrbno ravnanje z geslom in uporabniškim imenom za spletno mesto VALÚ in mobilno aplikacijo VALÚ. Teh podatkov ne sme dati v uporabo ali na vpogled tretjim osebam in je v celoti odgovoren za škodo, ki bi nastala njemu ali nosilnemu partnerju zaradi kršitve teh obveznosti.

6. Ugodnosti

 1. VALÚ KLUB omogoča članu pridobivanje in unovčevanje VALÚ točk ter drugih ugodnosti, ki so navedene na spletnem in/ali prodajnem mestu partnerja oz. ki jih član pridobi na druge načine s strani partnerja (npr. o katerih je obveščen prek medijev ali družbenih omrežij ali jih prejme v obliki splošnih ali osebno prilagojenih ponudb na naslov prebivališča, po e-pošti ali prek sporočil SMS).
 2. Ugodnosti, ki jih članu omogoča VALÚ KLUB, so lahko individualno prilagojene na podlagi demografskih ali transakcijskih podatkov, prav tako se lahko spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne.
 3. Partner na svojih prodajnih mestih, spletnem mestu ali prek drugih kanalov člana obvesti, za katero blago/storitve je mogoče uveljavljati ugodnosti VALÚ KLUBA in za katere ne.
 4. V primeru višje sile in tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, nosilni partner v času sistemskih motenj članom ne zagotavlja pridobivanja in koriščenja ugodnosti iz naslova VALÚ KLUBA.

7. VALÚ točka

Pridobivanje VALÚ točk

 1. Nosilni partner bo članu ob opravljenem nakupu blaga/storitev partnerja na račun VALÚ dodelil ustrezno število VALÚ točk, in sicer po vnaprej znanih pravilih, ki so jasno navedena na fizičnih prodajnih mestih, na spletnih mestih in/ali v mobilni aplikaciji VALÚ. Za vsak porabljen 1 € član prejme 1 točko, razen če ni drugače določeno z drugimi pogodbenimi pogoji. Ob nakupu blaga/storitev partnerja se član programa za potrebe zbiranja in unovčevanja VALÚ točk ter drugih ugodnosti identificira z Mobilno aplikacijo VALÚ.
 2. Partner lahko članu za nakup blaga/storitev dodeli bodisi redne VALÚ točke za nakup bodisi bonus VALÚ točke (npr. za posebno promocijsko aktivnost, ki člana ob nakupu določenega blaga/storitev nagradi npr. z dvojnimi točkami). Za pridobivanje in unovčevanje bonus VALÚ točk lahko veljajo drugi pogodbeni pogoji, ki jih določa posamezni partner.
 3. V primeru, da se za nakup partnerjevega blaga/storitev VALÚ točke iz različnih razlogov ne zabeležijo na članovem računu VALÚ, ima ta možnost na prodajnem mestu partnerja, kjer je opravil nakup, v času 30 dni retroaktivno zahtevati dodelitev manjkajočih VALÚ točk. Član upravičenost retroaktivnega zahtevka izkaže z računom in z mobilno aplikacijo VALÚ, ki potrdita nakup partnerjevega blaga/storitev, partner pa preveri upravičenost retroaktivnega zahtevka in članu točke dodeli naknadno.
 4. Član ob nakupu partnerjevega blaga/storitev ni upravičen do pridobitve VALÚ točk v primerih:
  • ko je bila vrednost nakupa blaga/storitev kompenzirana ali povrnjena;
  • ko je VALÚ točkam potekel rok veljavnosti;
  • ko je bil nakup partnerjevega blaga/storitev opravljen pred včlanitvijo v VALÚ KLUB;
  • ko partner v svojih drugih pogodbenih pogojih določa drugače.

Unovčevanje VALÚ točk

 1. Vrednost VALÚ točke pri unovčenju je 1 cent oz. 0,01 EUR, razen če ni drugače določeno z drugimi pogodbenimi pogoji.
 2. Član lahko pridobljene VALÚ točke unovči pri naslednjem nakupu takoj po tem, ko jih je pridobil na svoj račun VALÚ KLUB.
 3. Član lahko pridobljene VALÚ točke unovči pri partnerju, tako da s točkami izvede nakup blaga/storitev partnerja bodisi delno bodisi v celoti.
 4. Partner lahko članu ob unovčenju VALÚ točk ponudi še dodatne ugodnosti, kar je predmet vsakokratne ponudbe partnerja in ne vpliva na pogoje VALÚ KLUBA.
 5. VALÚ KLUB članom omogoča tudi možnost unovčevanja pridobljenih VALÚ točk v izjemni ponudbi VALÚ KLUBA.
 6. Izjemna ponudba VALÚ KLUBA
 7. Nosilni partner v mobilni aplikaciji VALÚ in na spletnem mestu VALÚ vzpostavi izjemno ponudbo VALÚ KLUBA, ki vsebuje posebne ponudbe izdelkov za člane.
 8. Za upravičenost nakupa v izjemni ponudbi VALÚ KLUBA mora član imeti zadostno število VALÚ točk, ki jih unovči ob nakupu. Pri nakupu v izjemni ponudbi VALÚ KLUBA VALÚ točka ne velja po principu 1 točka = 0,01 €. V posamezni izjemni ponudbi je višina vrednosti VALÚ točke lahko enaka ali višja kot 1 točka = 0,01 €. Za nakupe v Izjemni ponudbi član ne prejme točk, lahko jih samo koristi.
 9. V izjemni ponudbi VALÚ KLUBA je blago/storitve mogoče poravnati le z VALU-jem in/ali z VALÚ točkami po principu 1 točka = 0,01 €.
 10. Izjemna ponudba VALÚ KLUBA za naročnike nosilnega partnerja.
 11. Poleg izjemne ponudbe VALÚ KLUBA na spletnem mestu VALÚ in v mobilni aplikaciji VALÚ lahko člani, ki so hkrati naročniki Telekoma Slovenije, točke unovčujejo za nakup izdelkov na spletnem mestu www.telekom.si. Unovčevanje točk velja enako kot v izjemni ponudbi VALÚ KLUBA, le da je v tem primeru plačilo na obroke prek mesečnega računa nosilnega partnerja.
 12. Vsak član, ki postane naročnik nosilnega partnerja, pridobi možnost nakupa izdelkov na obroke in plačila prek mesečnega računa. Člani, ki niso naročniki storitev nosilnega partnerja, nimajo možnosti nakupa na obroke in plačila prek mesečnega računa. Pravila in pogoji unovčevanja točk za ugodnosti nosilnega partnerja so objavljeni na www.telekom.si.
 13. Nosilni partner nima vpliva na razpoložljivost partnerjevega blaga/storitev.
 14. Član lahko nakup partnerjevega blaga/storitev poravna delno z unovčenjem VALÚ točk in delno z izbranim plačilnim sredstvom ali le z unovčenjem VALÚ točk. Član mora pri tem plačati vse zakonsko določene dajatve in morebitne druge z nakupom povezane stroške na enak način, kot če bi partnerjevo blago/storitev poravnal s katerimkoli drugim veljavnim plačilnim sredstvom.
 15. Vrednosti VALÚ točk ni mogoče izplačati v denarju.

Veljavnost VALÚ točk

 1. Pridobljene VALÚ točke veljajo 1 leto, in sicer do konca meseca, v katerem so bile pred enim letom pridobljene (npr. VALÚ točke so bile pridobljene 11. 8. 2020, njihova veljavnost se izteče 31. 8. 2021).

8. Pritožbe in reklamacije

Pritožbe in reklamacije iz naslova stvarnih napak oz. neskladnosti na dobavljenem blagu in/ali opravljenih storitvah član uveljavlja na pooblaščenem prodajnem mestu partnerja. Pri reševanju reklamacije sodeluje odgovorna oseba in pristojna služba partnerja.
Partner bo pri reševanju vseh reklamacij upošteval veljavne predpise, ki urejajo varstvo potrošnikov.

9. Prenehanje članstva v VALÚ KLUBU

Izstop člana oz. prenehanje članstva

 1. V primeru, da želi član izstopiti iz VALÚ KLUBA, mora svojo odločitev pisno podati nosilnemu partnerju na e-naslov klub@valu.si ali po navadni pošti na naslov Telekom Slovenije, d. d., VALÚ KLUB, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
 2. Ko nosilni partner prejme izstopno izjavo, se članov račun VALÚ KLUB ukine. Vsi pridobljeni osebni podatki o članu se anonimizirajo najkasneje v roku tridesetih (30) dni od dneva prejema izstopne izjave, pri čemer si nosilni partner pridržuje pravico uporabljati anonimizirane transakcijske in druge podatke o izvedenih nakupih, ki so potrebni za izboljšanje delovanja VALÚ KLUBA in merjenje njegove uspešnosti.
 3. Če ima član neporavnane obveznosti oz. negativno stanje točk, lahko nosilni partner ob izstopu člana iz VALÚ KLUBA članu zaračuna neporavnane obveznosti po ceni 0,01 € za 1 točko.
 4. Ob odjavi oz. prenehanju članstva v VALÚ KLUBU član ne more več koristiti ugodnosti na podlagi članstva.
 5. Za izstop člana iz VALÚ KLUBA se smiselno uporabljajo določbe teh pogojev.
 6. Članstvo v VALÚ KLUBU preneha v primeru smrti člana.
 7. V primeru, da član krši te pogoje oziroma druga pravila za uporabo VALÚ KLUBA lahko nosilni partner prekine članovo članstvo in zapre VALÚ KLUB račun(e) člana. V tem primeru članstvo v VALÚ KLUBU preneha, ko nosilni partner zapre VALÚ KLUB računa(e) člana..
 8. Ne glede na način prenehanja članstva se članu v trenutku prenehanja članstva brišejo morebitne neunovčene VALÚ točke in druge ugodnosti VALÚ KLUBA.
 9. V primeru zaprtja računa VALÚ se lahko samodejno prekine tudi članstvo v VALÚ KLUBU.
 10. Nosilni partner lahko prekine članstvo in zapre račun člana, če je stanje točk na računu 0 in član že najmanj 1 leto ni opravil nobene transakcije.
 11. Član z dnem prenehanja članstva v VALÚ KLUBU ne more več pridobivati in unovčevati VALÚ točk ter koristiti drugih ugodnosti VALÚ KLUBA, nosilni partner pa ga v predvidenem roku izbriše s seznama članov. V primeru, da je bila posamezna kampanja za neposredno trženje pripravljena pred prenehanjem članstva, lahko član kljub prenehanju članstva še prejme obvestilo za neposredno trženje.

Izstop oz. prenehanje partnerja

 1. V primeru, da posamezni partner izstopi iz programa VALÚ KLUB, od dneva izstopa dalje ni več mogoče pridobivanje in unovčevanje VALÚ točk pri tem partnerju.
 2. VALÚ točke, ki jih je član pridobil pri partnerju, ki je izstopil iz programa oz. je prenehal delovati, ostanejo na članovem računu VALÚ KLUB in jih lahko unovči pri drugih partnerjih do poteka njihove veljavnosti.
 3. V primeru prenehanja sodelovanja partnerja v VALÚ KLUBU se vse ugodnosti, pridobljene pri tem partnerju, razen VALÚ točk, ukinejo in jih ni mogoče koristiti (npr. kupon za popust na določeno blago).

10. Trajna ali začasna omejitev pravice uporabe računa VALÚ KLUB oz. odpoved članstva v VALÚ KLUBU

 1. Nosilni partner si pridržuje pravico, da članu začasno ali trajno omeji uporabo računa VALÚ KLUB oz. mobilne aplikacije VALÚ v primerih:
  • ko član z uporabo mobilne aplikacije VALÚ krši veljavno zakonodajo in/ali določila teh pogojev ali poskuša to storiti ali omogočiti kršitev tretji osebi;
  • iz objektivno utemeljenih razlogov, povezanih z varnostjo računa VALÚ KLUB oz. mobilne aplikacije VALÚ;
  • obstoja suma, da gre za neodobreno ali goljufivo uporabo mobilne aplikacije VALÚ
  • če član sodeluje pri zlorabi oziroma kršitvi pravil oziroma ima namen zlorabiti VALÚ KLUB ali če prikriva, ali je prikrival zlorabo VALÚ KLUBA s strani tretje osebe;
  • če število pridobljenih VALÚ točk člana na mesečni ravni močno presega običajno povprečno število zbranih točk.
 2. Nosilni partner si v takšnih primerih pridržuje pravico izvajanja nadzora nad rednim poslovanjem člana in monitoringa sumljivih transakcij z namenom preprečevanja tveganj zlorab računa VALÚ KLUB oz. mobilne aplikacije VALÚ.
 3. Član z dnem trajne/začasne omejitve pravice uporabe mobilne aplikacije VALÚ ne more pridobivati in unovčevati VALÚ točk ter koristiti drugih ugodnosti VALÚ KLUBA.

11. Zasebnost in obdelava ter posredovanje osebnih podatkov

 1. Nosilni partner obdeluje osebne podatke članov v skladu s predpisi, temi pogoji in Politiko zasebnosti.
 2. Nosilni partner lahko podatke, pridobljene v sklopu VALÚ KLUBA, obdeluje skupaj s podatki, obdelovanimi pri zagotavljanju drugih oziroma ostalih storitev nosilnega partnerja.
 3. Nosilni partner o članih VALÚ KLUBA zbira in obdeluje naslednje podatke:
  • podatki o članu:
   • obvezni podatki: mobilna številka (MSISDN), e-naslov, ime, priimek, naslov, rojstni datum, spol, ID-številka člana (ki je dodeljena članu ob včlanitvi v VALÚ KLUB);
   • neobvezni podatki: interesi in drugi podatki, ki jih posreduje član;
  • podatki o transakcijah:
   • ID-številka člana, datum in čas transakcije, vrsta transakcije, število VALÚ točk in ostali podatki o nakupih (trgovec, prodajno mesto, blago, cena, znesek računa);
   • drugi podatki, ki jih posreduje član oz. za zbiranje katerih poda soglasje.
 4. Član z registracijo v mobilno aplikacijo VALÚ in včlanitvijo v VALÚ KLUB dovoljuje, da lahko nosilni partner preveri vse njegove navedene podatke in jih elektronsko obdela. Član jamči, da so vsi podatki resnični in točni. Nosilni partner ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.
 5. Nosilni partner lahko podatke iz prejšnje točke hrani ves čas članstva v VALÚ KLUBU. Nosilni partner bo podatke izbrisal najkasneje trideset (30) dni po prenehanju članstva oziroma zaključku obveznosti iz VALÚ KLUBA. Podatke v anonimizirani obliki lahko nosilni partner hrani trajno.
 6. Pri izvajanju VALÚ KLUBA nosilni partner zaradi obračunavanja in dodeljevanja VALÚ točk, obveščanja članov o njihovem stanju VALÚ točk ter z namenom omogočanja koriščenja popustov in drugih ugodnosti zbira in obdeluje osebne podatke članov. Nosilni partner bo osebne podatke iz točke 11.3. v skladu s Politiko zasebnosti obdeloval in zbiral za sklenitev in izpolnjevanje obveznosti iz pogodbenega razmerja za sodelovanje v VALÚ KLUBU. Nosilni partner v tem okviru obdeluje podatke o članu ter podatke o njegovih nakupih in uporabi storitev pri partnerju, na podlagi katerih član pridobiva in unovčuje VALÚ točke. Nosilni partner obdeluje tudi podatke za vsa pogodbena razmerja člana, na osnovi katerih član lahko pridobiva in unovčuje VALÚ točke pri nosilnem partnerju.
 7. Pravna podlaga za neposredno trženje je lahko v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov tudi zakoniti interes. Za člane VALÚ KLUBA bo nosilni partner v času njihovega članstva na podlagi zakonitega interesa in z namenom neposrednega trženja z osebno prilagojenimi ponudbami obdeloval podatke iz točk 11.3. in 11.6. Osebno prilagojene ponudbe vsebujejo tako splošne ponudbe nosilnega partnerja kot tudi ponudbe drugih partnerjev, ki jih nosilni partner posreduje članu, ko presodi, da bi lahko bile zanj zanimive, pa tudi ponudbe, oblikovane posebej za posameznega člana. Podatke bo nosilni partner obdeloval tako za avtomatizirano določanje o tem, ali je posamezna ponudba za člana zanimiva, kot tudi za oblikovanje uporabniških segmentov (npr. glede na demografske, sociografske, vedenjske podatke, kriterije in obravnave, kot so spol, starost, kraj bivanja, pogostost uporabe storitev, način in čas uporabe storitev, spletnih mest in aplikacij, pretekle nakupne navade, lokacija, spletna identifikacija), na podlagi katerih bo članu posredoval ponudbe. Pri tem bo nosilni partner obdeloval podatke o članu in o njegovih nakupih, na podlagi katerih pridobiva VALÚ točke. Na tej osnovi bo člana obveščal o ponudbah, in sicer prek e-pošte, navadne pošte, družbenih omrežij, aplikacij in spletnih mest. Nosilni partner v okviru obdelave osebnih podatkov na podlagi tega zakonitega interesa za neposredno trženje ne bo obdeloval prometnih podatkov, ki vključujejo podatke o zvezah, ali lokacijskih podatkov.
 8. Član lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjeni način zahteva, da nosilni partner kot upravljavec osebnih podatkov trajno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Nosilni partner bo v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno ali na drug dogovorjeni način obvestil člana, ki je to zahteval.
 9. Nosilni partner lahko na spletnem mestu VALÚ oziroma prek mobilne aplikacije VALÚ člana obvešča prek potisnih sporočil. Član lahko s potisnimi sporočili upravlja na spletnem mestu VALÚ in v mobilni aplikaciji VALÚ.
 10. Nosilni partner bo osebne podatke iz točke 11.3. in 11.6. v skladu s Politiko zasebnosti obdeloval in zbiral tudi za naslednje namene:
  • preprečevanje zlorab;
  • analize za trženje;
  • anketiranje;
  • obvladovanje tveganj;
  • analize;
  • pridobivanje soglasij;
  • na podlagi soglasja člana tudi za druge namene, navedene v posameznem soglasju.
  Več o posameznem namenu obdelave, pravni podlagi zanj ter soglasjih je navedeno v Politiki zasebnosti.
 11. Član lahko poda tudi soglasje za dodatne namene uporabe njegovih podatkov – tako za uporabo s strani nosilnega partnerja kot s strani drugih partnerjev.
 12. Član lahko s svojimi soglasji upravlja na spletnem mestu VALÚ, v mobilni aplikaciji VALÚ ali tako, da spremembe sporoči po navadni pošti na naslov Telekom Slovenije, d. d., VALÚ KLUB, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, po epošti na naslov klub@valu.si oziroma na drug način, naveden v posameznem sporočilu.
 13. Član lahko s svojimi soglasji upravlja tudi s povezovanjem različnih VALÚ KLUB računov v skladu s pravili povezovanja, kar lahko vključuje tudi pooblastilo imetnikom drugih VALÚ KLUB računov za upravljanje s soglasji in nastavitvami VALÚ KLUB računa člana.
 14. Pri uporabi VALÚ KLUBA pri partnerjih se določeni osebni podatki člana posredujejo partnerju v skladu s pravili, določenimi v nadaljevanju teh pogojev.
 15. Podatki o transakcijah:
  • član s prvo transakcijo pri partnerju potrdi dovoljenje za posredovanje podatkov o transakciji iz točke 11.3.;
  • pri vsaki posamezni transakciji člana pri partnerju le-ta prejme podatke o opravljeni transakciji iz točke 11.3., pri tem pa partner ne prejme drugih podatkov iz točke 11.3.;
  • nosilni partner lahko partnerju posreduje določene segmentirane podatke o članih, ki so pri partnerju opravili transakcijo, vendar brez osebnih podatkov člana;
  • podatke, ki jih prejme partner, lahko ta hrani toliko časa kot svoje podatke o posamezni transakciji (nakupu).
 16. Partnerji iz prejšnje točke pošiljajo obvestila članom in v sklopu oziroma iz VALÚ KLUBA ne dobijo podatkov o članu.
 17. Poleg podatkov iz točke 11.14. za premium partnerje velja naslednje:
  • pred prvo transakcijo se član seznani s pravili premium partnerja za obdelavo podatkov ter potrdi soglasje za posredovanje podatkov premium partnerju in mu poda morebitna dodatna soglasja;
  • ob prvi transakciji in tudi periodično ob bodočih transakcijah se lahko premium partnerju posredujejo vsi podatki o članu iz točke 11.3. (podatki o transakcijah vključujejo le podatke o transakcijah pri tem premium partnerju);
  • podatke premium partner hrani v skladu s svojimi pravili za obdelavo podatkov.
 18. Premium partnerji na podlagi točke 11.16. hranijo in uporabljajo podatke o članu in podatke o transakcijah v skladu s svojimi lastnimi pravili za obdelavo podatkov.
 19. Premium partnerji morajo, v kolikor ne pridobijo drugačnega soglasja člana, v primeru prenehanja članstva posameznega člana v VALÚ KLUBU ali v primeru preklica soglasja za posredovanje podatkov premium partnerju prenehati obdelovati podatke člana in izbrisati njegove podatke ob smiselni uporabi 9. točke teh pogojev.

12. Spremembe podatkov članov

 1. V primeru, da se pri članu podatki, ki jih je vpisal ob včlanitvi v VALÚ KLUB, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku tridesetih (30) dni od nastale spremembe. To stori v mobilni aplikaciji oz. spletnem mestu Moj VALÚali s pisnim obvestilom nosilnemu partnerju. Postopek spreminjanja podatkov ima lahko tudi dodatne zahteve glede na pravila uporabe VALÚ elektronskega denarja. Prav tako si nosilni partner pridržuje pravico do dodatnega preverjanja verodostojnosti zahtevanih sprememb. V primeru, da je član spremenil mobilno številko ali enaslov, mora v mobilno aplikacijo VALÚ vnesti novo mobilno številko oziroma novi e-naslov.
 2. Nosilni partner bo spremenjene podatke člana upošteval najkasneje v roku petih (5) dni od dne prejema spremembe, pri čemer mora član posredovane spremembe mobilne številke in/ali enaslova potrditi skladno s 4. točko teh pogojev.

13. Ugovori

Ugovori zoper nosilnega partnerja

 1. Član ima pravico do ugovora zoper vsako odločitev/ravnanje nosilnega partnerja kot upravljavca VALÚ KLUBA v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz teh pogojev.
 2. Član ima pravico vložiti ugovor nosilnemu partnerju v zvezi z izpisom stanja VALÚ točk v enem (1) mesecu od datuma nakupa partnerjevega blaga/storitev, razen če ni v teh pogojih določeno drugače. Po izteku tega obdobja se šteje, da je član podal konkludentno soglasje k obstoječemu stanju VALÚ točk in njihov popravek ni več mogoč.
 3. Član ima pravico vložiti ugovor nosilnemu partnerju v zvezi z nedelovanjem mobilne aplikacije VALÚ oz. spletnega mesta VALÚ kot krovne infrastrukture za delovanje VALÚ KLUBA, ne pa tudi v zvezi z morebitnim nedelovanjem infrastrukture pri posameznem partnerju.
 4. Ugovor je potrebno vložiti na enega od naslednjih načinov: po navadni pošti na naslov Telekom Slovenije, d. d., VALÚ KLUB, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, prek mobilne aplikacije VALÚ, prek spletnega mesta VALÚ ali na e-naslov klub@valu.si.
 5. Nosilni partner bo na vsak ugovor člana odgovoril najkasneje v petnajstih (15) dneh.
 6. V primeru, da član posreduje ugovor na elektronski način, nosilni partner pošlje svojo odločitev o ugovoru na enaslov, s katerega je član ugovor poslal, oz. na e-naslov, ki ga je član navedel v svojem elektronskem ugovoru.
 7. Nosilni partner v zvezi z VALÚ KLUBOM ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga član, ki je potrošnik, lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Ugovori zoper partnerja

 1. Član ima pravico vložiti ugovor iz naslova podaje blaga/storitev partnerja, morebitne neustrezne dodelitve števila VALÚ točk s strani partnerja oz. uveljavljanja naknadne dodelitve VALÚ točk zaradi nedelovanja infrastrukture VALÚ KLUBA na strani partnerja neposredno pri vsakem partnerju na način, ki je določen pri posameznem partnerju.
 2. Nosilni partner v zvezi z VALÚ KLUBOM ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga član, ki je potrošnik, lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, razen če drugi pogodbeni pogoji partnerja opredeljujejo drugače.

14. Vsebine in storitve partnerjev

 1. Za kakovost blaga/storitev, ki jih v okviru VALÚ KLUBA ponuja partner, je odgovoren partner kot ponudnik tega blaga/storitev.
 2. Nosilni partner v razmerjih s partnerji nastopa kot ponudnik vzpostavitve in upravljanja VALÚ KLUBA, za prodajo blaga/storitev prek VALÚ KLUBA. Za druge pogodbene pogoje jamči partner kot ponudnik blaga/storitev, ki izdaja svoje pogoje storitev, cenik, rešuje reklamacije in druge postopke v zvezi z vsebino in kakovostjo blaga/storitev s člani.
 3. Nosilni partner ne odgovarja za morebitne kršitve pravic članov ali tretjih oseb pri nakupu blaga/storitve partnerjev.
 4. Nosilni partner ne odgovarja za škodo, ki jo utrpijo člani ali tretje osebe zaradi partnerjev kot ponudnikov blaga/storitev.
 5. Nosilni partner članom omogoča uporabo VALÚ KLUBA (oziroma dostop do VALÚ KLUBA) tistih partnerjev, s katerimi ima sklenjeno ustrezno pogodbo. Za vsebino, kakovost, pogoje in skladnost izvajanja prodaje blaga/storitev s temi pogoji in/ali drugimi pogodbenimi pogoji partnerja nosilni partner ne odgovarja.
 6. Nosilni partner pri dostopanju članov do aplikacij na portalih zunanjih ponudnikov internetnih storitev ne odgovarja za varnost podatkov, ki se izmenjujejo med strežniki zaradi omogočanja dostopanja do zunanjih aplikacij.

15. Skrb za člana

 1. Nosilni partner izvaja storitve in vse potrebne aktivnosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, redno in stalno vzdržuje dogovorjeno stopnjo pripravljenosti in odgovornosti ter storitve izvaja hitro, kakovostno, v vsakem primeru pa znotraj opredeljenih časovnih pogojev in na ravni mednarodnih strokovnih standardov ter specifikacij in dogovorov med strankama.
 2. Nosilni partner članom zagotavlja informacije o možnostih in načinih uporabe VALÚ KLUBA, ki jih člani lahko pridobijo v mobilni aplikaciji VALÚ, na spletnem mestu VALÚ in na prodajnih mestih nosilnega partnerja.
 3. Član programa je dolžan skrbno varovati uporabniška imena in gesla za dostop do spletnih strani in aplikacij VALÚKLUBA.
 4. Nosilni partner članom priporoča, da pred prvo uporabo določene storitve/aplikacije skrbno preberejo pogoje in navodila za uporabo te storitve/aplikacije.
 5. V skrbi za varovanje našega skupnega naravnega okolja nosilni partner člane prosi, da upoštevajo določilo slovenske zakonodaje, da odpadna transportna embalaža in odpadna električna in elektronska oprema ter odpadne baterije in akumulatorji ne sodijo med mešane komunalne odpadke, ampak jih je potrebno zbirati ločeno in oddati v za to namenjene zabojnike in zbirališča oz. vrniti prodajalcu.
 6. Z namenom omogočanja uporabe storitev in preprečevanja zlorab lahko nosilni partner članu tudi z objavo obvestila na svojih spletnih straneh svetuje namestitev protivirusne in druge zaščite. V primeru, da je takšna zaščita na voljo, član pa je kljub objavljenemu obvestilu ne namesti in/ali uporablja, nosilni partner ne odgovarja za stroške, škodo in druge posledice (vključno z izgubo podatkov), ki bi nastale članu.
 7. Nosilni partner zagotavlja neprekinjeno delovanje služb, ki so pristojne za stike s člani, prijavo napak in podajo ugovorov, ki se nanašajo na vzpostavitev in upravljanje VALÚ KLUBA, ki se podajo v skladu s 13. točko teh pogojev.
 8. Nosilni partner rešuje izključno tiste reklamacije članov, ki se nanašajo na vzpostavitev in upravljanje VALÚ KLUBA. Na zahtevo nosilnega partnerja je član dolžan izročiti vso dokumentacijo, ki dokazuje njegovo naročilo blaga ali storitev pri partnerju (v povezavi z reklamacijo).
 9. Vse reklamacije ali kakršnekoli druge ugovore v zvezi s kupljenim blagom ali storitvami rešuje izključno partner v skladu s svojimi pogoji reševanja reklamacij. Telekom Slovenije kot nosilni partner ni odgovoren za morebitne pravne ali stvarne napake oziroma neskladnosti blaga ali storitev, ki jih član kupi pri partnerjih prek VALÚ KLUBA. Morebitne garancijske listine oz. drugo dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi članu izda partner. Če je reklamacija člana s strani partnerja ugodno rešena, vse iz tega izhajajoče finančne posledice urejata neposredno član in partner.
 10. Nosilni partner za pogodbeno razmerje, izhajajoč iz teh pogojev, ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
 11. Morebitni spori med nosilnim partnerjem in članom se skušajo reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ni mogoča, spore rešuje pristojno sodišče glede na naslov člana.

16. Splošna priporočila članu

Nosilni partner članu priporoča:

 • da uporablja opremo v skladu z navodili proizvajalca;
 • da izvaja ukrepe glede varstva okolja;
 • da uporablja opremo na način, ki ne moti okolice, na primer v letalih, bolnišnicah in na drugih mestih, kjer bi delovanje opreme lahko motilo druge naprave oziroma kjer je tako označeno;
 • da ne pušča vklopljene opreme brez nadzora;
 • da si na pametnih telefonih in tablicah uredi zaklepanje zaslona oziroma naprave z geslom, da s tem prepreči nepooblaščeno uporabo v primeru kraje ali izgube;
 • da skrbno hrani pogodbe in druge listine;
 • da skrbno hrani gesla in uporabniška imena, zlasti naj jih ne pošilja po e-pošti (zaradi preprečevanja zlorab, t. i. phishing), vnaša naj jih le na mestih, kjer nepooblaščena oseba ne vidi vnesenih podatkov;
 • da sproti spremlja transakcije in stanje svojih VALÚ točk;
 • da naredi varnostne kopije podatkov, ki jih ima na svoji opremi;
 • da se skrbno obnaša pri dostopu mladoletnih in/ali otrok do storitev in vsebin, saj vse niso primerne za mladoletne in/ali otroke (na primer vsebine za odrasle, igre na srečo);
 • da se zaveda, da lahko v okviru nekaterih storitev in aplikacij pride do samodejnega prikazovanja in/ali dostopanja do oglasnih sporočil;
 • da v primeru povezovanja posameznega VALÚ KLUB računa z drugim računom, skrbno preveri, ali sta oba računa njegova oziroma ali pozna imetnika računa, s katerim povezuje svoj račun.

17. Pridržki in opozorila za uporabo

Član je seznanjen z naslednjimi dejstvi:

 • sistem pošiljanja prek komunikacijskih kanalov ni popolnoma in absolutno varen ter zanesljiv;
 • nosilni partner ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom;
 • nosilni partner ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo člani;
 • nosilni partner ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja člana (npr. izključen pametni telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju slabega signala, telefon, ki ne omogoča prejemanja MMS-ov ipd.);
 • nosilni partner ne morezagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja mobilnih operaterjev in/ali pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, ter ne odgovarja za primere višje sile.

18. VALÚ KLUB in partner Telekom Slovenije

 1. Obstoječi Program zvestobe Telekoma Slovenije se s 1. 8. 2020 preimenuje v Program zvestobe VALÚ KLUB. Člani Programa zvestobe Telekoma Slovenije s tem dnem postanejo člani VALÚ KLUBA in zanje veljajo pogoji VALÚ KLUBA.
 2. Naročniki in uporabniki storitev Telekoma Slovenije lahko postanejo in so lahko člani VALÚ KLUBA tudi brez uporabe mobilne aplikacije VALÚ.
 3. Naročniki in uporabniki storitev Telekoma Slovenije, ki so člani, lahko brez uporabe mobilne aplikacije VALÚ uporabljajo VALÚ KLUB, a v okrnjenem obsegu, in lahko zbirajo in koristijo VALÚ točke le pri Telekomu Slovenije.
 4. Naročniki in uporabniki storitev Telekoma Slovenije, ki so člani, se morajo za uporabo mobilne aplikacije VALÚ registrirati v skladu s 4. in 5. točko teh pogojev.
 5. Natančna opredelitev pridobivanja in koriščenja VALÚ točk pri Telekomu Slovenije ter načini spremljanja stanja VALÚ točk pri Telekomu Slovenije so določeni v dokumentu Navodila za pridobivanje in unovčevanje VALÚ točk pri Telekomu Slovenije.

19. Končne določbe

 1. Za vse, kar ni določeno v tem dokumentu, se uporabljajo Navodila za pridobivanje in unovčevanje VALÚ točk pri Telekomu Slovenije, objavljena na spletnih straneh VALÚ KLUBA, določila Politike zasebnosti, ki so objavljena na spletnem mestu Telekoma Slovenije, in Pogoji uporabe pametne denarnice VALÚ, ki so objavljeni na spletnem mestu www.valu.si.
 2. Če bi se katerokoli določilo teh pogojev v skladu z vsakokrat veljavnim pravom izkazalo za neveljavno, je treba neveljavno besedilo zamenjati s takšnim, ki je po namenu najbližje ostalim določilom teh pogojev. To ne vpliva na veljavnost vseh drugih določil teh pogojev.
 3. Član izjavlja, da je pogoje VALÚ KLUBA prebral in jih v celoti razume (tudi pogoje vstopa in izstopa).
 4. Ti pogoji se objavijo na spletnih mestih www.valu.si in www.telekom.si.
 5. Za presojo pravnih razmerij med nosilnim partnerjem in članom se uporablja pravo Republike Slovenije.
 6. Ti pogoji veljajo in se uporabljajo od 26. 1. 2023 dalje. Z dnem 26. 1. 2023 prenehajo veljati Splošni pogoji programa zvestobe VALÚ KLUB, veljavni od dne 1. 8. 2020.

Telekom Slovenije, d. d.