​​​​​  

Izberite enega izmed mobilnih paketov Enostavni in vključene enote storitev porabite za pogovore in sporočila SMS/MMS ter brskanje po spletu. Že od 9,95 € na mesec.2​

 ​

Izberite si paket, ki vam najbolj ustreza, in si ga po želji dodatno prilagodite.

Enostavni A

500 enot

minute v vsa slovenska omrežja in sporočila SMS/MMS
+
500 MB za prenos podatkov

Enostavni B

1000 enot

minute v vsa slovenska omrežja in sporočila SMS/MMS​
+
1 GB za prenos podatkov
​​​ Opombe

1Od 1. 5. 2017 lahko naročniki vključene enote storitev (500 oz 1000 enot) porabijo za pogovore v vsa slovenska omrežja v skladu z običajno uporabo storitve in pošiljanje SMS-/MMS-ov, 500 MB oziroma 1 GB pa lahko porabijo za paketni prenos podatkov. Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu SMS-/MMS-u. Količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za mobilne storitve v navedena paketa pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Cene vključujejo DDV. Pogovori v vsa slovenska omrežja so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. ​

2Mesečna naročnina 9,95 EUR pri Enostavnem A oziroma 13,95 EUR pri Enostavnem B velja z upoštevano ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta) in ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta). Poveži in Prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in Prihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.

3Limita prenosa podatkov: pri navedenem paketu je nastavljena s privzeto vrednostjo na 0,5 GB (512 MB). Ob doseženi limiti prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije lahko mobilni internet še vedno uporabljate, vendar se hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Prenos podatkov se ne glede na zmanjšano hitrost obračunava po veljavnem ceniku navedenega paketa ali dodatne storitve prenosa podatkov, ki je objavljen na www.telekom.si. Limit prenosa podatkov si lahko izklopite ali si nastavite svojo vrednost v razponu od 0,1 GB (102,4 MB) do 100 GB (102400 MB). Več o Limitu prenosa podatkov.

 

4Ob prvem naročilu na opcijo Deezer se naročnikom prvih 90 dni trajanja naročnine storitev ne zaračuna. V tem času lahko naročniki tudi prekinejo naročnino brez obveznosti. V kolikor naročnine v prvih 90 dneh ne prekinejo, se jim naročnina na opcijo Deezer začne zaračunavati po ceniku oz. po ceni 6,95 EUR na mesec.

5Ugodnosti Penzion prinašajo 1 EUR popusta na mesečn​o naročnino izbranih mobilnih paketov, brezplačno priključno takso in brezplačno menjavo mobilnega paketa v mobilni paket Enostavni A, B, Brezskrbni A, B ali C ter 1 EUR popusta na pakete TopTrio A, B ali C. Ugodnosti Penzion se ne izključujejo z ugodnostjo Poveži in prihrani. Ugodnosti Penzion so na voljo zasebnim uporabnikom, ki so starejši od 60 let ali imajo status upokojenca. Ugodnosti lahko pridobijo tudi nezaposleni, ki izpolnjujejo starostni pogoj, pri čemer morajo ob sklenitvi razmerja predložiti poroštveno izjavo zaposlene osebe. Za pridobitev ugodnosti Penzion je treba predložiti naslednje dokumente oz. podatke: osebni dokument s sliko (na vpogled), davčno številko oz. kopijo davčnega kartončka, upokojenci še kopijo odločbe o upokojitvi ali pokojninskega odrezka (šifra 01 ali 09), ki ni starejši od treh mesecev, ali Kartico upokojenca (na vpogled), zaposlene osebe v starosti nad 60 let pa podatek o zaposlitvi. ​

Splošne opombe
  • Podrobnosti o paketu.
  • Podrobnosti o cenah (splošni cenik, cenik paketa, cenik gostovanja v tujini, cenik klicev iz Slovenije v tujino).