Internet + MMS Navodila za uporabo E-pošta
Izklop / vklop premijskih sporo�il ikona Nastavitve > Splo�no > Aplikacije in obvestila > Poseben dostop > Dostop Premium SMS > Messages > Vpra�aj, Nikoli ne dovoli, Vedno dovoli
Hitro klicanje ikona Telefon > zavihek Klic > Meni (tri pikice desno zgoraj) > Hitro klicanje (mogo�e dodati �tevilke za hitro klicanje na tipke od 2 do 9)
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Zgodovina klicev
Dodajanje v imenik ikona Telefon > zavihek Imenik > Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Klic > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve klicev > Blokiraj klic in zavrni s sporo�ilom > Blokirane �tevilke (blokiranje klicev in sporo�il z dolo�enih �tevilk)
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Tipkovnica, na sredini zaslona).
Jakost slu�alke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogo�a.
Izbira melodije za zvonjenje ikona Nastavitve > Zvok > SIM1 zvonjenje (ali SIM2 zvonjenje)
Skrij / Prika�i ID ikona Nastavitve > Omre�je > Nastavitve klicev > SIM kartica 1/SIM kartica2 > Drugo > Druge nastavitve klicev > ID klicatelja > Skrij/Poka�i �tevilko
Uti�anje zvonjenja Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Dostop do pisanja sporo�il na osnovnem zaslonu ikona Sporo�ila (Messages)
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila ikona Nastavitve > Splo�no > Sistem > Jezik in tipkovnica > Zaslonska tipkovnica> Tipkovnica LG > Splo�no > Besedilni predlogi > (Izklju�ite to mo�nost.)
Blokiranje dohodnih sporo�il ikona Sporo�ila (Messages) > Meni (ikona tri pikice) > Blokirani stiki > Dodaj z znakom + (blokiranje klicev in sporo�il z dolo�enih �tevilk).
Vpis �tevilke SMS centra Ne omogo�a.
Vklop fotoaparata ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta ikona Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vklju�ite Na�in letenja.
Izklop mobilnih podatkov S prstom potegnite po zaslonu navzdol in potrdite ikono Podatki (izklop) ali prek menija Nastavitve. > Omre�ja > Mobilni podatki, prekinite povezavo (drsnik).
Zaklep telefona Dvakrat potrkajte po zaslonu mobitela ali pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela na desnem robu.
Odklep telefona Dvakrat potrkajte po zaslonu ali pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela na desnem robu mobitela in potegnite s prstom po zaslonu (samo v primeru, da ni nastavljen zaklep zaslona).
Preklop vibra-zvonec Nastavitve > Zvok > Zvo�ni profili
Izbira jezika ikona Nastavitve > Sistem > Jezik in tipkovnica > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) ikona Nastavitve > Sistem > Ponovno za�eni & Ponastavi > Ponastavitev na tovarni�ke podatke > Ponastavi telefon - vnos varnostne kode ni potreben.
Vklop Mo�nosti za razvijalce ikona Nastavitve > Sistem > Vizitka telefona > Obi�ajno > Informacije o programski opremi > �tevilka verzije - 8-krat zapored potrdite omenjeni meni
Ro�na izbria operaterja ikona Nastavitve > Omre�je in internet > Mobilna omre�ja > SIM-kartica 1/SIM-kartica 2 > Omre�ni operaterji > I��i omre�ja
Odstranitev aplikacij ikona Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Podatki o programu > Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani.