​​​  

Izberite enega izmed mobilnih paketov Enostavni in vključene enote storitev poljubno porabite za pogovore, sporočila SMS/MMS in brskanje po spletu. Že od 8,95 € na mesec.2​

 ​

Izberite si paket, ki vam najbolj ustreza, in si ga po želji dodatno prilagodite.

Enostavni A

500 enot

minute v vsa slovenska omrežja, sporočila SMS/MMS, prenos podatkov1

Enostavni B

1000 enot

minute v vsa slovenska omrežja, sporočila SMS/MMS, prenos podatkov1
Opombe

1Naročniki lahko vključene enote storitev porabijo za pogovore v vsa slovenska omrežja v skladu z običajno uporabo storitve, pošiljanje SMS-/MMS-ov in paketni prenos podatkov. Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu SMS-/MMS-u ali enemu MB prenesenih podatkov. Količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za mobilne storitve v navedena paketa pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Cene vključujejo DDV. Pogovori v vsa slovenska omrežja so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.

2Mesečna naročnina 8,95 EUR je cena paketa Enostavni B z upoštevano ugodnostjo 5 EUR popusta na mesečno naročnino, ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta) in ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta).

3Poveži in Prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in Prihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.

4Ugodnost 5 EUR popusta na mesečno naročnino velja za naročnike paketov Enostavni B, Brezskrbni B in Dogaja ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja v obdobju od 16. 11. 2016 do 31. 1. 2017. Naročniki, ki vežejo svoje naročniško razmerje za 24 mesecev z akcijskim nakupom naprave v skladu s Pogoji akcijskega nakupa naprav, dobijo 12 mesecev navedene ugodnosti, naročniki, ki se vežejo za 12 mesecev, pa dobijo 6 mesecev navedene ugodnosti. Navedeni popust se izključuje z vsemi popusti na mesečno naročnino, razen z ugodnostjo Poveži in prihrani ter ugodnostmi Penzion. Po izteku 12 oz. 6 mesecev se mesečna naročnina paketa zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. Cene so v EUR z DDV. Več informacij o navedenih paketih in navedeni ugodnosti je na voljo v prodajnih ponudbah paketov. ​

5Ugodnosti Penzion prinašajo 1 EUR popusta na mesečno naročnino izbranih mobilnih paketov, brezplačno priključno takso in brezplačno menjavo mobilnega paketa v mobilni paket Enostavni A, B, Brezskrbni A, B ali C ter 1 EUR popusta na pakete TopTrio A, B ali C. Ugodnosti Penzion se ne izključujejo z ugodnostjo Poveži in prihrani. Ugodnosti Penzion so na voljo zasebnim uporabnikom, ki so starejši od 60 let ali imajo​ status upokojenca. Ugodnosti lahko pridobijo tudi nezaposleni, ki izpolnjujejo starostni pogoj, pri čemer morajo ob sklenitvi razmerja predložiti poroštveno izjavo zaposlene osebe. Za pridobitev ugodnosti Penzion je treba predložiti naslednje dokumente oz. podatke: osebni dokument s sliko (na vpogled), davčno številko oz. kopijo davčnega kartončka, upokojenci še kopijo odločbe o upokojitvi ali pokojninskega odrezka (šifra 01 ali 09), ki ni starejši od treh mesecev, ali Kartico upokojenca (na vpogled), zaposlene osebe v starosti nad 60 let pa podatek o zaposlitvi. ​