Pogoji za uporabo storitve nakupovanja vsebin v aplikacijski trgovini Google Play

Veljavnost: od 15.2.2017

1. Uvodne določbe

1.1. S Pogoji poslovanja aplikacijske trgovine Google Play (v nadaljevanju Pogoji) družba Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Telekom Slovenije) določa pravice, obveznosti in pogoje za uporabo plačevanja vsebin v aplikacijski trgovini Google Play. Ti Pogoji veljajo skupaj s Splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju SPU) in Posebnimi pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev (v nadaljevanju PP), ), ki so dosegljivi na spletni strani www.telekom.si in na prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

1.2. Pogoji aplikacijske trgovine Google Play (v nadaljevanju: pogoji) določajo pravice in obveznosti, ter obvezne napotke uporabnikom mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev Telekoma Slovenije (v nadaljevanju: uporabnik storitev Telekom Slovenije) glede pogojev, pravic, obveznosti in načina uporabe Storitev nakupovanja vsebin v Google Play z oziroma preko vmesnika za plačevanje preko računa Telekoma Slovenije (v nadaljevanju DCB vmesnik). Pogoji veljajo za vse uporabnike, če ni s posebnim dogovorom med Telekomom Slovenije in posameznim uporabnikom storitve dogovorjeno drugače.

1.3. Ti pogoji, SPU, PP in pogodba o sklenitvi naročniškega razmerja ali druga pogodba ali dogovor, na podlagi katerega uporabnik uporablja storitve Telekoma Slovenije skupaj urejajo pravice in pogoje uporabe oziroma nakupovanja znotraj aplikacijske trgovine Google Play preko DCB vmesnika Telekoma Slovenije. Ti pogoji urejajo razmerja med uporabnikom in Telekom Slovenije.

1.4. Dodatno pogoje uporabe trgovine Google Play (vključno s pogoji uporabe preko DCB vmesnika) določajo tudi pogoji družbe Google.

1.5. Uporabnik ima pravico, da lahko kadarkoli od Telekoma Slovenije zahteva izvod dokumentov iz .3. točke, ki so podlaga, da je uporabniku omogočen dostop do uporabe storitve nakupovanja vsebin v Google Play, v papirni obliki ali drugem trajnem nosilcu.

1.6. Uporabnik z uporabo storitev nakupovanja vsebin v Google Play potrjuje, da je seznanjen z vsebino teh pogojev in da z njimi soglaša.

1.7. Pogoje in/ali navodila in/ali druge elemente storitve sme Telekom Slovenije kadarkoli spremeniti v skladu s svojo poslovno odločitvijo, veljavnimi predpisi in/ali SPU in PP. O spremembah bo Telekom Slovenije obvestil uporabnike na običajno zanesljiv način (z objavo sprememb na spletni strani www.telekom.si). Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami, če po njihovi objavi nadaljuje z uporabo storitev nakupovanja vsebin v Google Play.

1.8. Dodatne informacije v zvezi z uporabo storitev nakupovanja vsebin v Google Play so na voljo na spletnih straneh www.telekom.si ali na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 in 041 700 700 ali na elektronskem poštnem naslovu info@telekom.si.

1.9. Definicija pojmov Google Play - Google Play je platforma za nakup in prenos mobilnih aplikacij in drugih vsebin na operacijskem sistemu Android, dostopna vsem uporabnikom Android mobilnih naprav. Aplikacije in druge vsebine na voljo preko platforme Google Play se delijo na brezplačne in plačljive. Storitev nakupovanja vsebin v Google Play – je storitev, ko uporabnik nakup vsebin v Google Play opravi z mobilno napravo z vstavljeno aktivno SIM kartico Telekoma Slovenije. Opravljena storitev se uporabniku zaračuna in prikaže na mesečnem telekomunikacijskem računu Telekoma Slovenije. Uporabnik – naročnik, ki ima pogodbo s Telekom Slovenije za telekomunikacijski priključek – mobilno številko in ima vzpostavljen Google račun; Telekom Slovenije, d.d., – Uporabnikom izdaja mesečni račun za opravljene oziroma plačane storitve preko DCB vmesnika Telekoma Slovenije in posreduje ustrezna sredstva Google-u; DCB vmesnik – je platforma v lasti Telekoma Slovenije, ki omogoča uporabnikom plačevanje vsebin znotraj Google Play. Uspešno kupljene vsebine se uporabnikom zaračunajo na mesečnem računu Telekoma Slovenije. Google Ireland LTD. (v nadaljevanju: Google) – Poslovni partner Telekoma Slovenije, upravljalec platforme Google Play; Razvijalci – Ponudniki aplikacij in vsebin v platformi Google Play; Limit porabe - je največji skupen znesek, ki ga uporabnik v posameznem obračunskem obdobju lahko skupno porabi za plačilo vsebin v Google Play in ga predhodno odobri Telekom Slovenije.

2. Pravice in obveznosti pri uporabi storitve nakupovanja vsebin v Google Play

2.1. Uporabnik je dolžan uporabljati storitev nakupovanja vsebin v Google Play v skladu s SPU, PP, pogoji, cenikom, navodili in morebitnimi drugimi napotki Telekoma Slovenije za uporabo storitve, dostopnimi na spletni strani www.telekom.si in prodajnih mestih Telekoma Slovenije, v skladu z napotki in pogoji Google, dostopnimi znotraj Google Play, v skladu z veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki so skladni z namenom, s katerim se storitev zagotavlja. V primeru kakršnihkoli kršitev je uporabnik - kršitelj Telekomu Slovenije in tretjim osebam (vključno Google-u) odgovoren za vso nastalo škodo, Telekom Slovenije pa ima pravico uporabniku onemogočiti nadaljnjo uporabo storitve.

2.2. Storitev je dostopna naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ki jim Telekom Slovenije v skladu s SPU in PP in/ali temi pogoji in/ali v skladu z veljavnimi navodili, ne preprečuje in/ali omejuje uporabe oz. izvajanja svojih storitev.

2.3. Uporaba storitve nakupovanja vsebin v Google Play je omogočena vsem uporabnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije, razen tistih, ki imajo sklenjeno naročniško razmerje za naročniški paket, kjer je v prodajni ponudbo paketa izrecno določeno da ni vključena ali da sploh ni mogoča. V primeru, da želi naročnik storitev na posameznem naročniškem razmerju izklopiti, to stori prek pisnega zahtevka, ki je dostopen na spletni strani www.telekom.si in na prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročnik, ki mu je bila storitev izklopljena, lahko zahteva ponovni vklop storitve prek pisnega zahtevka, ki je dostopen na spletni strani www.telekom.si in na prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Telekom Slovenije lahko v tem primeru zaračuna stroške ponovnega vklopa storitve v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom.

2.4. V primeru, da naročnik omogoča uporabo svojih mobitelov in razmerij tudi drugim uporabnikom (npr. v službene namene), se na istem mesečnem računu, kot ga Telekom Slovenije v skladu s SPU in PP izda za opravljene elektronske komunikacijske storitve, zaračunajo tudi vsa plačila opravljena preko storitve nakupovanja vsebin v Google Play (ne glede na to, ali jih je opravil naročnik ali tretja oseba, ki ji je naročnik omogočil uporabo mobilnega telefona in razmerja). Poslovni uporabniki, ki imajo aktivirano storitev Ločeni račun, lahko stroške nakupa blaga in storitev, opravljene preko storitve, ločujejo v okviru poslovne in zasebne uporabe, vse na način in pod pogoji, ki jih določajo pogoji storitve Ločeni račun.

2.5. Uporabnik lahko storitev nakupovanja vsebin v Google Play uporablja v okviru limita porabe. Privzeti limit porabe določa Telekom Slovenije po lastni poslovni presoji in se lahko v posameznem obračunskem obdobju spreminja. O morebitni spremembi limita bo Telekom Slovenije uporabnika na primeren način obvestil . Vsako plačilo (transakcija) preko limita (deloma ali v celoti) se zavrne.

2.6. Uporabnik lahko kadarkoli sproži postopke za znižanje limita porabe, postopke za zvišanje limita porabe pa lahko sproži le enkrat na 90 dni. Spremembo limita porabe storitve lahko sproži uporabnik na naslednje načine:

  • pisno z izpolnitvijo vloge za spremembo limita storitve, ki jo odda na Telekomovih prodajnih centrih ali pošlje na naslov Telekom Slovenije, d.d., Bonitete in izterjava, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
  • oz. na drug način, kot ga določi Telekom Slovenije. Telekom Slovenije uporabnika obvesti o odobritvi ali zavrnitvi zahteve v roku petih (5) delovnih dni. Telekom Slovenije ima pravico, da povečanje limita po lastni poslovni presoji zavrne.
  • Stroški spremembe limita porabe se, kadar spremembo zahteva uporabnik, obračunavajo v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom Telekoma Slovenije.

2.7. Telekom Slovenije uporabnika obvesti o odobritvi ali zavrnitvi zahteve v roku petih (5) delovnih dni. Telekom Slovenije ima pravico, da zahtevo za spremembo limita porabe po lastni poslovni presoji zavrne. Telekom Slovenije si kadarkoli pridružuje pravico do spremembe limita porabe.

3. Poravnavanje obveznosti in druge pravice in obveznosti

3.1. Uporabnik Google Play – uporabnik storitev Telekoma Slovenije na podlagi naročniške ali druge pogodbe ali dogovora (npr. storitev Ločen račun), uporabi storitev na način, da v mesečnem obračunskem obdobju vsa opravljena plačila v Google Play časovno odloženo poravna Telekomu Slovenije na podlagi izstavljenega obračuna plačil preko Storitev nakupovanja vsebin v Google Play priloženega računu za mobilne elektronske komunikacijske storitve. Skupni znesek vseh plačil, opravljenih s pomočjo storitve praviloma v posameznem obračunskem obdobju, je sestavni del računa, ki ga Telekom Slovenije uporabniku, v skladu s SPU in PP, izda za opravljene elektronske komunikacijske storitve. Zneski posameznih plačil vsebin v Google Play, datumi plačil in nazivi vsebin so prikazani na opisnem delu računa.

3.2. Uporabnik je izrecno seznanjen z dejstvom in se strinja, da mu plačilo vsebin v Google Play ni nujno zaračunano na računu, izdanem za obračunsko obdobje, v katerem je uporabnik izvedel plačilo vsebin v Google Play, temveč šele kasneje, ko Telekom Slovenije od Google prejme potrdilo o uspešno opravljenem nakupu (kar torej lahko ima za posledico zamik pri zaračunavanju plačil vsebin v Google Play). V tem primeru je lahko skupni meseči znesek porabe storitve v posameznem mesecu večji od odobrenega, opredeljenega v točki 1.9 teh pogojev.

3.3. Račune za plačila vsebin v Google Play, uporabniku v imenu in za račun razvijalca v Google Play ali v svojem imenu in za svoj račun izda Google, pri čimer pa je DDV izkazan na računu davčna obveznost Google oziroma razvijalcev in ne Telekoma Slovenije. Uporabnik je izrecno seznanjen, da bo račun izdan v elektronski obliki in sicer bo poslan na elektronski naslov v okviru Google računa, ki ga poseduje uporabnik.

3.4. Uporabnik je dolžan sam voditi evidenco o vseh opravljenih nakupih vsebin v Google Play. Dolžan je shranjevati potrdila o opravljenih transakcijah nakupa vsebin v Google Play (vključno z računi in vso dokumentacijo, ki dokazuje njegovo naročilo vsebine v Google Play).

3.5. Telekom Slovenije lahko spremlja naročnikove stroške, nastale pri uporabi vseh storitev. V primeru, da ugotovi večja odstopanja stroškov od povprečne mesečne porabe, lahko postopa v skladu s SPU, PP in pogoji.

3.6. Telekom Slovenije sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje storitve nakupovanja vsebin v Google Play, če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ali iz podobnih vzrokov, tehnično ne more izvajati omenjene storitve in če je prekinitev potrebna zaradi vzdrževalnih del na omrežju. Telekom Slovenije si bo prizadeval, da bo prekinitev trajala čim krajši možni čas.

3.7. Telekom Slovenije si v okviru uporabe storitve nakupovanja vsebin v Google Play in v okviru svojih tehničnih zmožnosti prizadeva zagotavljati tajnost in varnost podatkov. Za morebitne vdore in/ali morebitno izgubo podatkov, ki jih uporabnik vnese ali hrani v okviru trgovine Google Play , Telekom Slovenije ne odgovarja, saj Telekom Slovenije ni upravljalec trgovine Google Play. Uporabnik se v razmerju do Telekoma Slovenije odpoveduje kakršnimkoli zahtevkov v zvezi s tem.

3.8. Telekom Slovenije se obvezuje po svojih najboljših močeh zagotavljati nemoteno delovanje storitve plačevanja nakupov vsebin v Google Play in elektronskega komunikacijskega omrežja, vendar ne zagotavlja njune absolutne zanesljivosti.. V primeru popolnega ali delnega izpada ter drugih prekinitev oz. motenj elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije in/ali storitve, ne glede na vzrok (kot npr. tehnične motnje, izpad električne energije, preobremenjenost omrežja in storitve), si bosta Telekom Slovenije in Google prizadevala zagotoviti normalno delovanje takoj, ko bo to mogoče. Telekom Slovenije in Google v nobenem primeru ne odgovarjata in ne jamčita niti za delovanje storitve, kadar se uporabnik nahaja v omrežju tujih operaterjev, niti za delovanje ponudnikov interneta.

3.9. Uporabnik je posebej seznanjen z dejstvom, da lahko njegov mobilni telefon s tem, ko mu Telekom Slovenije omogoča uporabo storitve nakupovanja vsebin v Google Play, povzroči visoke stroške , zato mu Telekom Slovenije svetuje posebno skrbnost pri uporabi in varovanju svojega mobitela, kartice SIM in storitve. Uporabnik je dolžan kot dober gospodar z mobitelom in kartico SIM skrbno in odgovorno ravnati in storiti vse potrebno, da se prepreči njuna izguba, kraja ali zloraba. V primeru uničenja, izgube ali kraje mobitela oz. kartice SIM je uporabnik dolžan brez odlašanja ravnati v skladu s SPU in PP in v primeru zlorabe obvestiti policijsko postajo.

3.10. Telekom Slovenije ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli nepooblaščeno rabo uporabnikovega mobilnega telefona s strani kogarkoli tretjega, ko uporabnik Telekomu Slovenije ne želi oziroma ni sporočil zahteve po blokadi kartice SIM. Enako velja, če uporabnik posodi ali da mobitel v hrambo tretjim osebam in le-te izvedejo storitev nakupovanja vsebin v Google Play.

3.11. Uporabnik storitve nakupovanja v Google Play je dolžan zaradi varnosti poslovanja poskrbeti, da se vsi postopki v Google Play izvajajo v njegovi prisotnosti in v skladu s postopki plačevanja, pri čemer mora biti mobilni telefon ves čas pod njegovim nadzorom.

3.12. Če uporabnik ravna v nasprotju s prejšnjimi členi točke 3.9-3.12 teh pogojev, se to šteje kot huda malomarnost. Telekom Slovenije mora povrniti uporabniku celotno izgubo zneskov plačanih vsebin oziroma uporabnik ni dolžan plačati obračunanih zneskov za vsebine, za nakup katerih uporabnik ni podal odobritve ali soglasja in, ki nastanejo po tem, ko je uporabnik v skladu s SPU, PP in temi pogoji obvestil Telekom Slovenije, da je bil njegov mobilni telefon, kartica SIM izgubljen, ukraden ali zlorabljen. Telekom Slovenije se razbremeni odgovornosti po tem odstavku le, če je škoda posledica uporabnikovega goljufivega ravnanja.

3.13. Če uporabnik storitev zlorabi in s tem nedovoljeno posega v pravice tretjega, Telekom Slovenije ne odgovarja tretjemu za takšno ravnanje uporabnika. Telekom Slovenije naproti uporabniku nastopa kot posrednik plačil.

3.14. Telekom Slovenije je upravičen, ni pa dolžen izvesti preventivne blokade kartice SIM uporabnika v primeru, kadar izvaja ukrepe varnega poslovanja, na primer če obstajajo razlogi, da bi lahko prišlo do zlorabe kartice SIM ali kraje podatkov s kartice SIM. O blokadi Telekom Slovenije obvesti uporabnika.

3.15. Uporabnik Telekomu Slovenije zagotavlja, da ne bo zlorabil ali poskusil zlorabiti storitve nakupovanja vsebin v Google Play; da ne bo izvajal ali poskusil izvajati nedovoljenih dostopov do storitve (na primer posredovanje začasnega varnostnega gesla tretji osebi, ne varno shranjevanje varnostne kode PIN); da ne bo uporabljal ali poskusil uporabljati storitve na nedovoljen način, ki ni v skladu s temi pogoji, navodili in morebitnimi drugimi napotki; da ima vsa morebitna potrebna dovoljenja in soglasja za uporabo storitve v skladu s temi pogoji. V nasprotnem primeru Telekomu Slovenije in tretjim odgovarja za vso povzročeno škodo.

3.16. Uporabnik lahko v skladu s SPU, PP in temi pogoji kadarkoli enostransko zahteva blokado uporabe storitev nakupovanja vsebin v Google Play. Uporabnik blokado posreduje Telekomu Slovenije pisno, v skladu s SPU in PP. Telekom Slovenije bo na podlagi prejete zahteve uporabniku onemogočil uporabo storitve nakupovanja vsebin v Google Play najkasneje v roku petih (5) delovnih dni.

3.17. Telekom Slovenije lahko uporabniku onemogoči uporabo storitve nakupovanja vsebin v Google Play. V primeru, ko uporabnik krši, te pogoje, SPU ali PP lahko Telekom Slovenije onemogoči uporabniku uporabo v skladu z določili SPU in PP.

3.18. Uporabnik je seznanjen in se izrecno strinja s tem, da je uporaba storitve nakupovanja vsebin v Google Play vezana na možnost uporabe mobilnih storitev ter da v primeru, da je na posamezni mobilni telefonski številki onemogočena (delno ali v celoti) uporaba mobilnih storitev, uporabnik tudi ne more uporabljati storitev nakupovanja vsebin v Google Play, vezane na to mobilno telefonsko številko.

4. Reklamacije

4.1. Morebitne spore, nesoglasja ali pritožbe v zvezi z opravljanjem storitve nakupovanja vsebin v Google Play bo Telekom Slovenije reševal v skladu s SPU in PP.

4.2. Vse reklamacije ali kakršnekoli druge ugovore v zvezi s kupljeno vsebino rešuje izključno Google v skladu s svojimi pogoji reševanja reklamacij. Telekom Slovenije ni odgovoren za morebitne pravne ali stvarne napake vsebine, ki jih uporabnik plača prek storitve nakupovanja vsebin na Google Play. V kolikor je bila reklamacija uporabnika s strani Google ugodno rešena, vse iz tega izhajajoče finančne posledice urejata uporabnik in ponudnik neposredno, medtem ko ima Telekom Slovenije še vedno pravico, da nakup, opravljen prek storitve nakupovanja vsebin v Google Play, uporabniku zaračuna.

4.3. Telekom Slovenije skladno s SPU in PP rešuje izključno tiste reklamacije uporabnikov, ki se nanašajo na delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije oz. storitve nakupovanja vsebin na Google Play.

4.4. Na zahtevo Telekoma Slovenije mu je uporabnik dolžan izročiti vso dokumentacijo, ki dokazuje njegovo naročilo vsebine v Google Play.

5. Varovanje osebnih podatkov

5.1.1. Za potrebe izvajanja storitve nakupovanja vsebin v Google Play je potreben prenos podatkov (tudi osebnih podatkov uporabnika) med Google in Telekom Slovenije, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Ravnanje z osebnimi podatki družbe Telekom Slovenije je opredeljeno v SPU in PP, ostale pravice in obveznosti so urejene v razmerju med uporabnikom in Google-om.

5.1.2. Telekom Slovenije v zvezi z uporabo storitve nakupovanja vsebin v Google Play hrani podatke o izvedenih nakupih: identifikacijska oznaka transakcije, identifikacijska oznaka vsebine, podatki o plačilu (, znesek…,), dejanja pri odreditvi in obdelavi plačila (dejanje, datum in ura) še največ 3 mesece plus tekoči mesec od zaključka obdelave posameznega nakupa.

5.1.3. Podatke o uporabniku (naročniku) oziroma prometne podatke obdeluje Telekom Slovenije v skladu s SPU in PP.

6. Končne določbe

6.1.1. Ti pogoji začnejo veljati z 15.2.2017

6.1.2. Za okvirno pogodbo o uporabi storitve nakupovanja vsebin v Google Play se uporablja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore iz tega naslova bo reševalo pristojno sodišče glede na naslov uporabnika.

GD 3.0.3/143.4 (15. 2. 2017)