Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o pravicah naročnikov, opredeljenih v novem Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki pričnejo veljati z uveljavitvijo zakona

8. 11. 2022

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 11. 10. 2022 objavljen novi Zakon o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-2), ki začne veljati trideseti dan po objavi ZEKom-2 v Uradnem listu RS. Operaterji moramo svoje splošne pogoje določbam zakona prilagoditi v devetih mesecih po uveljavitvi, saj ZEKom-2 na novo ureja določene pravice končnih uporabnikov.

Kljub temu da za prilagoditev splošnih pogojev zakon določa prehodno obdobje devetih mesecev, v nadaljevanju povzemamo določbe, ki začnejo veljati že z uveljavitvijo zakona:

 • Izvajalci javnih komunikacijskih storitev morajo pred sklenitvijo pogodbe potrošniku brezplačno zagotoviti strnjen in lahko berljiv povzetek pogodbe z glavnimi informacijami (podrobneje v 187. členu ZEKom-2).
 • Potrošniku se pri prehodih med naročniškimi paketi pri istem izvajalcu storitev in pri prekinitvi naročniškega razmerja v primeru sklenjenih pogodb z vezavo po poteku zavezujočega obdobja vezave ne smejo zaračunati administrativni stroški (podrobneje v 191. členu ZEKom-2).
 • V primeru spremembe pogodbenih pogojev s strani operaterja imajo naročniki pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Če naročnik izkoristi možnost odstopa od pogodbe, mu ni treba plačati nobenih dodatnih stroškov, razen nadomestila za terminalsko opremo, ki jo je prejel po akcijski ceni in ki jo obdrži.

  Izjeme od pravice do odstopa so spremembe, ki so:
  - izključno v korist končnega uporabnika ali
  - zgolj administrativne narave in nimajo negativnih posledic za končnega uporabnika ali
  - potrebne zaradi uskladitve s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, drugimi predpisi in predpisi EU, ki se uporabljajo neposredno (podrobneje v 192. členu ZEKom-2).

 • Pri postopku prenosa številke k drugemu operaterju se uporabniku ne zaračunajo nobeni neposredni stroški. Končni uporabnik lahko številko na drugega izvajalca prenese tudi po odpovedi naročniške pogodbe, in sicer v roku najmanj enega meseca od dneva, ko je odpoved začela učinkovati, razen če se je tej pravici odpovedal (podrobneje v 195. členu ZEKom-2).

Zgoraj navedene določbe pričnejo veljati trideseti dan po objavi ZEKom-2 v Uradnem listu RS, tj. 10. 11. 2022.