klasični centreks


Centreks je mogoče n​adgraditi v Geocentreks. Ta poveže razpršene poslovne enote, pisarne in poslovalnice vaše organizacije v enotno komunikacijsko poslovno omrežje.

Prehod na pakete IP-Centreks

Obstoječim klasičnim (Geo)Centreks naročnikom omogočamo postopen prehod na novo tehnologijo z zadržanjem vseh prednosti klasičnega Centreks modela tudi znotraj mešane (IP-Centreks, klasične (Geo)Centreks) skupine (klicanje s kratkimi številkami, brezplačni klici v skupini …).


centreks telefonija