Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba nekaterih cen in nekaterih elementov ponudbe fiksne telefonije

1. 6. 2015

Obveščamo vas, da se 1. 7. 2015 spremenijo nekateri elementi ponudbe za naročnike fiksne telefonije. Takrat se :

spremenijo cene klicev v mednarodni promet ter cene klicev prek satelitskih omrežji in sistemov

Poenostavljamo cenik klicev iz fiksnega omrežja Telekoma Slovenije v mednarodni promet in cenik klicev prek satelitskih omrežji in sistemov. Za fiksno telefonijo bodo klici v vse države razporejeni v tri skupine prek fiksnega omrežja in v dodatno za klice prek satelitov. To je podobna razporeditev, kot jo že imajo za klice v tujino uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije.

Po spremembi bodo vsi klici v državo zaračunani po enotni ceni, sedaj so klici lahko zaračunani po ceni za območje oz. po ceni za območje z dodatkom (imamo 7 območji in 7 dodatkov). Cena za klic je odvisna od stroška zaključevanja klicev, kar je bilo odvisno od stroška ciljnega omrežja.

Tudi cenik klicev prek satelitskih sistemov bo poenostavljen in določena bo enotna cena za klice prek teh sistemov. Poleg tega pa bo uporaba tega cenika razširjena še za klice na negeografske mednarodne številke, to je nova funkcionalnost, ki jo do sedaj nismo zagotavljali. Zaradi primerljivih stroškov zaključevanja klicev na mednarodne negeografske številke s stroški zaključevanja klicev za klice prek satelitskih sistemov jih dodajamo v to skupino mednarodnih klicev.

Zaradi spremembe cenika mednarodnih klicev se prilagodi tudi ponudba popustov v mednarodnem prometu (ponudba velja za poslovne naročnike), tako popusti od 1.7. naprej veljajo za vse klice v izbrano državo, dosedaj so veljali le za klice na območje in ne tudi za klice na območje z dodatkom.

Deloma prilagajamo cene klicev, spremembam stroškov v mednarodnem prometu.

Podatki o cenah klicev v mednarodnem prometu in za klice prek satelitskih omrežji in sistemov za naročnike fiksne telefonije Telekoma Slovenije , ki bodo veljale od 1.7. naprej, so navedene v ceniku – priloga.

ukine posredovanje in vzpostavitve pogovorov prek telefonske številke 115, prilagojene bodo tudi skupine omejevanja prometa

Potreba po posredovanju pogovorov v medkrajevnem in mednarodnem prometu je bila v celoti odpravljena v letu 2014, zagotavljanje te dodatne storitve se izvaja prek telefonske številke 115. Število klicev na 115 je zelo majhno in še upada, zato bomo s 1.7. prenehali izvajati storitve prek te telefonske številke.

Ob tej spremembi se iz cenika Klasične storitve / Cene klicev, v poglavju: 6.10. Posredovanje pri vzpostavitvi pogovorov, črta naslednje postavke:

6.10.1. Prijava pogovorov (115),

6.10.4. Posredovanje zveze v medkrajevne prometu

6.10.5. Posredovanje zveze v mednarodnem prometu in prometu v omrežjih Inmarsat; Iridium in Thuraye

Po ukinitvi se spremenijo možne skupine omejitev na klasični telefoniji in sicer se iz nabora kod pri Omejitvah odhodnih klicev št.: 1, 2, 4, 6, 8 izpusti koda »115«.

spremenijo se nekatere postavke iz ponudbe splošnih storitev

Ukine se zaračunavanje Sprememba naslova za pošiljanje računov, ki je veljala pri drugi in več sprememb naslova v letu, za naročnike klasičnih in širokopasovnih fiksnih storitev, zato se v ceniku Splošnih storitev črta točka, 1.3..

V ceniku Splošnih storitev se v točki 1.20. Začasna izključitev na naročnikov zahtevo se dopolni opomba. Predzadnjo piko opombe se vrine »,brez storitev WLL«, ker te rešitve na teh storitvah ne zagotavljamo na ta način.

uskladi se ponudba klicnih opcij

V ponudbah Opcij - številke ponudb: 168.2, 169.2, 170.2, se v Opombah v točki, ki obravnava odpoved/ preklic opcije, izpusti stavek: »Ne glede na datum odpovedi lahko koristi ugodnosti opcij do konca meseca.«

Naročniki, ki se z navedenimi spremembami ne strinjate, imate do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Navedeno pa ne vpliva in ne posega v zapadle/neplačane in pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.

Cenik mednarodni in satelitski promet – uveljavitev 1. 7. 2015