Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Odgovorno upravljanje

S svojo infrastrukturo, storitvami in najsodobnejšimi rešitvami podpiramo razvoj Slovenije v digitalno družbo. Z naštetim povezujemo vse ključne deležnike. Odgovorno upravljamo ekonomsko-upravljavske, družbene in okoljske vplive ter umeščamo načela trajnosti v poslovanje, izdelke, storitve in vsebine. Pri tem se ravnamo po najvišjih etičnih načelih.

Za učinkovito upravljanje trajnostnih vidikov poslovanja smo uveljavili jasen sistem upravljanja in odgovornosti od uprave do vsakega zaposlenega. Politika trajnostnega poslovanja Skupine Telekom Slovenije predstavlja krovne smernice našega trajnostnega poslovanja. Opredeljuje naše bistvene trajnostne teme in ključne strateške usmeritve. S politiko smo opredelili in se zavezali k ustvarjanju dolgoročne vrednosti tako za delničarje kot tudi za širšo skupnost ter okolje.

Matrika dvojne pomembnosti 

Izhodišče za naše cilje in merila na področju trajnostnega poslovanja je matrika dvojne pomembnosti. Z matriko poskušamo razumeti potrebe in pričakovanja naših uporabnikov in tako osredotočeno ter informirano sprejemati odločitve, skladne s strategijo družbe in skupine, s katerimi bodo zadovoljni tako naši uporabniki kot tudi lastniki.

Agenda 2030 

S svojim delovanjem prispevamo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov (Sustainable Development Goals – SDG) kot ključne vsebine njene agende za leto 2030; spoštujemo vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja. V čim večji meri jih skušamo vključevati v poslovanje in obvladovanje trajnostnih vplivov.

Cilji, h katerim s svojim delovanjem prispeva Skupina Telekom Slovenije, so razvrščeni po pomembnosti na način, v kolikšni meri lahko s svojim delovanjem vplivamo na njihovo uresničevanje.

Kakovostno vodenje 

Uspešnost in delovanje sistemov preverjamo z meritvami objektivnih kazalnikov napredka ter spodbujamo še večjo integracijo sistemov kakovostnega vodenja v trajnostno odgovorno poslovanje ter vodenje družbe in skupine. Pri oceni odličnosti poslovanja uporabljamo globalni model EFQM 2020.

Pretrgan Most Čez Savo

Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja in varovanja informacij

Telekom Slovenije ima vzpostavljena sistema SUNP (sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja) in SVVI (sistem vodenja varovanja informacij), ki omogočata hitro okrevanje ključnih storitev in procesov, prilagajanje procesov in ukrepanje v primeru zaznanih varnostnih groženj ali drugih izrednih dogodkov. Poseben poudarek je namenjen kibernetski zaščiti, pri čemer ima ključno vlogo naš Operativni center kibernetske varnosti.

Kibernetskavarnost

Kibernetska varnost 

Kibernetska varnost je med najpomembnejšimi operativnimi tveganji podjetij in organizacij. Operativni center kibernetske varnosti Telekoma Slovenije sodi med najsodobnejše tovrstne centre v regiji ter predstavlja steber kibernetske zaščite za naše uporabnike in Skupino Telekom Slovenije.
Samo v letu 2022 se je število poskusov napadov na posameznika ali podjetja v primerjavi z letom prej povečalo za petino.

Dosežki v letu 2022:

  • avtomatizacija delovanja in obvladovanja tveganj ter zagotavljanje storitev velikemu številu novih uporabnikov;
  • krepitev kompetenc zaposlenih, sodelovanje na različnih mednarodnih vajah (NATO Cyber coalition 2022, CTF Capture The Flag);
  • uredba storitve prediktivne kibernetske varnosti. 

Odgovorno ravnanje s podatki

Etične in poslovne standarde uveljavljamo v celotni dobavni verigi, zato Kodeks ravnanja za dobavitelje Skupine Telekom Slovenije vsebinsko vključujemo v poslovna razmerja z dobavitelji.

Odgovorno ravnanje s podatki in zagotavljanje varstva osebnih podatkov sta pomembna gradnika trajnostnega poslovanja.
Telekom Slovenije kot vodilni ponudnik najsodobnejših IKT-rešitev in storitev na različnih področjih svojega poslovanja in v različnih vlogah obdeluje večje količine osebnih podatkov. Skrbno in odgovorno varstvo osebnih podatkov ter njihova obdelava skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in drugimi predpisi sta eno od vodil našega poslovanja.