Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Skladnost poslovanja

Osnovni namen načrtnega izvajanja aktivnosti v okviru področja skladnosti poslovanja je vzpostavitev sistema, s katerim v Telekomu Slovenije zagotavljamo skladnost svojega poslovanja z zakonodajo, predpisi in internimi akti. V Telekomu Slovenije na področju skladnosti poslovanja aktivnosti izvajamo predvsem na naslednjih področjih:

  • preprečevanje korupcije in navzkrižje interesov,
  • konkurenčno pravo,
  • varovanje podatkov in
  • preprečevanje pranja denarja.

Nosilec funkcije skladnosti poslovanja je pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ki ga imenuje uprava. S celovitim urejanjem področja skladnosti poslovanja želimo preko opredelitve procesov, vzpostavitve notranjih kontrol in izobraževanjem zaposlenih v največji možni meri zmanjševati oz. preprečevati tveganja tako v Telekomu Slovenije kot v družbah v skupini.

Etični kodeks Skupine Telekom Slovenije postavlja osnovna vodila za naše delovanje in odgovornosti, ki jih imamo sodelavci Skupine Telekom Slovenije tako v medsebojnih odnosih kot v odnosih do uporabnikov naših storitev, delničarjev, družbenega in naravnega okolja, v katerem delujemo, ter vseh ostalih deležnikov, ki na različne načine vzpostavljajo odnos z našo skupino. Pri svojem delu se zavzemamo za strpnost, medsebojno spoštovanje in spoštovanje osnovnih človekovih pravic. Spodbujamo pošteno in etično ravnanje ter poslovanje, ki je skladno z veljavno zakonodajo.

Zavedamo se tudi pomena skladnosti poslovanja v okviru celotne dobavne verige. Zato smo s Kodeksom ravnanja za dobavitelje Skupine Telekom Slovenije opredelili temeljna načela in standarde ravnanja. Dobavitelj se s pristopom h kodeksu zavezuje, da bo pri svojem poslovanju ravnal v skladu z veljavnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi ter spoštoval najvišje standarde etičnega in poslovnega ravnanja.

V januarju 2020 smo v Telekomu Slovenije, d.d., podpisali Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju, saj se v družbi zavedamo pomena varovanja človekovih pravic. S podpisom dokumenta se zavezujemo k spoštovanju človekovih pravic v poslovnem procesu in k preprečevanju možnih negativnih vplivov na človekove pravice. Zaveza pri tem temelji zlasti na Splošni deklaraciji o človekovih pravicah OZN, na nacionalni ravni pa to področje opredeljuje Nacionalni akcijski načrt RS za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu.

Za dodatne informacije ali vprašanja v zvezi s področjem skladnosti poslovanja nam lahko pišete na e-naslov skladnost@telekom.si.

V Skupini Telekom Slovenije imamo vzpostavljen tudi kanal za prejem prijav v primeru morebitnega neskladnega ravnanja. Prijave lahko poleg zaposlenih podajo tudi vsi zunanji deležniki, in sicer prek e-naslova prijave@telekom.si


Informacije o pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto:
Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto v Telekomu Slovenije je mag. Danijel Ramšak​.

Informacije o pooblaščencu za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma:
Pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma je Jernej Nemec.