Pogoji uporabe spletnega mesta TViN

Telekom Slovenije logo
 
Pogoji uporabe spletnega mesta TViN
 

Veljavnost: od 6. 1. 2012

 

1. Splošne določbe 

1.1. Pogoji uporabe spletnega mesta TViN (v nadaljevanju Pogoji) določajo pravice in obveznosti lastnika spletnega mesta Telekom Slovenije ter njegovih uporabnikov, način in pogoje uporabe vsebin ter funkcionalnosti na naslovu www.tvin.si, kjer se uporabniki nahajajo.

1.2. Z vstopom na spletno mesto uporabniki potrjujejo, da so seznanjeni s temi Pogoji, da z njimi soglašajo ter da jih njihove določbe zavezujejo, ob smiselni uporabi vsakokrat veljavnih Splošnih pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., (v nadaljevanju SPU) in Posebnih pogojev za širokopasovne storitve SiOL in dostop do storitev (v nadaljevanju PP). 

1.3. Telekom Slovenije si bo prizadeval, da:

 • bo spletno mesto delovalo nemoteno, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se njegovim posledicam izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja;
 • bo v primeru izpada oziroma nedelovanja spletnega mesta ta začel delovati v najkrajšem možnem času;
 • bodo podatki objavljeni na spletnem mestu www.tvin.si.

1.4. Telekom Slovenije ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnega mesta, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, dopolnjuje in posodablja funkcionalnost in vsebine na spletnem mestu.

1.5. TViN je storitev, ki uporabniku, glede na njegove pravice, ki izhajajo iz naročniškega razmerja, omogoča ogled televizije, videoposnetkov na zahtevo, sporeda prek naslednjih poti:

 • storitve in vsebine spletnega portala na naslovu www.tvin.si,
 • mobilne aplikacije TViN za različne pametne telefone,
 • TV-aplikacija TViN za BOX.

2. Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

2.1. Uporabniki lahko uporabljajo spletno mesto www.tvin.si le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerihkoli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega mesta www.tvin.si v primeru izrecne navedbe v teh Pogojih.

3. Starostne omejitve

3.1. Storitev lahko vsebuje tudi vsebine, ki niso primerne za mladostnike in mladoletne osebe. Storitev smejo uporabljati mladostniki pred dopolnitvijo 18. leta samo ob soglasju staršev/zakonitih zastopnikov.

3.2. S temi Pogoji uporabnik potrjuje, da je star 18 let oziroma ima dovoljenje staršev/zakonitih zastopnikov za uporabo tega spletnega mesta, pri tem slednji nosijo vse pravne posledice vašega ravnanja.

3.3. V kolikor je uporabnik mlajši od 14 let, lahko storitev uporablja izključno v spremstvu staršev/zakonitih zastopnikov, o uporabi in vsebini pa se je dolžan z njimi obvezno pogovoriti.

3.4. Uporabnik mora potrditi svojo starost ob dostopu do vsebin, ki niso primerne za mladostnike in mladoletne osebe. 

4. Varnost in Varovanje zasebnosti

4.1. Vgrajeni varnostni mehanizmi spletnega mesta zmanjšujejo možnost zlorabe. Telekom Slovenije se bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka trudil preprečiti vsakršne zlorabe, ne odgovarja pa za škodo, ki bi uporabniku nastala iz naslova zlorab, razen če bi jo Telekom Slovenije povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.

4.2. Telekom Slovenije se zaveda, da sta zasebnost in varovanje osebnih podatkov zelo pomembni. Ko uporabniki brskajo po spletnem mestu www.tvin.si in niso prijavljeni, brskajo anonimno. Medtem ko brskajo, nimajo dostopa do svojih osebnih podatkov, vendar pa Telekom Slovenije sledi, kako spletno mesto uporabljajo tako anonimni kot registrirani uporabniki. Podatki o uporabi spletnega mesta ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov, Telekom Slovenije jih uporablja zgolj z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta. 

4.3. Za dostop do določenih storitev spletnega mesta www.tvin.si je potrebna prijava z uporabniškim imenom in geslom za www.moj.telekom.si.

4.4. Telekom Slovenije zagotavlja varovanje osebnih podatkov vseh registriranih uporabnikov spletnega mesta www.tvin.si.

4.5. Telekom Slovenije se zavezuje, da bo zaščitil zasebnost uporabnikov v skladu z zakonodajo. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov. Vsi podatki so shranjeni na zaščitenih strežnikih, ki so v varovanih prostorih.

4.6. Uporabnik do storitve dostopa z računom Moj Telekom v povezavi z računom storitev SiOL ali storitve Mobitel. S tem si zagotovi dostop do naročniških vsebin. Obseg naročniških vsebin je lahko odvisen od naročniškega paketa.

5. Aplikacije za dostop do storitve

5.1. Uporabniki lahko preverijo dostopnost mobilne aplikacije na spletnem mestu storitve oz. aplikacijo pridobijo v spletni trgovini proizvajalca njihove terminalske opreme oziroma programske opreme mobilne naprave. Uporabnik je seznanjen, da prenos mobilne aplikacije in uporaba storitve prek mobilne aplikacije lahko predstavlja strošek, ki je odvisen od veljavnega cenika uporabnikovega operaterja za prenos podatkov. Telekom Slovenije uporabnikom priporoča, da pred uporabo storitve v tujini pri svojem operaterju preverijo stroške prenosa podatkov prek mobilnega omrežja med gostovanjem in izberejo najugodnejšega ponudnika gostovanja ali uporabijo brezžična omrežja WiFi. Funkcije mobilne aplikacije se lahko razlikujejo za posamezne modele terminalske opreme in od funkcij spletne storitve. 

5.2. Naročniki storitev SiOL TV, ki uporabljajo BOX, lahko do storitve dostopajo iz aplikacije za BOX. Funkcije aplikacije za BOX se lahko razlikujejo od funkcij spletne storitve.

6. Avtorske pravice

6.1. Vsa vsebina spletnega mesta www.tvin.si, razen vsebin, ki jih vnesejo uporabniki, je avtorsko delo Telekoma Slovenije in/ali njegovih pogodbenih partnerjev. 

6.2. Vsebine so lahko last lastnika storitve in ponudnikov TV-vsebin, ki zagotavljajo in imajo edini:

 • neizključno in neprenosljivo pravico uporabe dela v netelesni obliki (priobčitev javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja,
 • pravico javnega prenašanja,
 • pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami,
 • pravico javnega prikazovanja,
 • pravico radiodifuznega oddajanja,
 • pravico radiodifuzne retransmisije,
 • pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in
 • pravico dajanja na voljo javnosti.

6.3. Med avtorska dela sodijo tudi vsi deli programske kode, vsa programska arhitektura in inženiring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni treba označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tudi struktura in posamezne implementirane idejne rešitve. Storitev deluje pod imenom TViN, ki je v lasti lastnika storitve. Prepovedano je vsakršno kopiranje, navajanje, posnemanje, predelovanje, distribucija, brez predhodne pridobitve ustreznega dovoljenja oz. navedbe lastnika storitve oz. ponudnika vsebin, kot nosilca pravic multimedijskih vsebin.

7. Omejitev odgovornosti

7.1. Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti Telekom Slovenije.

7.2. Telekom Slovenije ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe njegovega računa in gesla.

7.3. Uporabnik se zaveže, da bo spletno mesto www.tvin.si uporabljal v skladu s temi Pogoji, zagotavljal tajnost gesla ter upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletnih mestih.

8. Nezakonita ali prepovedana uporaba

8.1. Nepooblaščen dostop do katerekoli storitve na spletnem mestu www.tvin.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o kateremkoli drugem uporabniku, ni dovoljen.

9. Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

9.1. Telekom Slovenije spodbuja posredovanje povratnih informacij in predlogov o storitvah in vsebinah na spletnem mestu www.tvin.si, z namenom omogočanja redne izboljšave storitev, namenjene uporabnikom. Telekom Slovenije presodi, ali bo posredovane informacije in predloge upošteval.

Uporaba piškotkov

9.2. Piškotek je niz znakov, ki ga spletni brskalnik uporabnikov lahko trajno shrani na njihovem računalniku. Vanj se shranjujejo vsi podatki in izbire o obiskih posameznih spletnih mest. Spletno mesto www.tvin.si uporabi piškotke vsakič, ko se ga obišče, tako da shrani njihov edinstveni identifikator, čas vpisa in druge nujne podatke, ki niso osebne narave, v zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na njihovem računalniku.

9.3. Piškotek omogoča premikanje po spletnem mestu www.tvin.si, ne da bi se bilo treba uporabnikom ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Z uporabo nastavitev v spletnem brskalniku lahko uporabniki dovolijo ali preprečijo prejemanje piškotkov. Če uporabniki ne želijo prejemati piškotkov, ne bodo mogli uporabljati vseh storitev, ki jih spletno mesto www.tvin.si nudi.

10. Končne določbe

10.1. Telekom Slovenije lahko Pogoje spremeni. Spremenjeni Pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletnem mestu www.tvin.si in so s tem dnem za uporabnike spletnega mesta zavezujoči.

10.2. Ti Pogoji pričnejo veljati dne 6. 1. 2012.

10.3. Ti Pogoji se objavijo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, prodajnih mestih in v uradnem glasilu.

 


Telekom Slovenije, d.d.

 

»Besedilo usklajeno dne 6. 11. 2013, v skladu s konsolidacijo blagovnih znamk Telekoma Slovenije, d.d.«
GD 3.0.3/152.2 (6. 11. 2013)